Besluit uitvoering Pensioenwet aangepast i.v.m. keuzebegeleiding

Met ingang van 1 juli 2024 zijn in het Besluit uitvoering Pensioenwet waarborgen opgenomen rondom de gegevensuitwisseling van pensioeninformatie tussen pensioenuitvoerders via het pensioenregister in het kader van keuzebegeleiding. Met het amendement van het lid Stoffer c.s. is in de Wtp de mogelijkheid gecreëerd om, met instemming van de deelnemer, gegevens over pensioenaanspraken en -rechten van de betreffende deelnemer uit te wisselen tussen pensioenuitvoerders. Pensioenuitvoerders kunnen zo een compleet beeld krijgen van de opgebouwde pensioenaanspraken en deelnemers beter begeleiden in de te maken keuzes. Bij de keuzebegeleiding kan de pensioenuitvoerder niet alleen de gegevens van de deelnemer betrekken maar ook van een relevante derde, zoals de partner van de deelnemer, als deze hiervoor toestemming geeft.  

Daarnaast wordt in het Besluit financieel toetsingskader met terugwerkende kracht een grondslag geïntroduceerd voor het stellen van voorwaarden aan het incidenteel kunnen afzien door pensioenfondsen van de jaarlijkse haalbaarheidstoets in verband met de Wtp-transitie. Dit betreft pensioenfondsen die verwachten volledig in te varen, maar nog niet goed kunnen inschatten hoe het fondsbeleid eruit zal zien. Voor hen is de haalbaarheidstoets minder relevant. Daarom acht de minister het niet bezwaarlijk om in deze gevallen een jaar geen haalbaarheidstoets uit te voeren en wordt daarvoor een uitzondering mogelijk gemaakt.

Bron: Overheid.nl (Staatsblad), 24 juni 2024.