De impact van het regeerakkoord op uw werknemers: wat u moet weten

Het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd en bevat diverse belangrijke veranderingen die uw dagelijkse leven en werk kunnen beïnvloeden. Hier volgt een samenvatting van de meest relevante wijzigingen rondom de financiële positie van u en uw werknemers:

Volgens het nieuwe regeerakkoord zal het kabinet geen wijzigingen voorstellen voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit betekent dat het nieuwe pensioenstelsel, de AOW, en regelingen voor zware beroepen ongewijzigd blijven en niet worden genoemd in het hoofdlijnenakkoord. Pensioen is daarmee een vrije kwestie waarvoor de kamer wijzigingsvoorstellen kan doen.

Zelfstandigenbeleid: Er komt meer ondersteuning voor zzp’ers, met beleid dat de positie van zelfstandigen versterkt en schijnzelfstandigheid aanpakt.

Regulering uitzendsector: Er komen strengere regels voor de uitzendsector om misstanden te voorkomen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Stimulering vaste contracten: Werkgevers worden gestimuleerd om meer vaste contracten aan te bieden. Dit moet zorgen voor meer zekerheid voor werknemers.

Hervorming WW: De werkloosheidsuitkering (WW) wordt hervormd, met mogelijk een langere opzegtermijn en een kortere duur van maximaal 18 maanden. Ook wordt er gekeken naar een poortwachterstoets bij het UWV.

Beperking compensatie transitievergoeding: De compensatie voor transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beperkt tot kleine werkgevers vanaf 2026.

Verhoging premie Algemeen Werkloosheidsfonds: De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds wordt met 0,1 procentpunt verhoogd vanaf 2026, zowel voor vaste als flexibele contracten.

Verlaging eigen risico: Het eigen risico in de zorgverzekering wordt vanaf 2027 verlaagd naar €165 per jaar. Daarnaast wordt het eigen risico per behandeling gemaximeerd op €50.

Versterking eerstelijnszorg: De eerstelijnszorg, waaronder huisartsen, wijkverpleging en mantelzorg, wordt versterkt door betere samenwerking en investeringen.

Elektronisch patiëntendossier: Er wordt geïnvesteerd in veilige en digitale patiëntendossiers die eenvoudig te delen zijn tussen zorgverleners, met nadruk op privacy en gegevensbeveiliging.

Ouderenzorg: Vanaf 2027 wordt jaarlijks €600 miljoen geïnvesteerd in ouderenzorg om de kwaliteit en beschikbaarheid te verbeteren.

Digitale zorg: Snellere en bredere toepassing van digitale zorgtoepassingen in de wijkverpleging, verpleegzorg en gehandicaptenzorg.

Fraudebestrijding en efficiëntie: Er worden maatregelen genomen om fraude in de zorg tegen te gaan en onnodige behandelingen te verminderen.

Verlaging belastingdruk: Vanaf 2025 worden de lasten op arbeid verlaagd. Dit betekent dat werkenden, vooral middeninkomens, minder belasting zullen betalen. Er wordt een extra belastingschijf in de inkomstenbelasting geïntroduceerd om dit te realiseren.

Ondersteuning lage inkomens: Specifieke groepen met lage inkomens krijgen meer hulp, onder andere door hervormingen in de sociale zekerheid en toeslagen. Dit moet ervoor zorgen dat werken meer loont.

Hervorming toeslagen- en belastingstelsel: Het kabinet werkt aan een nieuw toeslagen- en belastingstelsel om het systeem eerlijker en transparanter te maken.

Verlaging tarief box 3: Het tarief in box 3 wordt verlaagd om sparen en beleggen aantrekkelijker te maken. De ingangsdatum hiervan wordt later bekendgemaakt.

Verbetering concurrentiepositie: Het kabinet streeft ernaar om Nederland tot de top 5 van landen met een goede concurrentiepositie te laten behoren. Dit omvat aanpassingen in fiscale maatregelen, terugdraaien van lastenverzwaringen en ondersteuning bij de energietransitie.

Verlaging mkb-winstvrijstelling: De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt teruggedraaid, wat gunstig is voor kleine ondernemers.

Aanpassing box 2-belasting: De geplande verhoging van de box 2-belasting wordt teruggedraaid, waardoor deze op 31% blijft in 2025.

Behoud inkoopfaciliteit dividendbelasting: De afschaffing van de inkoopfaciliteit voor dividendbelasting wordt teruggedraaid, zodat het mogelijk blijft om geen dividendbelasting te betalen bij het inkopen van eigen aandelen.

Huurtoeslag: Vanaf 2025 wordt jaarlijks €500 miljoen extra vrijgemaakt voor de huurtoeslag, om huurders met een laag inkomen te ondersteunen.

Wettelijk minimumloon: De voorgestelde verhoging van het wettelijk minimumloon van 1,2% per 1 juli 2024 is weggestemd. Het kabinet zal deze verhoging terugdraaien.

Verbetering schuldhulpverlening: Gemeentelijke schuldhulpverlening wordt verder verbeterd met aandacht voor het aanpakken van problemen bij de bron. Burgers krijgen het recht op vergissingen zonder zware consequenties en aanmaningskosten worden verlaagd.

Met deze veranderingen streeft het nieuwe kabinet naar een rechtvaardiger en beter functionerende samenleving. Heeft u vragen over hoe deze wijzigingen u specifiek kunnen beïnvloeden? Neem dan gerust contact met ons op.