Gerechtshof Den Haag: niet indexeren is niet strijdig met eigendomsrecht

Het Hof wees arrest in de zaak van een tweetal pensioengerechtigden tegen Pensioenfonds Metaal en Techniek. Zij zijn van mening dat PMT in strijd handelt met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, door hun pensioenuitkering sinds 2008 niet meer te indexeren. Zij beriepen zich onder andere op het YS-arrest, waarin geoordeeld is dat opgebouwde pensioenrechten, en onder omstandigheden ook indexatie, als eigendomsrechten moeten worden beschouwd. Het Hof oordeelt echter dat het Handvest alleen kan worden ingeroepen als een bepaling uit het primaire of secundaire Unierecht van toepassing is. Nu geen voorschriften of rechtsregels van de Unie zien op voorwaardelijke indexatie, een eventueel recht op indexatie of een minimum voor de hoogte van het pensioen, staat volgens het Hof geen toetsing aan het Handvest open.

Voorts oordeelt het Hof dat het recht op een voorwaardelijke toeslag geen deel uitmaakt van de pensioenaanspraak of het pensioenrecht. Het achterwege blijven van (voorwaardelijke) indexatie leidt dus niet tot aantasting van de pensioenaanspraak. Ook leidt het achterwege blijven van indexatie niet tot een dermate grote afname van de solidariteit binnen de pensioenregeling, dat dit het alleenrecht van PMT op de uitvoering van de pensioenregeling zou aantasten. In het Albany-arrest worden een aantal elementen benoemd die bepalend zijn voor de mate van solidariteit. Het HvJ EU heeft daarbij niet geoordeeld dat het ontbreken van één van die elementen maakt dat niet langer sprake is van een pensioenregeling met een hoge mate van solidariteit.

Zelfs al zou een beroep gedaan kunnen worden op het Handvest, dan geldt bovendien dat de beperking van eigendomsrechten onder voorwaarden mogelijk is. Het Hof oordeelt dat een beperking van de indexatie beantwoordt aan de doelstellingen van algemeen belang en geschikt, noodzakelijk en evenredig is. De beperking is daarmee gerechtvaardigd.

Bron: Rechtspraak.nl, 28 november 2023.