Internetconsultatie Wet toezegging pensioenonderwerpen gestart

Op 1 juni 2024 is de openbare internetconsultatie voor het wetsvoorstel toezegging pensioenonderwerpen gestart. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan een aantal toezeggingen die zijn gedaan bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer. De consultatieperiode loopt tot en met 27 juli 2024.

Het wetsvoorstel maakt vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk, op dezelfde wijze als voorzien voor de vrijwillige voortzetting van de dekking voor partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Het wezenpensioen kan vrijwillig worden voortgezet ongeacht of het partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum wordt voortgezet en vice versa.

Met het wetsvoorstel vindt ook een wettelijke uniformering van het kindbegrip plaats. Hiermee wordt beoogd om deelnemers en nabestaanden meer helderheid te geven over waar zij op kunnen rekenen. Onder ‘kind’ wordt op grond van het wetsvoorstel verstaan een eigen kind, stiefkind of pleegkind. Voor het begrip ‘eigen kind’ wordt verwezen naar artikel 198 en 199 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. ‘Stiefkind’ en ‘pleegkind’ zijn nader uitgewerkt in het wetsvoorstel zelf.

Het wetsvoorstel bevat daarnaast een verruiming van het overgangsrecht voor premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid bij gesloten pensioenfondsen en verzekeraars, omdat de huidige invulling hiervan in de Wtp te beperkend is gebleken. Bij het overgangsrecht voor gesloten pensioenfondsen komt de voorwaarde dat er geen werkgever meer is te vervallen. Ook gesloten pensioenfondsen waarbij de onderneming van de werkgever nog bestaat kunnen na inwerkingtreding van het wetsvoorstel derhalve gebruik gaan maken van het overgangsrecht, mits het gesloten pensioenfonds niet invaart. Tevens wordt het ijkmoment voor het vaststellen of het pensioenfonds gesloten is verschoven van 1 juli 2023 naar het einde van de transitietermijn.

Het overgangsrecht premievrije voortzetting bij verzekeraars wordt zodanig verruimd dat ook deelnemers die in dienst zijn bij de werkgever, op het transitiemoment ziek zijn en op een later moment ook arbeidsongeschikt worden verklaard, hieronder kunnen vallen. Dit ziet vooral op zieke deelnemers en een collectieve beëindiging bij een verzekeraar waarbij de werkgever de gewijzigde pensioenregeling onder het nieuwe pensioenstelsel onderbrengt bij een andere verzekeraar.

Tot slot bevat het wetsvoorstel nog een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen.

Bron: Overheid.nl, 1 juni 2024.