Jaarlijkse wetgevingsbrieven AFM en DNB gepubliceerd

Recent hebben DNB en de AFM hun wetgevingsbrieven 2024 toegestuurd aan de demissionair minister van Financiën (DNB wetgevingsbrief en AFM wetgevingsbrief) en de demissionair minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (alleen AFM wetgevingsbrief). Met de wetgevingsbrieven wijzen de toezichthouders op knelpunten in de wet- en regelgeving ten aanzien van de financiële markten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair minister van Financiën Van Weyenberg een reactie gegeven op beide wetgevingsbrieven.

DNB spreekt in de wetgevingsbrief 2024 onder meer de wens uit om de heffingsreserve te verruimen. Alhoewel Van Weyenberg begrip heeft voor de uitdagingen van DNB als gevolg van de doorberekening van de kosten aan de sector, ziet hij vooralsnog onvoldoende aanleiding om de heffingsreserve te verruimen en wenst hij eerst de effectiviteit van de heffingsreserve over een langere periode te monitoren. DNB vraagt in de wetgevingsbrief 2024 tevens aandacht voor nog niet gerealiseerde wetgevingswensen uit eerdere wetgevingsbrieven.  

De AFM verzoekt in de wetgevingsbrief onder meer tot een verplichte uitvraag voor pensioenadviseurs van duurzaamheidsvoorkeuren van hun cliënten in het kader van advies over tweede- en derde pijler pensioenproducten. Van Weyenberg reageert hier positief op en geeft aan dat hierover overleg zal plaatsvinden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De AFM vraagt tevens aandacht voor openstaande wensen uit eerdere wetgevingsbrieven, waaronder het toevoegen van een meldplicht in de Pensioenwet zodat pensioenuitvoerders verplicht worden om de AFM te informeren bij tekortschieten in de deelnemerscommunicatie.

Bron: Rijksoverheid.nl, 23 mei 2024.