Wet toekomst pensioenen geen onderdeel van Hoofdlijnenakkoord nieuwe coalitie

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben afgelopen week een Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 gesloten. Aan de formatietafel is, naar verluidt tot op de laatste dag, óók gesproken over pensioenen. In het Hoofdlijnenakkoord is echter niets opgenomen over pensioenen, anders dan dat zo snel mogelijk een Woontop wordt georganiseerd waarbij diverse partijen – waaronder pensioenfondsen – afdwingbare afspraken maken om woningbouw structureel te verhogen. Over de Wet toekomst pensioenen zijn geen afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord. Pensioen wordt beschouwd als een vrije kwestie, waarvoor de Tweede Kamer desgewenst zelf wijzigingsvoorstellen kan indienen.

Uit het Hoofdlijnenakkoord kan opgemaakt worden dat het toekomstige kabinet geen wijzigingen gaat aanbrengen aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit betekent echter niet dat wijzigingen met betrekking tot de Wtp bij voorbaat volledig kunnen worden uitgesloten. Tweede Kamerleden kunnen immers zelf het initiatief nemen tot een voorstel voor wijziging van de Wtp. Dit initiatief kan ook komen van Kamerleden van de vier coalitiepartijen. Zo heeft Agnes Joseph (NSC) aangekondigd de Wtp op onderdelen te willen wijzigen. Voor eventuele wijzigingsvoorstellen zal vervolgens wel een meerderheid gevonden moeten worden in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Dit kost tijd. De verwachting is dan ook dat op korte termijn geen fundamentele wijzigingen in de Wtp aangebracht zullen worden. Voor de pensioensector blijft de huidige wet daarom op dit moment het uitgangspunt bij de (implementatie van de) Wtp-transitie.   

In een korte reactie op het Hoofdlijnenakkoord geeft Ger Jaarsma aan dat de Pensioenfederatie graag in gesprek gaat met de overheid. De overheid moet volgens Jaarsma de regie nemen bij noodzakelijke investeringen in cruciale sectoren, waaraan de pensioensector ook een bijdrage kan leveren. Verder gaat de pensioensector onverminderd door met de implementatie van de Wtp. Het Verbond van Verzekeraars laat vindt het positief dat in het Hoofdlijnenakkoord niet wordt getornd aan de Wtp. Ook de FNV heeft op het akkoord gereageerd, maar houdt het bij een oproep om af te spreken dat mensen eerder mogen stoppen met werken.

Bronnen:

Bureau woordvoering kabinetsformatie, 16 mei 2024,

PensioenPro, 16 mei 2024,

PensioenPro, 17 mei 2024,

Pensioenfederatie, 16 mei 2024,

Verbond van Verzekeraars, 16 mei 2024,

FNV, 17 mei 2024.