WGA eigenrisicodrager of niet?

Elk najaar wordt het gemiddelde premiepercentage voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) bekendgemaakt. Dit percentage vormt de basis voor de berekening van de gedifferentieerde premie voor de WGA.

Gemiddeld premiepercentage 2024
In 2024 daalde het gemiddelde premiepercentage voor de WGA aanzienlijk, van 0,87% in 2023 naar 0,77%. Deze daling was onverwacht, gezien het toenemende aantal WGA-uitkeringen voor 2024. De oorzaak van de daling ligt o.a. in de invoering van de 60-plus maatregel, die de claimbeoordeling voor WGA bij 60-plussers vereenvoudigt. Deze maatregel verlaagt de schadelast voor de Whk (Werkhervattingskas), wat resulteert in een lagere premie. Let op: deze daling is niet structureel en kan in 2025 gecorrigeerd worden.

Staartlasten
Als een werkgever eigenrisicodrager wordt voor de WGA, blijven de kosten voor bestaande arbeidsongeschikte en zieke werknemers (de staartlasten) bij het UWV liggen. De reserve voor deze staartlasten is sinds 2023 negatief. Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft besloten, dat een andere manier van financiering van deze staartlaten noodzakelijk is. Vanaf 1 januari 2025 worden de staartlasten meegenomen in de reguliere gedifferentieerde WGA-premieberekening, wat voor UWV-verzekerde werkgevers tot een premiestijging zal leiden.

Verwachting 2025
Voor 2025 wordt verwacht dat het gemiddelde WGA-premiepercentage hoger zal uitvallen dan dit jaar. Het exacte percentage wordt pas op 1 september 2024 bekendgemaakt. Ons advies is om niet te wachten en nu al te onderzoeken of het verstandig is om per 1 januari 2025 eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dit moet vóór 1 oktober 2024 bij de Belastingdienst worden aangegeven, zodat tijdig geschakeld kan worden.

Ondersteuning Montae & Partners
Wanneer u ook wilt weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van Montae & Partners of een van onze specialisten:

Gregory Marks | gregory.marks@montaepartners.nl | +31 (0)6 21 26 06 19
Cornelis van den Bosch |cornelis.van.den.bosch@montaepartners.nl | +31 (0)6 25 06 37 39