Pensioenakkoord

De uitwerking van het pensioenakkoord gaat onverminderd door. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat staat er op de agenda?

t/m juli 2019

Uitwerking Pensioenakkoord

Instellen brede stuurgroep voor uitwerking pensioenakkoord.

Bedrag ineens, Rvu & verlof

Brief van Koolmees inzake nadere uitwerking opname 10% ouderdomspensioen ineens.

Najaar 2019

Wet temporisering AOW

Wetsvoorstel vertraagde stijging AOW leeftijd naar Tweede en Eerste Kamer.

Uitwerking Pensioenakkoord

Start stuurgroep voor uitwerking pensioenakkoord.

Najaar 2019

Uitwerking Pensioenakkoord

Planning uitwerking pensioenakkoord (roadmap).

Uitwerking Pensioenakkoord

Handelingsperspectief voorkomen onnodige kortingen (Pensioenfondsen krijgen langer de tijd om aan financiële verplichtingen te voldoen).

Begin 2020

Advies nabestaandenpensioen

Advies StvdA over nabestaandenpensioen, zodat deze beter aansluit op de wensen en behoeften van deelnemers.
(Uitgesteld tot voorjaar 2020)

Bedrag ineens, Rvu & verlof

Verwerking internetconsultatie.
(Loopt nu)

Begin 2020

Onderzoek uitvoeringskosten

Resultaat en reactie Koolmees op onderzoek van PWC naar uitvoeringskosten in het huidig een nieuw stelsel. Dit naar aanleiding van de kostenstijging bij pensioenhervorming in Australië.

Voortgang Stuurgroep

Publicatie CPB eerste doorrekeningen van effecten (economische) scenario’s op de nieuwe contracten.

Begin 2020

Problemen pensioenadministratie

Koolmees informeert kamer over status onderzoek naar problemen bij pensioenadministraties.

Witte vlek

Aanvalsplan StvdA om “witte vlek” (jonge mensen in loondienst die geen pensioen opbouwen) te verkleinen. Gesprekken met diverse organisaties (uitzendbranche en jongerenorganisaties).
(Loopt nu)

Begin 2020

Pensioenopbouw zelfstandigen

Verzoek van Koolmees aan pensioensector en zelfstandigen organisaties om concrete en gedragen experimenten uiterlijk 1 februari 2020 te zenden aan ministerie van SZW.

Eerste helft 2020

Advies nabestaandenpensioen

Kabinetsreactie op advies StvdA over nabestaandenpensioen.

Koppeling AOW-leeftijd

2e kamer wordt geïnformeerd over wetsvoorstel verandering koppeling AOW.

Eerste helft 2020

AO verzekering zelfstandigen

Uitwerking voorstel verzekeringsplicht arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers (sociale partners en ZZP-organisaties) en wetsvoorstel naar Tweede Kamer.

Uitwerking Pensioenakkoord

Resultaten onderzoek houdbaarheid stelsel bij langdurige lage of negatieve rente (verzoek 50PLUS).

Eerste helft 2020

Uitwerking Pensioenakkoord

Status update uitwerking pensioenakkoord voor 2e kamer middels hoofdlijnennotitie.

Duurzame inzetbaarheid & zware beroepen

Voornemen om wetsvoorstel in te dienen rondom het gezond toewerken van werkend Nederland naar het moment van pensioneren.

Eerste helft 2020

Duurzame inzetbaarheid & zware beroepen

Opzet investeringsprogramma voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid naar kamer.

Europeesrechtelijke houdbaarheid

Status update juridische analyse Europeesrechtelijke houdbaarheid nieuwe stelsel / nieuwe contracten.

2020

Onderzoek uittreden na aantal dienstjaren

Afronding onderzoek uittreden na aantal dienstjaren (bv 45 jaar) en informeren 2e kamer over resultaten.

Bedrag ineens, Rvu & verlofsparen

Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

2020

Pensioenopbouw zelfstandigen

Informatie Koolmees aan Tweede Kamer over uitkomsten uitwerking inclusief pensioenopbouwzelfstandigen d.m.v. hoofdlijnennotitie.

2021

Pensioenopbouw zelfstandigen

Inwerkingtreding experiment wetgeving ( 1 juli ) waarbij zelfstandigen meedoen in de tweede pijler.

Pensioenakkoord

Wetsvoorstel gereed op basis van hoofdlijnennotitie van medio 2020.

2021

Duurzame inzetbaarheid & zware beroepen

Ingang overgangsmaatregelen en structurele maatregelen voor lange termijn (1 januari 2021).

2021

Pensioenakkoord

Nieuw wettelijk kader tweede pijler pensioenen gereed (ambitie).

Pensioenakkoord

Start Overleg sociale partners inzake transitie.

2022

Kwalitatieve analyse contracten

Opdracht van SCP i.v.m. capaciteitsgebrek over naar professor VandenBroucke. Toets op collectiviteit, solidariteit en zekerheid voor deelnemers.

2023 - 2024

Pensioenakkoord

Uitvoeringsorganisaties

2024 - 2025

Pensioenakkoord

Invoering.

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord? Neem dan contact op met onze specialist: