Van onderzoek naar inzicht. Kwantitatief en kwalitatief deelnemersonderzoek en rapportage bij Montae & Partners

Fase 1: Van onderzoek naar inzicht

Het betrekken van deelnemers bij de inhoud en uitvoering van hun pensioenregeling is niet meer weg te denken uit het Nederlandse pensioenlandschap. Het deelnemersonderzoek staat de komende jaren op de agenda van zowel pensioenfondsen als sociale partners.  

Het doel van het deelnemersonderzoek is om inzicht te krijgen in hoe verschillende groepen deelnemers denken over bepaalde pensioenonderwerpen. Dit inzicht biedt sociale partners en pensioenfondsbesturen handvatten voor het ontwerp van de pensioenregeling en voor beleidskeuzes.

Wij vinden het waardevol dit inzicht niet alleen te verkrijgen bij de start van de (gewijzigde) pensioenregeling. Een deelnemersonderzoek is immers een momentopname. Wij pleiten voor periodieke herhaling van het deelnemersonderzoek. Het periodiek uitvoeren van deelnemersonderzoeken zorgt voor meer wisselwerking tussen deelnemers en het pensioenfonds. Dit helpt u om aspecten van de pensioenregeling en de uitvoering daarvan door de tijd heen te monitoren.

Wilt u meer informatie over deelnemersonderzoeken bij Montae & Partners, vraag dan onze brochure aan of neem direct contact met ons op via de knop hieronder. We denken graag met u mee.

Neem direct contact op

Wat onderzoeken wij?

Het onderwerp van deelnemersonderzoek kan divers zijn: de risicopreferentie (en daarmee de risicohouding) van deelnemers of maatschappelijk verantwoord beleggen. Maar ook voorkeuren binnen de pensioenregeling of de communicatie daarover zijn zeer relevante thema’s. Met de combinatie van onze onderzoeksthema’s krijgt u een compleet beeld van wensen en voorkeuren van al uw deelnemersgroepen. Hiermee kunt u goed voorbereid bouwen aan het pensioen voor de toekomst.  

Hieronder vindt u de verschillende onderzoeksthema's die wij aanbieden. Deze zijn ook in combinatie mogelijk.

Risicopreferentie collectief

Met onze Risicoscan brengen wij de risicopreferenties van een collectief in kaart. Wij vragen de risicopreferenties van de individuele deelnemers uit. En bundelen deze om te komen tot een collectieve risicopreferentie. Voor het achterhalen van de individuele risicopreferentie zetten wij ons model RiskProfiler in. U krijgt inzicht in hoeveel risico deelnemers kunnen en willen nemen.

Risicopreferentie en het Pensioenakkoord

Dit onderzoek biedt u – in aanvulling op de Risicoscan van thema 1 – inzicht in de collectieve risicohouding van alle deelnemers én per leeftijdscohort. Met de uitkomsten van dit onderzoek heeft u de basis om uw eigen beleggings- en risicobeleid te toetsen aan de risicohouding van uw deelnemers. Dit geeft u handvatten voor aanpassing van uw beleid binnen de kaders van het Pensioenakkoord.

Pensioenvoorkeuren en het Pensioenakkoord

Het Pensioenakkoord zorgt voor nieuwe pensioenregelingen met een andere inhoud. En voor meer verantwoordelijkheid bij het individu. Het betrekken van deelnemers bij de vormgeving van de nieuwe pensioenregeling is daarom een belangrijke factor. Maar welke kennis hebben zij van pensioen? Wat heeft voor hen prioriteit in een pensioenregeling? Hoeveel keuzes zijn gewenst? Dit onderzoek maakt voor u duidelijk wat deelnemers belangrijk vinden als het gaat om hun pensioen.

Communicatie

De informatie van een pensioenuitvoerder moet begrijpelijk en duidelijk zijn. Maar wat vinden uw deelnemers interessant? En wat begrijpen ze wel of waar haken ze af? Met dit onderzoek krijgt u inzicht in hoe deelnemers aankijken tegen de informatie die u ze geeft. En hoe ze het liefst met u communiceren. De uitkomsten van dit onderzoek bieden u een belangrijke bouwsteen voor uw communicatiestrategie en –beleid.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Is er voldoende draagvlak bij uw deelnemers voor de door het fonds of fiduciair en vermogensbeheerders gekozen thema’s in het MVB-beleid? Wat zijn de voorkeuren van uw deelnemers voor specifieke thema’s? Met dit onderzoek krijgt u informatie over hoe belangrijk uw deelnemers maatschappelijk verantwoord beleggen vinden. En op welke onderwerpen zij van u inspanningen verwachten.

Hoe doen wij dat?

Wij hebben een model ontwikkeld waarmee we de risicopreferentie (risicobereidheid en risicocapaciteit) van de deelnemer in kaart brengen. Hier hoort een vaste vragenlijst bij. Daarnaast hebben wij een basis set aan vragen beschikbaar met betrekking tot pensioenvoorkeuren, kennisniveau van deelnemers over pensioen, de wijze waarop deelnemers geïnformeerd willen worden en maatschappelijk verantwoord beleggen. De exacte samenstelling van de vragenlijst voor de deelnemers bepalen wij graag samen met u.   

Wij kunnen verschillende varianten van vragenlijsten maken waarbij alleen relevante vragen voor specifieke groepen deelnemers aan bod komen, bv. voor actieven, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Wij leggen uw op maat gemaakte vragenlijst altijd een laatste keer aan u voor, voordat deze naar de deelnemers gaat.  

Ons deelnemersonderzoek is een kwantitatief onderzoek. Hiervoor gebruiken wij een digitale vragenlijst. Deze hebben wij zorgvuldig opgesteld. Het kwantitatief onderzoek kunnen wij combineren met een kwalitatief onderzoek. Wij houden interviews als verdieping op het kwantitatieve onderzoek. De digitale vragenlijst als vertrekpunt heeft onze voorkeur. Doel is om op basis van een zo groot mogelijke steekproef voldoende respons te ontvangen. Hoe meer respons, hoe betrouwbaarder en toepasbaarder de resultaten. De resultaten koppelen wij terug in grafieken en tabellen.

Met de Risicoscan brengen wij de risicopreferentie van individuele deelnemers bij elkaar tot een collectief beeld. Wij maken de individuele risicopreferentie inzichtelijk met behulp van ons model RiskProfiler. Dit model en bijbehorende vragenlijst is ontwikkeld door Söderberg & Partners. In Scandinavië past men de RiskProfiler al ruim 15 jaar toe. De tool is aangepast aan de specifieke Nederlandse situatie en draait sinds drie jaar in de Nederlandse markt.

De individuele risicopreferentie bestaat uit de risicobereidheid en de risicocapaciteit.

Vervolgstappen

De uitkomsten van de Risicoscan bieden inzicht in de collectieve risicopreferentie. De uitkomsten gebruiken wij ook voor (kwantitatieve) analyses.​ Voor deze analyses vertalen wij de uitkomsten van de Risicoscan naar een risicogetal. Dit getal geeft (kwantitatief) weer hoe de deelnemer staat tegenover risico.​  

Met dit getal analyseren we bijvoorbeeld hoe een specifiek beleid wordt gewaardeerd door de deelnemer. Daarvoor bepalen wij de “waarde” die de deelnemer geeft aan het resultaat in verschillende scenario’s. ​Het collectieve beeld van deze “waardes” is een waardevol ingrediënt voor de zoektocht naar passende lifecycles voor de Verbeterde premieregeling en het flexibele contract.​ Dezelfde methodiek is ook bruikbaar voor toetsing van het beleid in het huidige FTK en de zoektocht naar een passend beleid in het solidaire contract. ​

Uiteraard houden wij de huidige ontwikkelingen rondom de nieuwe wetgeving goed in de gaten. Wij zorgen ervoor dat onze aanpak hier altijd volledig op aansluit.​

Voldoende respons is belangrijk voor het onderzoek. Daarom hebben wij uitgangspunten opgesteld voor de vragenlijst. Denk hierbij aan het taalniveau, de benodigde invultijd voor een deelnemer en de structuur. Ook de activatie van de deelnemers is heel belangrijk. Naast het versturen van de uitnodiging voor deelname zijn er verschillende andere manieren om deelnemers te activeren. Welke (combinatie van) activeringsstrategie in te zetten hangt af van uw deelnemers en uw wensen. Wij stemmen dit graag met u af. Hieronder geven wij verschillende voorbeelden. ​

  • Andere kanalen inzetten (bv. via werkgevers)
  • Aantrekkelijk maken (bv. introductiefilmpjes)
  • Social media gebruiken
  • Deelname gemakkelijker maken (bv. op locatie)

Gedurende het onderzoek monitoren wij het aantal deelnemers en de representativiteit. Wij informeren u hierover actief gedurende de onderzoeksperiode. Het uitsturen van een herinnering(smail) doen wij in overleg met u.

Na afloop van de onderzoeksperiode verzamelen wij alle data.  Daarmee geven wij een kwalitatief beeld van de uitkomsten door middel van grafieken en tabellen. ​

Door de individuele uitvraag en op voorhand gemaakte selectiemogelijkheden borgen we dat een nadere analyse op onderdelen in detail mogelijk is bijvoorbeeld:​

  • Per type deelnemer (actief, slaper, pensioengerechtigde);
  • In leeftijdscohorten.

Als we de risicopreferentie van de deelnemers uitvragen laten wij in de rapportage voor de Risicobereidheid en de Risicocapaciteit (en de onderliggende bouwstenen) zien hoe de deelnemers scoren op een 5-puntsschaal (van zeer laag tot zeer hoog). Voor vragen over andere onderzoekthema’s geven wij de resultaten weer in grafieken. Eventueel aangevuld met interessante deelanalyses.

Montae & Partners beschikt uiteraard over een adequaat informatiebeveiligingsbeleid, dat voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om alle informatie en data van het deelnemersonderzoek veilig te houden.

Op verzoek geven wij u hierover meer informatie.

Meer informatie?
neem direct contact met ons op

Barbara van Bogaert

senior consultant

barbara.van.bogaert@montaepartners.nl

+31 (0)6 10 44 53 14

Sander Baars

senior partner

sander.baars@montaepartners.nl

+31 (0)6 15 51 92 44

Of vul ons contactformulier in
Onze brochure aanvragen? Of meer informatie ontvangen?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Bedankt voor uw vraag. We hebben deze in goede staat ontvangen.
Er ging iets fout bij het opsturen van het formulier. Probeer het opnieuw.
Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.