Coalitieakkoord: omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

Coalitieakkoord: omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

15/12/2021

Op 15 december jl. is het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. De naam van het akkoord is ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Het akkoord bevat een groot aantal plannen voor de komende kabinetsperiode, die loopt tot 2025. Belangrijke thema’s zijn onder meer de relatie tussen overheid en burgers, duurzaamheid, gezondheid en bestaanszekerheid. Hieronder zijn de belangrijkste plannen op het gebied van pensioen, de arbeidsmarkt en inkomen, en ten aanzien van zelfstandigen opgenomen.  

Pensioen

De coalitiepartners zijn voornemens het Pensioenakkoord uit te voeren.

De koppeling tussen het minimumloon en sociale zekerheidsuitkeringen blijft behouden, met uitzondering van de AOW. Een stijging van het minimumloon leidt dus niet tot een stijging van de AOW-uitkeringen. Er komt wel een hogere ouderenkorting.  

Arbeidsmarkt en inkomen

De coalitiepartners willen een aantal grote hervormingen op de arbeidsmarkt doorvoeren. De voorstellen van de commissie Borstlap hebben hierbij als uitgangspunt gediend. Eén daarvan is het verkleinen van de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidscontracten, onder meer door het beter reguleren van oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten en het uitwerken van een deeltijd-WW. Ook bestaat het voornemen om het minimumloon stapsgewijs te verhogen met 7,5%. Verder is er de ambitie om het belastingstelsel te vereenvoudigen en een lastenverlichting door te voeren die met name ten goede komt aan lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen.

Om meer mensen van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te begeleiden worden instrumenten ingezet voor het stimuleren van om- en bijscholing en permanente scholing. De loondoorbetaling bij ziekte wordt verbeterd door de re-integratie in het tweede ziektejaar primair te richten op het tweede spoor. Ook worden maatregelen genomen om de arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren.    

Zelfstandigen

Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan en echte zelfstandigheid wordt ondersteund. Onder meer door een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, rekening houdend met de randvoorwaarden uit het Pensioenakkoord.

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 tot 2030 stapsgewijs verlaagd. Dit wordt tijdelijk gecompenseerd door gedurende de kabinetsperiode de arbeidskorting te verhogen.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.