De 7 kernpunten van de Wet Pensioencommunicatie

De 7 kernpunten van de Wet Pensioencommunicatie

6/5/15

Pensioencommunicatie moet meer aan sluiten bij de wensen van de deelnemers. Meer duidelijkheid over onzekerheden en actiegericht vanuit de werknemer. De Wet Pensioencommunicatie heeft zowel consequenties voor de communicatie vanuit de pensioenuitvoerder, als voor de communicatie door de werkgever.

Doelstellingen wetsvoorstel
Het pensioenbewustzijn van de Nederlanders is laag. De huidige informatie-uitingen zijn vaak onbegrijpelijk voor de werknemers, en geven vaak onvoldoende inzicht in de risico’s. Doelstellingen van de wet zijn:

  • zodanige pensioencommunicatie dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten;
  • zorgen dat de pensioendeelnemer kan nagaan of zijn pensioen voldoende is;
  • de pensioendeelnemer bewust maken van de risico’s van de pensioenvoorziening;
  • laten zien welke keuzemogelijkheden de pensioendeelnemer heeft.

Kernpunten van het wetsvoorstel
De Wet Pensioencommunicatie valt onder te verdelen in onderstaande 7 elementen:

1. Algemene eisen aan pensioencommunicatie
De huidige Pensioenwet kent de norm dat de communicatie tijdig, duidelijk en begrijpelijk moet zijn. De nieuwe pensioenwetgeving gaat meer uit van de normen tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig. Daarnaast moet de communicatie aansluiten op de behoeften en kenmerken van de deelnemer.

Voor u als werkgever betekent dit dat u meer verantwoordelijkheid krijgt in de pensioencommunicatie richting uw werknemers, vooral wat betreft het stimuleren van pensioenbewustzijn.

2. Startbrief wordt vervangen door Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 is een nieuw digitaal communicatiemiddel dat vanaf 2016 de startbrief vervangt. Het doel hiervan is de begrijpelijkheid en de samenhang van de pensioeninformatie te verbeteren, het pensioenbewustzijn te vergroten en de stapeling van pensioeninformatie tegen te gaan door het gelaagd (in 3 lagen) aanbieden van de belangrijkste onderdelen van een pensioenregeling. De uniforme opzet en het gebruik van iconen zal de deelnemer veel meer tot lezen aanzetten. Ook is het eenvoudiger om verschillende pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.
De deelnemer krijgt in de eerste laag beknopte (maar volledige) informatie over zijn pensioenregeling. In de tweede laag wordt hij dieper geïnformeerd over zijn pensioenregeling en in de derde laag kan de pensioenuitvoerder de deelnemer zoveel informatie aanbieden als hij wil.

3. Meer mogelijkheden tot digitale verstrekking en aanbieding van informatie
Werknemers krijgen digitaal de informatie (bijvoorbeeld startbrief of UPO) tot hun beschikking, tenzij ze zelf de keuze maken om de informatie schriftelijk te ontvangen. Digitale verstrekking bestaat overigens niet slechts uit het bieden van de mogelijkheid om informatie te ‘halen’. Het uitsluitend opnemen van informatie op een website is dus onvoldoende. De pensioenuitvoerder zal een aanvullende handeling moeten verrichten, die maakt dat de informatie ‘gebracht’ wordt, bijvoorbeeld via e-mail.

Voor u als werkgever betekent dit dat u de mogelijkheid krijgt om uw werknemer een pensioenaanbod via de elektronische weg te doen. Opvallend is overigens dat specifiek voor deze situatie, uw werknemer uitdrukkelijk moet instemmen met het elektronisch verstrekken van de informatie.

4. Beschikbaar zijn van basisinformatie over de pensioenregeling
De pensioenuitvoerder krijgt de verplichting om op de openbare website basisinformatie over de pensioenregeling te verstrekken en dus niet alleen meer in de startbrief. Het aantal verplichte informatie-elementen in de startbrief bij indiensttreding wordt beperkt. Geen informatie meer over de toeslagverlening en de omstandigheden die het functioneren van de pensioenuitvoerder raken. Maar wel de persoonlijke omstandigheden van de werknemer die een actie van hem zouden kunnen vergen. Verder een verwijzing naar de websites van het pensioenregister en de pensioenuitvoerder.

Als werkgever krijgt u de verplichting opgelegd om zorg te dragen dat uw werknemer (via de pensioenuitvoerder) een brief krijgt met basisinformatie over de pensioenregeling, waarin uw werknemer ook moet worden gewezen op de website van de pensioenuitvoerder.
U bent als werkgever verantwoordelijk is voor het tijdig verstrekken van de basisgegevens (via de pensioenuitvoerder). Het is dus van belang dat de pensioenuitvoerder en u als werkgever over deze gegevens­uitwisseling goede afspraken maken.

5. Een jaarlijks pensioenoverzicht van de opbouwde pensioenaanspraken
Het huidige UPO is behoorlijk omvangrijk, doordat hierin ook wordt vooruit gekeken naar een te bereiken pensioen. In het wetsvoorstel wordt het UPO een stuk beperkter, doordat hierin slechts de pensioenopbouw verantwoord wordt, oftewel alleen het verleden.
Deze wijziging heeft uitsluitend consequenties  voor de verhouding deelnemer-pensioenuitvoerder. Het is namelijk de pensioenuitvoerder die deze overzichten moet toezenden.

6. Uitbreiding van het pensioenregister
Het pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl) wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Zo kan de deelnemer zelf informatie ophalen over bijvoorbeeld hoeveel pensioen hij krijgt, of dat voldoende is en welke actie eventueel nodig is. Het is de pensioenuitvoerder die dit pensioenregister moet inrichten en in stand houden.

7. Inzicht in de koopkracht en risico’s van het toekomstig pensioeninkomen
Het pensioen­register moet drie scenario’s schetsen, te weten het pessimistische, het verwachte en het optimistische scenario. Tijdens de parlementaire behandeling zijn hierop drie Nota’s van Wijziging voorgesteld.

  • De Eerste Nota van Wijziging ziet erop dat aan de basisinformatie over de pensioenregeling ook informatie wordt toegevoegd over de uitvoering van de pensioenregeling. Het gaat hier met name over basisinformatie over de financiële situatie van het pensioenfonds, waaronder de beleidsdekkingsgraad. Daarnaast moeten toekomstige pensioengerechtigden informatie krijgen die specifiek gaan over de pensioeningang en een aantal belangrijke keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld hoog-laag pensioen, eerder of later met pensioen, nabestaandenpensioen omruilen met ouderdomspensioen en de mogelijkheid om in het geval van een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst te ‘shoppen’ voor de uitkeringsfase. Ook introduceert de wetgever in de Eerste Nota van Wijziging de mogelijkheid om het te bereiken pensioen niet uitsluitend in reële pensioenbedragen weer te geven, maar ook in een nominaal pensioenbedrag.
  • De Tweede Nota van Wijziging ziet op het verzoek van waardeoverdracht voor zover dit nettopensioen betreft. Aan het verzoek kan pas gehoor worden gegeven, indien de ontvangende pensioenuitvoerder ook een regeling voor nettopensioen uitvoert.
  • De Derde Nota van Wijziging ziet op twee technische correcties.


Tot slot
Deelnemers mogen één keer per jaar wisselen tussen digitale en schriftelijke communicatie. Daarnaast wordt onderzocht of de derde pijler (bijvoorbeeld lijfrentes) kan worden toegevoegd aan het pensioenregister.

De afhandeling door de Eerste Kamer van de Wet pensioencommunicatie als hamerstuk, vindt plaats op 19 mei 2015. De wet treedt dan op 1 juli 2015 in werking. De meer complexe onderdelen treden overigens later in werking.

Gevolg is dat pensioenuitvoerders hun communicatiebeleid kritisch moeten evalueren en op een aantal punten moeten aanpassen. Dit leidt er toe dat pensioenuitvoerders met de werkgever opnieuw om tafel moeten gaan om een goede afstemming door te spreken over de communicatie.


Bron: Montae & Partners

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact