DNB publiceert nieuwsbrief pensioenen maart 2020

DNB publiceert nieuwsbrief pensioenen maart 2020

10/3/20

DNB heeft de nieuwsbrief Pensioenen van maart 2020 gepubliceerd. Wij geven u een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen uit deze nieuwsbrief.

Cijfermatige onderbouwing collectieve waardeoverdracht

DNB heeft de verwachtingen bij (de onderbouwing van) het besluit tot collectieve waardeoverdracht concreter gemaakt, waarin inzicht in de impact van de collectieve waardeoverdracht op groepen belanghebbenden centraal staat. Op basis van een onderbouwd verzoek tot collectieve waardeoverdracht (CWO) beoordeelt DNB of een cijfermatige onderbouwing van de effecten van de CWO op de ontvangende en/of overdragende populatie nodig is.

Status van Q&A van DNB

De status van Q&A van DNB is niet altijd duidelijk voor pensioenfondsen, merkt DNB. DNB geeft aan dat de Q&A moeten worden gezien als guidance die bedoeld is als handreiking naar de sector. De guidance is bindend voor DNB zelf, maar niet voor een onder toezicht staande instelling. De Q&A geeft aan welke interpretatie van de wet DNB het meest logisch vindt, maar sluit andere interpretaties of invulling/toepassing van de wet- en regelgeving niet uit. Het is de verantwoordelijkheid van de instelling om hier op passende wijze te voldoen.

Toegespitst op de inrichting van de sleutelfuncties van IORP II geldt dus dat de verantwoordelijkheid voor de inrichting en invulling van de sleutelfuncties bij de pensioenfondsen ligt. Een afwijking van de guidance van DNB in haar Q&A kan gemotiveerd aan de toezichthouder worden voorgelegd. Uit de motivatie dient te blijken hoe de oplossing die het pensioenfonds ziet past in het wettelijk kader.

Belemmeringen en dilemma’s bij consolidatie

In het afgelopen jaar is DNB in gesprek gegaan over belemmeringen en dilemma's die pensioenfondsen ervaren bij het maken van keuzes ten aanzien van hun toekomst. Hieruit volgt het volgende:

  • De onzekerheden over de toekomst, waarbij specifiek de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel wordt genoemd, werken daarbij belemmerend.
  • De grote betrokkenheid van bestuurders, interne toezichthouders, dienstverleners en adviseurs kan er toe leiden dat het moeilijk is afstand te nemen van het fonds, waardoor consolidatie geen optie is.
  • Vroegtijdig overleg met DNB kan het proces tot liquidatie vergemakkelijken en onduidelijkheden over het traject wegnemen.

Continuïteitsplannen COVID-19

COVID-19 kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van financiële instellingen en hun dienstverlening. Continuïteitsplannen zijn veelal gericht op het herstellen van kritische bedrijfsprocessen na relatief korte verstoringen. Een pandemie kan echter weken tot maanden achtereen duren en vraagt om een andere aanpak dan de standaard continuïteitsprocessen.

DNB verwacht dat ten aanzien van het business continuity management er invulling wordt gegeven aan de onderstaande onderwerpen:

  • Proactief volgen van de ontwikkelingen rondom een mogelijke pandemie.
  • In kaart brengen en analyseren van de mogelijke gevolgen voor de instelling van een (griep)pandemie (expliciete impact analyse).
  • Beoordelen van bestaande business continuity plannen (BCP’s) op toereikendheid, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke operationele gevolgen van een pandemie (onder andere 30 procent of zelfs meer afwezigheid van het personeel).
  • Expliciet meenemen van het pandemie scenario in de teststrategie van de continuïteitsplannen.
  • Rekening houden met veranderend gedrag en voorkeuren van klanten en personeel.
  • Als er gebruik wordt gemaakt van externe dienstverleners en/of kritische leveranciers, dient men zich op de hoogte te stellen of deze toereikende maatregelen hebben getroffen en voldoende voorbereid zijn op een pandemie (de afhankelijkheid van alle uitbestedingspartijen dient inzichtelijk te zijn en maatregelen toereikend).

Bron: DNB

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact