Heeft de Brexit impact op de privacy(bescherming) van uw deelnemers?

Heeft de Brexit impact op de privacy(bescherming) van uw deelnemers?

21/7/2021

Sinds 31 december 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer onderdeel uit van de Europese Unie (EU). Wat betekent dit voor de uitwisseling van persoonsgegevens van EU-landen met het VK? En wat betekent dit voor u als bestuur? Wij kunnen u geruststellen, de Brexit heeft minimale impact als het gaat om de privacy(bescherming) van uw deelnemers. Hieronder lichten wij dit verder toe.

De AVG binnen de EU, hoe zat het ook alweer?

De AVG ziet toe op gegevensverwerking binnen de EU. Elk land binnen de EU moet zich houden aan de AVG. De regels zijn voor elk EU-land hetzelfde. Het niveau van de bescherming van de privacy is daarmee ook binnen de gehele EU gelijk.

Wanneer verwerking van persoonsgegevens buiten de EU plaatsvindt, doordat deze gegevens door een EU-land worden doorgegeven naar een derde land (land buiten de EU), dan zijn er andere regels van kracht. De AVG bepaalt in dat geval dat doorgifte van persoonsgegeven alleen mag plaatsvinden als hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Een rechtmatige grondslag is bijvoorbeeld een adequaatheidsbesluit (een besluit van de Europese commissie dat de gegevensbescherming in het derde land van vergelijk niveau is als de AVG) of standaard contract clausules (modelcontracten voor doorgiftes die zijn vastgesteld zijn door de Europese commissie; SCC’s).

De Brexit leidt niet tot een privacy uitdaging

Sinds 31 december 2020 maakt het VK niet langer onderdeel uit van de EU. Dit betekent er dat bij uitwisseling van persoonsgegevens met het VK sprake moet zijn van een rechtmatige grondslag.

De Europese Commissie heeft voor de gegevensuitwisseling met het VK een adequaatsheidsbesluit aangenomen en gepubliceerd: De privacy wet- en regelgeving van het VK blijft hetzelfde als toen het VK nog lid was van de EU. Het adequaatheidsbesluit is per 26 juni 2021 van kracht, waarmee er vanaf deze datum sprake is van een rechtmatige grondslag voor de gegevensuitwisseling met het VK. De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn dat:

  • Wanneer een overheidsinstantie in het VK toegang wenst te krijgen tot persoonsgegevens ven EU-betrokkenen (in het kader van nationale veiligheid) er voorafgaand toestemming van een onafhankelijke rechterlijke instantie moet zijn; en
  • Doorgifte van persoonsgegevens in verband met het immigratiebeleid in het VK uitgesloten is van het adequaatheidsbesluit.

Het adequaatsheidsbesluit heeft een geldigheid van vier jaar. Na deze termijn vervalt het besluit. De Europese Commissie kan daarna opnieuw een besluit nemen, maar kijkt daarbij naar de vraag of de dan geldende privacy wet- en regelgeving in het VK een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt.

Moeten pensioenfondsen in actie komen door de Brexit om persoonsgegevens compliant te kunnen uitwisselen?

Nee, de Brexit heeft geen invloed op de uitwisseling van persoonsgegevens met het VK. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld zoals u dit voorheen gewend was. In ieder geval voor de komende vier jaar.

Meer weten? Neem contact op met onze AVG specialisten

Stefan van de Giessenstefan.van.de.giessen@montaepartners.nl
Kah Yee Tangkah.yee.tang@montaepartners.nl