Het pensioenstelsel gaat veranderen: wie gaat waarover in dit proces?

Het pensioenstelsel gaat veranderen: wie gaat waarover in dit proces?

28/1/20

Kader  

Momenteel spreken we in het Pensioenakkoord over twee nieuwe pensioencontracten. Om het nieuwe contract in te voeren gaan straks wijzigingen plaatsvinden in de Pensioenwet en lagere regelgeving. Er gaan bijvoorbeeld wijzigingen plaatsvinden binnen het financieel toetsingskader. Ook het fiscale pensioenkader gaat wijzigen. Alleen de (nieuwe) pensioencontracten zijn straks nog fiscaal gunstig toe te passen. Indien de regeling niet binnen het fiscale kader past zullen de premies niet meer aftrekbaar zijn, een onaanvaardbare consequentie.

Wat wijzigt er?

De nieuwe wetgeving die uitgaat van bepaalde toegelaten nieuwe pensioencontracten zorgt ervoor dat alle bestaande pensioenregelingen moeten wijzigen. Ongeacht de uitvoerder (pensioenfonds, verzekeraar of ppi) waar deze pensioenregelingen zijn ondergebracht. De inhoud van de pensioenregeling is een afspraak tussen sociale partners. De sociale partners kunnen de collectieve CAO partijen zijn, maar ook de werkgever en zijn werknemers, eventueel aangevuld met de benodigde instemming van een ondernemingsraad. Deze partijen moeten dus beslissen hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien. Dit vindt plaats binnen de kaders van de nieuwe pensioenwetgeving en fiscale wetgeving. De sociale partners bepalen straks eerst welke type pensioencontract ze willen invoeren. Vervolgens besluiten zij met elkaar hoe de nieuwe regeling er uit komt te zien en maken zij nieuwe afspraken met pensioenuitvoerder. Dit kan een verzekeraar, PPI of pensioenfonds zijn. De gewijzigde afspraken worden vastgelegd via een aanvulling op de bestaande uitvoeringsovereenkomst.

Wie is waar voor verantwoordelijk?

De komende jaren vertaalt het kabinet het pensioenakkoord naar nieuwe wetgeving. Het kabinet doet dit samen met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Samen denken zij onder anderen na over de compensatie die nodig is om een evenwichtige overstap te maken naar een nieuwe pensioenregeling. Het kabinet gaat een wettelijk (fiscaal) kader scheppen voor deze overgang, waarbij zij ook randvoorwaarden vastleggen, waar sociale partners zich aan moeten houden. Om de transitie transparant te maken worden werkgevers verplicht om een transitieplan op te stellen. Dit plan moeten zij afstemmen met de uitvoerder en de werknemers(vertegenwoordigers). In het plan dient men op te nemen welke keuzes zijn gemaakt wat betreft de omvang en de vorm van compensatie. Het moet inzichtelijk zijn wat de effecten zijn van het toepassen van de nieuwe financieringsmethodiek. Voor verschillende leeftijdsgroepen moet het duidelijk zijn wat het te bereiken pensioenresultaat is, zowel exclusief als inclusief de voorgenomen compensatie. Er worden regels opgesteld waaraan deze berekeningen en de informatieverstrekking aan deelnemers en andere belanghebbenden moeten voldoen.

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel vraagt veel van werkgevers, pensioenfondsen, uitvoerders en werknemers(vertegenwoordigers). Ga daarom op tijd aan de slag en bepaal welke stappen je nu al kunt zetten.

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact