Ingediende moties bij WTP door de Eerste Kamer

Ingediende moties bij WTP door de Eerste Kamer

26/5/2023

De Eerste Kamer heeft tijdens de eerste en tweede termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in totaal 23 moties ingediend. De appreciatie van de minister is bij vijf moties ‘oordeel kamer’, 17 moties worden door de minister ontraden en 1 motie wordt ontraden tenzij de motie wordt opgesplitst in twee moties en op onderdelen wordt aangepast. Onderstaand treft u een overzicht van de moties aan.

Moties met oordeel Kamer

 • Motie U over inwerkingtreding van de WTP nadat de uitvoeringsregelingen van de WTP vaststaan
 • Motie Y over een voortzetting en verruiming van de Regeling voor Vervroegde Uittreding
 • Motie Z over het dichten van de pensioenkloof tussen ouders
 • Motie AA over deelnemers wijzen op de mogelijkheid om langer door te werken
 • Motie AL over een jaarlijks weegmoment inzake een beheerste transitie

Motie ontraden, tenzij opgesplitst en aangepast

 • Motie AN over vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen en over een default van vrijwillige voortzetting van het nabestaandenpensioen voor gewezen deelnemers vanaf een bepaalde leeftijd

Moties ontraden

 • Motie Q over het voorkomen van strijdigheid van het invaren met het eigendomsrecht
 • Motie R over het instellen van een aparte en onafhankelijke toezichthouder voor de pensioensector
 • Motie S over de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen besluiten van de toezichthouder
 • Motie T over individueel bezwaarrecht voor iedere belanghebbende
 • Motie V over het geven van duidelijkheid over de wijze waarop de APPA-regeling wordt aangepast
 • Motie W over een zelfstandige pensioenregeling voor politieke ambtsdragers, losgekoppeld van de ABP-regeling
 • Motie AB over het ontwerpen van een regeling voor externe geschillenbeslechting die voldoet aan een aantal kenmerken, waaronder onafhankelijkheid, mediation en bindend advies
 • Motie AC over een andere inrichting van het nabestaandenpensioen voor vroeg overlijden
 • Motie AD over het schrappen van de voorstellen voor afschaffing van de doorsneepremie
 • Motie AE over het schrappen van de voorrang van compensatie boven indexaties
 • Motie AF over het hanteren van een vaste rekenrente van 2% gedurende de transitieperiode en mogelijk ook daarna
 • Motie AG over het schrappen van de life cycle beleggen methode
 • Motie AH over de mogelijkheid voor deelnemers en gepensioneerden tot uitsluiting van beleggingen die slecht zijn voor het dierenwelzijn
 • Motie AI over het terugtrekken door pensioenfondsen uit fossiele beleggingen
 • Motie AJ over het informeren over verwachte pensioenen in zowel euro’s als procenten van het huidige inkomen
 • Motie AK over het beëindigen van de naar rato toepassing van de fiscale aftoppingsgrens voor deeltijders
 • Motie AM over een bindend referendum onder deelnemers over het investeringsbeleid  

Bron: Eerste Kamer, 23 mei 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.