Netspar onderzoek naar de risico’s en de opbrengsten van variabele pensioenregelingen ter ondersteuning van pensioenkeuzes

Netspar onderzoek naar de risico’s en de opbrengsten van variabele pensioenregelingen ter ondersteuning van pensioenkeuzes

20/4/21

Netspar heeft een onderzoek laten verrichten naar de inkomensrisico's van variabele uitkeringen bij een beschikbarepremieregeling op basis van de Wet verbeterde premieregeling. Pensioenuitvoerders moeten volgens recente nieuwe Nederlandse wetgeving beleggingsrisico’s toelichten, maar deze wet dekt niet alle risico’s. Dit onderzoek heeft een raamwerk opgesteld waarmee alle risico’s worden vastgesteld (aandelenmarkt, rente, inflatie, langlevenrisico).

Uit het onderzoek kwamen de volgende bevindingen naar boven:

In variabele annuïteiten is het financiële marktrisico is bijna altijd veel groter is dan het effect van veranderingen in sterftekansen. Dit langlevenrisico kan wél substantieel zijn bij een vaste pensioenuitkering.

Het renterisico kan voor de deelnemer aanzienlijk zijn en kan worden gemitigeerd door het afdekken van het renterisico (rentehedge). Door het kwantificeren van de implicaties van verschillende strategieën kan het renterisico in variabele pensioenproducten worden beheerst.

Het over meerdere jaren spreiden van uitkeringsschokken die ontstaan als gevolg van financieel marktrisico leidt tot sterke vermindering van de schommelingen in pensioeninkomen.

De kernboodschap voor de pensioensector die uit het onderzoek volgt, luidt:

In pensioenproducten moeten de financiële schokken over een periode worden uitgesmeerd waardoor de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van de pensioenuitkeringen met een factor drie verlaagd kan worden ten opzichte van een standaard variabele annuïteit.

Het langlevenrisico opnemen in de informatie voor de klant, zodat deelnemers een weloverwogen keuze kunnen maken tussen een vaste en een variabele annuïteit.

Bron: Netspar

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact