NOW: Noodpakket 2.0

NOW: Noodpakket 2.0

27/5/20

Nieuws rondom kamerbrief noodpakket 28 mei 2020

Het kabinet past het vorige week gepresenteerde noodpakket aan om tegemoet te komen aan alle kritiek van afgelopen week vanuit o.a. de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Zo wordt de noodsteun met een maand verlengd tot 1 oktober en kunnen ondernemers een hogere vergoeding krijgen voor hun vaste lasten.

Inmiddels maken zo’n 114 duizend bedrijven en organisaties met in totaal ongeveer 1,9 miljoen werknemers gebruik van de NOW (Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid), doen er naar schatting 347.000 zelfstandigen een beroep op de Tozo regeling, is ruim € 700 miljoen aan steun uitgekeerd via de TOGS en hebben meer dan 100.000 ondernemers uitstel van belastingen aangevraagd.

Tegen deze achtergrond heeft het kabinet 20 mei j.l. besloten diverse maatregelen uit het eerste noodpakket in eerste instantie met drie maanden te verlengen en 28 mei j.l. is besloten dat de noodsteun met een maand verlengd wordt tot 1 oktober. Met als doel de komende periode banen en inkomens door getroffen bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Tegelijkertijd is het niet meer realistisch dat met deze overbruggingsmaatregelen een groeiend aantal ontslagen en faillissementen voorkomen kan worden.

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben.

Het tweede economische steunpakket om de klappen van de coronacrisis op te vangen gaat door deze extra maatregelen € 4,5 miljard extra kosten, bovenop de vorige week vermelde 13,55 miljard euro, wordt het totaal € 17,55 miljard. De verwachting is dat we een fase ingaan waarin werkenden, bedrijven en ondernemers zich meer en meer zullen moeten voegen naar een nieuwe economische realiteit. Het kabinet wil met dit nieuwe noodpakket bedrijven en werkenden ondersteunen in het aanpassingsproces. Een belangrijk nieuwe element is dat er ook geld wordt vrijgemaakt voor scholing.

Er zit een opeenvolging in de steunmaatregelen die het kabinet neemt. Allereerst wordt steun bij voorkeur geboden in de vorm van generieke steunmaatregelen. Daarbij wordt ingezet op zoveel mogelijk behoud van banen, het overbruggen van deze moeilijke periode waar dat zinvol is, en ten slotte op het bieden van vangnetten. Deze generieke maatregelen genieten de voorkeur boven sectorale- en individuele maatregelen, omdat zij zo veel mogelijk marktverstoringen voorkomen en een gelijk speelveld waarborgen. Waar blijkt dat generieke steunmaatregelen in bepaalde sectoren onvoldoende soelaas bieden, wordt sectorale steun overwogen.

Openstellen tijdvak

Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni. Dit houdt verband met twee nieuwe mogelijkheden die zijn opgenomen in de NOW: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen (zie hierboven). Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen. De wijzigingen zullen met terugwerkende kracht gaan gelden. Werkgevers kunnen dus vanaf nu tot en met 5 juni gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden in de huidige regeling.

NOW 2.0 vanaf 1 juni 2020

De NOW wordt nu verlengd met een periode van 4 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaands periode die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode. De aanvraag zal hoogstwaarschijnlijk vanaf 6 juli 2020 mogelijk zijn.

De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 waarbij de peildatum 15 mei is.  

Korting bij aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag

Bij de aanvraag onder de huidige NOW regeling committeert de werkgever zich om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan. Alleen hoeven de werkgevers na 1 juni geen boete van 50% van de loonkosten meer te betalen als zij tot 20 werknemers ontslaan en gebruik hebben gemaakt van de loonsubsidie. Hierbij gaat het om ontslagaanvragen die worden ingediend in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijft van kracht. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag van kracht. Door de kritiek is nu besloten dat deze bedrijven die niet overleggen met de vakbonden een boete krijgen van 5% over de gehele ontvangen loonsom.

Scholing

Er komt een aanvullende voorwaarde wordt voor werkgevers die NOW 2.0 aanvragen. Deze houdt in dat er een inspanningsverplichting geldt om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie voor behoud van werk. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Bonussen, eigen aandelen en dividend

Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW mag over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Voorkomen moet worden dat die ruimte door het bedrijf wordt benut om bonussen aan directie en bestuur uit te keren en winstuitkeringen te betalen of eigen aandelen in te kopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Opslag op de loonkosten

Het kabinet verhoogt de vaste forfaitaire opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten in de verlengde NOW 2.0 regeling van 30% naar 40%. Daarmee wordt vanuit de NOW 2.0 ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten om werkgevers nog meer te ondersteunen werkgelegenheid te behouden.

Verhoogde vergoeding vaste lasten

De tegemoetkoming die bedrijven kunnen krijgen voor hun vaste lasten gaan omhoog van maximaal € 20.000 naar € 50.000. Die vergoeding is afhankelijk van hoeveel omzetverlies een bedrijf heeft als gevolg van de coronacrisis.

Caribisch Nederland

Voor Caribisch Nederland wordt een vergelijkbare benadering gekozen als in Europees Nederland. Dit betekent concreet dat de maatregelen, eveneens met drie maanden worden Wel zal ook hier bezien worden of de huidige fase vraagt om een aanpassing van de voorwaarden. Wat betreft het zogenaamde Noodloket (beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES) geldt dat aansluiting wordt gezocht met de vergelijkbare opvolgers in Europees Nederland, in het bijzonder die zien op de tegemoetkoming vaste lasten MKB. Hetzelfde geldt voor andere maatregelen in het noodpakket 2.0, zoals de financiële ondersteuning van de openbare lichamen; hierbij is het uitgangspunt dat Caribisch Nederland zoveel mogelijk meeloopt met de inzet in Europees Nederland.

Bronvermelding: Kamerbrief Noodpakket banen economie 2.0 20 mei 2020 en aanpassing per 28 mei 2020

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact