Nulmeting monitoringscommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen: eigen beleid pensioenfondsen toepassing ESG beleid ontbreekt

Nulmeting monitoringscommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen: eigen beleid pensioenfondsen toepassing ESG beleid ontbreekt

In het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Convenant hebben deelnemende pensioenfondsen, de overheid, vakbonden en NGO’s afspraken gemaakt over het verankeren van de OESO-richtlijnen en United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Om de verankering van de OESO richtlijnen en UNGP’s te toetsen hebben de deelnemende pensioenfondsen en overige betrokken partijen een nulmeting ingevuld. Een onafhankelijke monitoringcommissie zal na de nulmeting jaarlijks de voortgang monitoren die de partijen boeken met de uitvoering van de afgesproken activiteiten.

Uit de nulmeting blijkt volgens de monitoringscommissie:

  • Dat de meeste deelnemende pensioenfondsen een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid hebben.
  • Tevens ziet de monitoringscommissie dat er nog significante verschillen tussen pensioenfondsen bestaan in de mate van volledigheid en concretisering.
  • De commissie stelt verder dat bij deelnemende pensioenfondsen beleid ontbreekt dat beschrijft hoe het pensioenfonds omgaat met de toepassing van haar eigen ESG-beleid in uitbestedingsrelaties. Zo wordt geconstateerd dat sinds de ondertekening van het lMvB-convenant nog weinig gedaan is om risico’s op het gebied van arbeids- en mensenrechten op te sporen in hun beleggingsportefeuille. Idealiter stellen pensioenfondsen beleid op en geven de uitvoerders de opdracht dit uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen. Nu wordt vaak verwezen naar (generieke) bestaande beleid van een uitvoerder.
  • De monitoringscommissie constateert dat de interpretatie van bepalende termen en definities in het Convenant nog uiteen loopt. Er is begripsverwarring over bijvoorbeeld de betekenis van cruciale termen als ‘langetermijnwaardecreatie en due diligence’. Die begrippen zijn essentieel bij de invoering van de OESO-richtlijnen. De OESO schrijft voor hoe dit due diligence proces moet verlopen. Dat wijkt af van de gangbare werkwijze die pensioenfondsen toepassen bijvoorbeeld bij uitbesteding

Meer info over de nulmeting kunt u hier vinden.

Bron: SER/ IMVO convenanten

Terug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact