Pensioenakkoord: beantwoording Kamervragen uitwerking pensioenakkoord

Pensioenakkoord: beantwoording Kamervragen uitwerking pensioenakkoord

14/7/20

Per brief van 10 juli jl. heeft minister Koolmees geantwoord op 221 vragen die de Tweede Kamer onlangs heeft gesteld over de uitwerking van het pensioenakkoord. Onderstaand treft u een selectie aan van de antwoorden, samengevoegd per onderwerp:

Inspraak deelnemers bij invaren

Koolmees geeft aan dat het individueel bezwaarrecht bij collectieve waardeoverdrachten blijft bestaan (artikel 83 Pensioenwet). Koolmees geeft echter ook aan dat artikel 83 niet van toepassing is voor het invaren van oude rechten in het nieuwe stelsel. Daarvoor in de plaats krijgt het verantwoordingsorgaan (of het belanghebbendenorgaan) versterkte collectieve bevoegdheden. In het antwoord van Koolmees gaat hij nauwelijks in hoe deze ‘versterking’ er uit ziet,  anders dan dat ‘deze vergelijkbaar is met de bevoegdheden die de organen reeds hebben bij een externe collectieve waardeoverdracht’. Individueel bezwaar maken tegen invaren kan dus niet op grond van de Pensioenwet. Het staat het individu echter vrij om de gang naar de rechter te maken op andere gronden, bijvoorbeeld op grond van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  

Waardering bij invaren

Koolmees geeft aan dat bij invaren voor de waardering van de opgebouwde pensioenaanspraken wordt aangesloten bij het oude pensioencontract. Met andere worden, voor de waardering gelden de regels van het huidige FTK. Pas na overdracht naar het nieuwe stelsel worden de (waarderings)regels van het nieuwe pensioenstelsel gehanteerd.  

Default wel invaren

Wel invaren van de oude rechten in het nieuwe stelsel wordt de default. Niet invaren kan indien het pensioenfonds kan onderbouwen dat invaren leidt tot een onevenredig benadeling (voor een deel) van de belanghebbenden. In de beantwoording geeft Koolmees aan dat het voeren van één pensioenregeling door een pensioenfonds in principe is te prefereren, want efficiënter en goedkoper in de uitvoering. Daarnaast wijst Koolmees op voordelen in communicatie bij één pensioenregeling. Koolmees verwacht dat wel invaren met het standaardpad* in overgrote meerderheid gevolgd zal worden door pensioenfondsen.

Compensatie doorsneepremiesystematiek

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de doorsneepremiesystematiek wordt afgeschaft. In het geval van nadeel voor de deelnemer is in het pensioenakkoord afgesproken dat er een adequate compensatie moet komen die kostenneutraal is. Koolmees geeft aan dat deze compensatie op decentraal niveau (per bedrijf of sector) middels maatwerk moet worden vastgesteld. Het uniforme compensatievoorstel van de VCP voldoet volgens Koolmees niet omdat dit niet kostenneutraal is voor werkgevers en tot herverdelingseffecten leidt. Voor de financieringsbronnen van de compensatie verwijst Koolmees naar het SER-advies (‘Naar een nieuw pensioenstelsel’). Als aanvullende financieringsbron wordt door het kabinet gedurende 10 jaar de fiscale premiegrens verhoogd.  

Uitvoeringskosten van transitie naar nieuwe stelsel  

In antwoord op kamervragen geeft Koolmees aan dat de transitiekosten naar het nieuwe contract zullen verschillen per pensioenuitvoerder en pensioenregeling. Koolmees wijst er op dat elke overstap naar een nieuw stelsel gepaard zal gaan met transitiekosten. Maar deze kosten zullen hoger zijn naar mate de uitwerking van de transitie complexer is en de consequenties voor individuele deelnemers moeilijker uitlegbaar zijn. Sociale partners en pensioenuitvoerders zullen bij de transitie de uitvoerbaarheid en kosten mee moeten wegen en achteraf moeten verantwoorden.

* In deze methode is sprake van een verdeling van een aanwezig tekort of overschot binnen het huidige FTK door vaststelling van een korting of opslag. Deze methode is eenvoudiger dan de alternatieve value-based-ALM (vba) methode, maar er wordt minder rekening te houden met de specifieke fondskenmerken. In specifeke situaties is een groot verschil mogelijk met de uitkomsten volgens de vba-methode.

Bron: Tweede Kamer

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact