Pensioenakkoord: brief Koolmees over toezichtkader tijdens transitie naar nieuw pensioenstelsel

Pensioenakkoord: brief Koolmees over toezichtkader tijdens transitie naar nieuw pensioenstelsel

6/10/20

Op 28 september heeft minister Koolmees een brief naar de Tweede Kamer verzonden over het transitietraject tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Zonder aanpassing van het toezicht geldt tot 2026 het huidige financieel toetsingskader (ftk). Op basis van het ftk en de huidige financiële situatie bestaat voor de pensioenfondsen de komende jaren een gerede kans op pensioenkortingen, verhoging van de pensioenpremie en/of verlaging van de pensioenopbouw. Sociale partners vinden dit onwenselijk en hebben minister Koolmees opgeroepen om in de transitieperiode de ftk-regels te versoepelen. Voor de periode tot 2022 heeft Koolmees eerder al versoepeling bepaald van het huidige ftk om kortingen te voorkomen (vrijstellingsregeling). Voor de jaren 2022 tot 2026 geeft Koolmees met deze brief inzicht in de voorgenomen uitwerking van een transitie-ftk. Eerder heeft het ministerie van SZW aangegeven dat de concept-wetgeving eind 2020 wordt verwacht. In het kort gaat de brief in op de volgende punten:

Minder pensioenkortingen tijdens transitieperiode

Doel van het transitie-ftk is een transparante en ordentelijke overgang naar het nieuwe pensioenstelsel te bereiken. Koolmees wil voorkomen dat ‘in de transitiefase onnodige interventies moeten worden gepleegd of nodige interventies juist moeten worden nagelaten’. Koolmees verwacht dat het transitie-ftk leidt tot minder pensioenkortingen. Tegelijkertijd waarschuwt Koolmees dat niet alle kortingen kunnen worden voorkomen. In sommige situaties is een korting nodig om het nieuwe pensioenstelsel bij de start niet onnodig te belasten met een erfenis van het huidige stelsel. Als tijdens de transitieperiode toch gekort moet worden, lijkt Koolmees aan te sturen op een korting ineens tijdens de transitieperiode. In plaats van een korting verspreidt over de komende jaren.  

Verhoging pensioenpremie versus verlaging pensioenopbouw

In de brief geeft Koolmees nauwelijks uitzicht op aanvullende maatregelen in de transitieperiode, die voorkomen dat premies moeten worden verhoogd of de pensioenopbouw wordt verlaagd. Koolmees verwijst naar de al bestaande mogelijkheid in het huidige stelsel om de kostendekkende premie te dempen door gebruik te maken van de renteontwikkeling of rendementsverwachting. Met een lagere rendementsverwachting moeten veel pensioenfondsen de afweging maken voor een hogere pensioenpremie en/of lagere opbouw. Volgens Koolmees speelt de premiedekkingsgraad in het huidige stelsel daarbij een belangrijke signalerende rol. De gespreide inwerkingtreding van de UFR heeft pas effect op de premie en pensioenopbouw in de komende jaren, nog niet voor het komende jaar.

Inmiddels hebben sociale partners en de Pensioenfederatie positief gereageerd op de inhoud van de brief van Koolmees.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Pensioenfederatie

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact