Q&A: Digitaal Pensioenfonds

Q&A: Digitaal Pensioenfonds

5/7/2021

Wilt u weten wat bij uw pensioenfonds past en welke mogelijkheden het Digitaal Pensioenfonds u biedt? Wij doen graag een nulmeting om dit in kaart te brengen. Klik hier als u interesse hebt.

Q: Wat is de website van het Digitaal Pensioenfonds?

Je kan alle informatie over het Digitale Pensioenfonds lezen via www.hetdpf.nl


Q: Waarom een digitaal pensioenfonds?

Met het vorig jaar afgesloten Pensioenakkoord gaat de Pensioensector grote veranderingen tegemoet. IT- informatiebeveiliging en datakwaliteit staan hoog op de strategische agenda van de pensioenuitvoeringsorganisaties. Voorbeelden:

  • Verouderde systemen moeten worden vervangen (mede in het licht van het pensioenakkoord), ICT-landschappen rationaliseren, maar denk hierbij ook aan het creëren van digitale deelnemersomgevingen, geautomatiseerde en gestandaardiseerde processen en transitie naar de cloud om ICT omgevingen schaalbaar te maken en de kosten te beheersen.
  • Werkgevers en deelnemers verwachten 24/7 inzicht in hun actuele gegevens en de roep om substantieel lagere uitvoeringskosten blijft sterk.
  • Van besturen wordt verwacht dat zij zich meer als data-eigenaar gaan gedragen. Beschikbaarheid, datakwaliteit en privacy zijn hierbij belangrijke elementen.

We kunnen dus concluderen dat aan de bestuurstafel steeds meer de behoefte en noodzaak komt om regie op deze ICT-onderwerpen te kunnen voeren en in de juiste zaken te investeren zodat digitalisering en innovatie bij gaan dragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen van het pensioenfonds.

Dit vraagt om een sterke regiefunctie aan de bestuurstafel. Het Digitaal Pensioenfonds helpt pensioenfondsen hierbij.

Q: Waarom is digitalisering aan de bestuurstafel nodig?

Een sterke regiefunctie vraagt er om als pensioenfonds zelf ook de volgende stap in de innovatie en digitalisatie te zetten. Dit levert soms een spanningsveld op, de uitbestedingspartij gaat zelf over de interne bedrijfsvoering en de toezichthouder verwacht dat het bestuur overal zicht op heeft en een beheerste uitvoering kan aantonen.

Daarom is (be)sturen op data een essentieel uitgangspunt. Data die permanent beschikbaar is, zonder afhankelijk te zijn van andere partijen. Wij zijn dan ook van mening dat ook aan de bestuurstafel versneld moet worden gedigitaliseerd om zo sneller en adequater besluitvorming plaats te laten vinden die bovendien altijd efficiënt herleidbaar is en waardoor besturen in staat zijn naar het type uitbesteding en proportionaliteit hiervan de IT-risico’s op een goede manier te kunnen sturen. Van klassieke uitbesteding naar het beheer van een uitbestedingsketen.

Q: Wat zijn concrete voorbeelden van digitaliseren aan de bestuurstafel?

Het inrichten van een veilig e-mailadres (dus geen gmail en hotmail meer). Maar ook de inrichting van een digitaal risicodashboard waarmee financiële en niet financiële risico’s gemonitord kunnen worden. Maar denk ook aan het inrichten van een datakluis waardoor het pensioenfonds te allen tijde zelf toegang heeft tot haar eigen data bijvoorbeeld voor het onafhankelijk kunnen uitvoeren van datakwaliteitscontroles.

Q: Wat is verschil tussen innoveren en digitaliseren?

Bij innoveren gaat het om gebruik maken van nieuwe technieken en digitaliseren gaat over bestaande technieken. Digitalisering gaat over wendbaarheid en kan op zichzelf weer leiden tot innovatie. Innovatie gaat over versnelling en kostenontwikkeling.

Q: Waar moet je als fonds beginnen als het gaat om digitalisering?

Bewustwording. Onze missie is besturen begeleiden bij innovatie en regie te voeren op uitbestedingsrelaties en besturen zo op te leiden dat wij ons overbodig kunnen maken. Centraal staat datakwaliteit en beveiliging van data. Sturen op datakwaliteit is nieuwe normaal aan de bestuurstafel (zie ook het artikel van onze collega’s Stefan van de Giessen en Duncan ter Hennepe in het vakblad Pensioen, Bestuur & Management).

Q: Wat houdt het digitale pensioenfonds in?

Het Digitaal Pensioenfonds geeft het bestuur een nog sterkere regiefunctie ten aanzien van innovatie en digitalisering. Hiermee wordt een robuuste pensioen-uitvoering geborgd. Onze aanpak bestaat uit zes afzonderlijk af te nemen modules:

  • Bestuurlijke IT-omgeving & online vergaderen
  • Bestuurdersportaal
  • PensioenCustodian
  • Dashboard niet-financiële risico’s
  • Dashboard financiële risico’s
  • Digitale communicatie

Q: Een digitaal pensioenfonds bestaat toch allang?

Zoek op internet en het digitaal pensioenfonds komt snel naar voren. Alleen gaat ons Digitale Pensioenfonds veel verder dan alleen digitaal communiceren met deelnemers en werkgevers.

Q: Wanneer mag je je een Digitaal Pensioenfonds noemen?

Wij geloven niet in ‘certificaten’. Wij noemen het een Digitaal Pensioenfonds om te laten zien wat wij leveren.

Q: Heeft het fonds alle modules nodig?

Nee, geen pensioenfonds is hetzelfde. Zo hebben sommige pensioenfondsen hun interne organisatie al deels in lijn met onze opzet ingericht. Andere fondsen hebben bijvoorbeeld weer meer digitale ambities en willen hier leading in zijn.

Q: Maar hoe weet een pensioenfonds nu welke modules wel of niet geschikt zijn?

Wij bieden pensioenfondsen een nulmeting aan. Samen met het bestuur brengen wij de bestaande situatie in beeld en koppelen wij deze aan de missie, visie, strategie en ambities van het fonds en vervolgens bepalen wij in beeld welke module(s) hierbij passend zijn.

Q: Als een pensioenfonds gebruik maakt van het Digitaal Pensioenfonds, gaat het fonds dan een langdurige relatie met Montae & Partners aan?

Nee, ook hier heeft het fonds zelf een keuze in. Wij richten de modules zo in dat het fonds per module zelf een overeenkomst afsluit met een vooraf door ons voorgedragen leverancier. Wenst het fonds ons alleen in te zetten bij de implementatie? Geen probleem. Wil het fonds een langetermijn relatie met ons aangaan? Graag! Het fonds is zo nooit voor langere tijd aan ons gebonden als dit niet gewenst is.

Wil het pensioenfonds zelf een leverancier selecteren? Ook dit is mogelijk, ook dan kunnen wij begeleiden bij de keuze en helpen bij de implementatie en de periodieke opvolging. Het fonds maakt dan echter geen gebruik van de extra voordelen die we met Het Digitaal Pensioenfonds bieden.  

Q: Heeft Montae & Partners een belang bij de vooraf geselecteerde aanbieders?

Nee, op geen enkele wijze. Het voordeel voor de fondsen is dat zij de selectie niet meer hoeven te doen en dat zij via Het Digitaal Pensioenfonds vaak (kosten)voordelen krijgen bij de leveranciers. Doordat de fondsen zelf de contracten met de leverancier aangaan zijn de verschuldigde vergoedingen transparant. Ook krijgen wij geen managementvergoeding voor het aandragen van nieuwe opdrachtgevers. Montae & Partners zet in op de dienstverlening rondom de tooling zodat het pensioenfonds niet alleen over goede tooling beschikt maar ook de beste support/advies/begeleiding heeft om de stappen naar digitalisering en innovatie te realiseren.

Wilt u weten wat bij uw pensioenfonds past en welke mogelijkheden het Digitaal Pensioenfonds u biedt? Wij doen graag een nulmeting om dit in kaart te brengen. Klik hier als u interesse hebt.

Bekijk hier de website van het Digitaal Pensioenfonds.

Stefan van de Giessen

stefan.van.de.giessen@montaepartners.nl

+31 (0)6 11 24 28 70

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.