Wetgevingsbrieven DNB en AFM

Wetgevingsbrieven DNB en AFM

5/5/21

De DNB en AFM hebben in april hun wetgevingsbrieven naar de minister van Financiën gestuurd.

Met de wetgevingsbrieven lichten beide toezichthouders hun wetgevingswensen nader toe.

In haar wetgevingsbrief van DNB worden de volgende nieuwe wetgevingswensen voorgelegd, die erop gericht zijn de wetgeving op het toezicht- en resolutiedomein te verbeteren en te moderniseren:

• Verbeteren nationale regelgeving Depositogarantiestelsel;

• Modernisering regelgeving beleggerscompensatiestelsel;

• Herziening en modernisering van uitbestedingsregels Besluit prudentiële regels;

• Verduidelijking van het begrip ‘in opdracht van’ in de definitie van een trustdienst.

AFM gaat in haar wetgevingsbrief in op knelpunten die verband houden met ontwikkelingen op vier thema’s in de financiële sector:

• Financiële weerbaarheid van huishoudens

• Digitalisering

• Europese wet- en regelgeving

• Het vestigingsklimaat voor de kapitaalmarkten.

AFM geeft aan het nieuwe pensioenstelsel te verwelkomen. Volgens AFM is het belangrijk dat de nieuwe pensioenregelingen aansluiten bij de risico’s die deelnemers kunnen en willen dragen. Ook verbetering van keuzebegeleiding en de uitlegbaarheid en begrijpelijkheid van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zijn aandachtspunten. Deze punten moeten de juiste aandacht krijgen bij toekomstige pensioenwetgeving. Daarnaast geeft de AFM aan een lacune te zien in het toezicht op Nederlandse tweede pijler pensioenen die worden uitgevoerd door verzekeraars vanuit een andere EU-lidstaat. Als het gaat om gedragstoezicht kan de AFM niet adequaat haar toezichtbevoegdheden uitoefenen. AFM pleit ervoor om buitenlandse verzekeraars als pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet aan te merken.

Volgens de minister van Financiën leveren beide wetgevingsbrieven een waardevolle bijdrage aan de verbetering van wet- en regelgeving voor de financiële markten

Bron: Rijksoverheid

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact