Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige aangekondigde wet- en regelgeving

Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige aangekondigde wet- en regelgeving

29/11/2022

Wetsvoorstellen (in Parlementaire behandeling)

Wetsvoorstel toekomst pensioenen (36067)

Dit wetsvoorstel moet leiden tot een transparanter en meer persoonlijk (aanvullend) pensioenstelsel dat beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige arbeidsmarkt.

Status:

Het wetsvoorstel is op 29 maart 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. Het eerste plenaire debat vond plaats op 2 november 2022, waarna de eerste termijn in het plenaire debat van 10 november 2022 is afgerond. Voor 2 december 2022 staat een wetgevingsoverleg gepland, waarin het wetsvoorstel artikelsgewijs wordt behandeld.

Datum inwerkingtreding:

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2023.

Wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004)

Dit wetsvoorstel regelt dat de automatische waardeoverdracht wordt uitgebreid naar alle kleine pensioenen. Daarnaast kunnen kleine nettopensioenen en nettolijfrentes worden afgekocht als waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn.

Status:

Het wetsvoorstel is op 23 december 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 7 juni 2022 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Op 27 september 2022 is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is op 11 oktober 2022 in het Staatsblad geplaatst. De belangrijkste onderdelen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Er is nog geen koninklijk besluit gepubliceerd waarin de inwerkingtreding van de wet is opgenomen. Een beperkt aantal onderdelen is op 12 oktober 2022 in werking getreden, waarvan een onderdeel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding 2022 (35287)

Het wetsvoorstel regelt dat bij scheidingen (vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel) conversie als standaard geldt. Met conversie krijgen ex-partners automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander.

Status:

Het wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Behandeling in de Tweede Kamer staat gepland op 12 december 2022.

Datum inwerkingtreding:

Naar verwachting 1 januari 2027. Waarschijnlijk worden bij nota van wijziging bij de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding enkele overbruggingsmaatregelen geïntroduceerd.

Wetsvoorstel Digitale Overheid (34972 en 35868)

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur.

Status:

Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer en op 18 februari 2020 aangenomen.

Op 22 juni 2021 is bij de Tweede Kamer de novelle Wet digitale overheid (35868) ingediend. Deze bevat naast redactionele wijzigingen ook enkele beleidsinhoudelijke aanpassingen naar aanleiding van door de Eerste Kamer geuite vragen en zorgen over privacybescherming.

Op 7 juni 2022 is de novelle aangenomen door de Tweede Kamer en op 9 juni 2022 is de novelle aan de Eerste Kamer toegezonden. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 19 juli 2022 inbreng voor het voorlopig verslag met betrekking tot deze novelle en het oorspronkelijke wetsvoorstel geleverd en wacht op de memorie van antwoord. Op 17 augustus 2022 is een voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit gepubliceerd en op 23 september 2022 een brief van de staatssecretaris van BZK over interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid. Op 10 oktober 2022 is de memorie van antwoord toegezonden en op 1 november 2022 is het eindverslag aangeboden.

Datum inwerkingtreding:

Nog nader te bepalen.

Initiatiefwetsvoorstel adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan organen bij pensioenfondsen: Wet eigen strategie pensioenfondsen (35101)

Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:

  • Een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds.
  • Een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
  • Het beleggingsbeleid eens in de vijf jaar en bij ingrijpende wijzigingen geëvalueerd en geactualiseerd dient te worden door het pensioenfonds.
  • Indien wordt afgeweken van het advies van het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan moet dit worden gemotiveerd in het bestuursverslag.

Status:

Het aangepaste wetsvoorstel is op 5 april 2022 ingediend. Op 20 juni 2022 zijn de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging verschenen. Vervolgens is op 30 juni 2022 de tweede nota van wijziging verschenen. Voor 30 januari 2023 staat de plenaire vergadering in de Tweede Kamer gepland.

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen (35555)

Dit wetsvoorstel biedt meer ruimte voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel:

  • Bij pensionering is het mogelijk eenmalig een beperkt deel van het pensioen ineens op te nemen.
  • Aanpassing van de fiscale regels rondom vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof maken eerder stoppen met werken mogelijk.
  • Het aantal weken belastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld naar honderd.

Status:

Het wetsvoorstel is op 2 september 2020 ingediend. Het wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens, dat ziet op wijzigingen voor het onderdeel ‘bedrag ineens’, is op 30 juni 2022 ingediend. De inbreng voor het verslag staat gepland voor 7 september 2022. Op 8 september 2022 is het verslag van de commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid vastgesteld. De nota naar aanleiding van het verslag is nog niet gepubliceerd.

Beoogde datum inwerkingtreding:  

De (tijdelijke) vrijstelling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen zijn in werking getreden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. De beoogde inwerkingtreding van het onderdeel ‘bedrag ineens’ is met het wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens uitgesteld naar 1 juli 2023.

Wet bescherming klokkenluiders (35851)

Naar aanleiding van de Europese Richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders (Richtlijn 2019/1937) is in juni 2021 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer ter implementatie van de Richtlijn. De richtlijn roept nieuwe, eenduidige regels in het leven om klokkenluiders te beschermen. Dit betreft met name klokkenluiders die inbreuken op EU-regelgeving openbaar maken.

In Nederland zal de richtlijn worden verwerkt in de Wet Huis van de Klokkenluiders, waarvan de naam zal worden gewijzigd in de Wet bescherming Klokkenluiders. Het wetsvoorstel breidt de bescherming van klokkenluiders die een vermoeden van een misstand melden uit. Zo hoeven melders niet meer aan te tonen dat ze zijn benadeeld vanwege de melding, maar moeten werkgevers aantonen dat de benadeling losstaat van de melding. Daarnaast wordt de kring van beschermde personen uitgebreid naar o.a. vrijwilligers, stagiairs en aandeelhouders. Tot slot komen er strengere eisen aan de interne meldprocedures van werkgevers. De Pensioenfederatie verwacht dat de impact voor de pensioensector gering zal zijn.

Status:

Het wetsvoorstel is op 1 juni 2021 bij de Tweede Kamer ingediend en is daar momenteel in behandeling. Op 15 december 2021 is een nota van wijziging ingediend, op 30 juni 2022 een tweede nota van wijziging en op 1 november 2022 een derde nota van wijziging. Op 1 november 2022 is tevens de nota naar aanleiding van het nader verslag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Beoogde datum inwerkingtreding:

Het is nog onduidelijk wanneer de wet in werking treedt. De implementatiedatum uit de Richtlijn, 17 december 2021, is niet gehaald. Nederland heeft daarom op 28 januari 2022 een ingebrekestelling van de Europese Commissie ontvangen.

Overige pensioenonderwerpen / aangekondigde wet- en regelgeving

Besluit toekomst pensioenen

Na een internetconsultatie in april 2022 is op 6 oktober 2022 het Conceptbesluit toekomst pensioenen gepubliceerd. Het Besluit stelt o.a. nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten. Het besluit zou op 4 november in de ministerraad worden behandeld. De behandeling van het besluit is echter doorgeschoven naar een volgende ministerraad, heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen bericht.

Besluit aanpassing van de regeling voor nettopensioen

Na een internetconsultatie in april 2022 is op 6 oktober 2022 het Ontwerpbesluit aanpassing regeling nettopensioen aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer in het kader van een voorhangprocedure. Dit besluit regelt de aanpassing van de voorschriften voor scheiding van bruto- en nettomiddelen binnen een pensioenfonds.

Fiscale uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen

Op 2 april 2022 zijn de Fiscale uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen ter consultatie aangeboden. Met deze uitvoeringsregelingen wordt onder andere invulling gegeven aan het – waar mogelijk en wenselijk – opheffen van de fiscale verschillen tussen de tweede en derde pensioenpijler, zoals beoogd in de Wet toekomst pensioenen.

Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

Na een internetconsultatie in april 2022 is op 6 oktober 2022 het Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer in het kader van een voorhangprocedure. Het Besluit stelt nadere regels met betrekking tot het doen van experimenten die pensioenopbouw voor zelfstandigen in de tweede pijler mogelijk moeten maken.

Voorstel Regulerende Technische Standaarden voor transparantie over Europese duurzame taxonomie

De Europese toezichthouders EBA, EIOPA en ESMA hebben gezamenlijk een voorstel opgesteld voor wijziging van de Regulerende Technische Standaarden (RTS) van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).  

De in het voorstel opgenomen aanvullende RTS schrijven voor hoe marktpartijen transparant moeten zijn over de mate waarin financiële beleggingsproducten in lijn zijn met de Europese duurzame taxonomie. De duurzame taxonomie bevat criteria voor het vaststellen of een economische activiteit als ecologisch duurzaam kan worden gedefinieerd. Aanbieders van duurzame producten moeten vanaf 1 juli 2022 publiceren in welke mate hun beleggingen in lijn zijn met de taxonomie.

Op 22 oktober 2021 hebben de Europese toezichthouders hun definitieve advies over de RTS gepubliceerd. Op 20 september 2022 heeft de European Bank Authority (EBA) haar final report over de RTS gepubliceerd. Het final report is ter goedkeuring bij de Europese Commissie voorgelegd.

Op 30 september 2022 hebben de European Supervisory Autorities (ESA's) een final report gepubliceerd met wijzigingen in de SFDR RTS. In het report stellen de ESA's wijzigingen voor met betrekking tot de precontractuele en periodieke informatie templates. Als gevolg van die wijzigingen moet ook informatie openbaar gemaakt worden over investeringen in fossiel gas en kernenergie gerelateerde ecologische duurzame activiteiten ('taxonomy-aligned investeringen'). Naast deze wijzigingen stellen de ESA's een aantal technische aanpassingen in de SFDR RTS voor.

De Europese Commissie heeft per brief van 26 november 2021 aangekondigd dat de deadline voor implementatie van de secundaire wetgeving (RTS) voor de SFDR en de Taxonomieverordening wordt uitgesteld naar 1 januari 2023.  Voor niet-sequentiële STS transacties die voor de inwerkingtreding van de RTS bij ESMA zijn gemeld, geldt een overgangsregime. Deze transacties hoeven tot en met 31 december 2024 niet aan de nieuwe vereisten te voldoen. Op 31 oktober 2022 heeft de Europese Commissie de RTS voor de SFDR vastgesteld. De inwerkingtreding volgt na publicatie, waarvan de precieze data nog niet bekend zijn.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Gedelegeerde Verordening

Met de verordening wordt verder invulling gegeven aan de eerder vastgestelde normen op het gebied van informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

Op 25 juli 2022 is de gedelegeerde verordening vastgesteld. Deze treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking.

FAFT Herziening Aanbeveling 25

Het doel van de FAFT is R.25 en de Interpretive Note te verbeteren om beter te beantwoorden aan haar doelstelling misbruik van juridische constructies voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme te voorkomen.

Op 23 juni 2022 is FAFT een consultatie gestart. Op 1 augustus is de consultatie gesloten.

Herziening Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Dit voorstel herziet de non-financial reporting directive (NFRD-richtlijn 2014/95/EU). In het voorstel van de Europese Commissie wordt de reikwijdte van de richtlijn (het aantal bedrijven en instellingen dat eraan moet voldoen) uitgebreid en worden er meer eisen gesteld over bekendmaking van de impact van het bedrijf op mens en milieu.  

In de pensioensector zullen mogelijk pensioenuitvoeringsorganisaties onder de richtlijn vallen. Of dit ook voor de pensioenfondsen geldt, is op dit moment nog niet bekend.

Op 21 juni 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig politiek akkoord bereikt. Het akkoord is op 30 juni 2022 gepubliceerd. Het voornemen is dat de CSRD van toepassing wordt vanaf 1 januari 2023.

e-Privacy Verordening

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepubliceerd. Het betreft een voorstel tot herziening van de huidige e-Privacy Richtlijn en zal de richtlijn (2002/58/EC) vervangen.

De huidige richtlijn geldt voornamelijk voor telecomproviders en bevat regels over vertrouwelijkheid en cookies. De voorgestelde herziene richtlijn breidt de toepasselijkheid van de richtlijn uit naar alle aanbieders van onlinecommunicatie. Dit wil zeggen dat alle financiële ondernemingen die online diensten/producten aanbieden en online communiceren met consumenten kunnen worden geraakt. Naast uitbreiding van de scope bevat de richtlijn ook bepalen over de bescherming van de inhoud en metadata van de onlinecommunicatie, komen er eenvoudigere cookieregels en wordt het spamverbod uitgebreid.

Het laatste voorstel is op 27 september 2018 besproken door de Europese Raad. In maart 2021 hebben de Europese privacytoezichthouders een aantal voorstellen ingediend om het huidige voorstel aan te passen.

De inwerkingtreding is 24 maanden na publicatie en zal dus op zijn vroegst in 2023 zijn.

Verordening voor het beheersen van ICT-risico’s (DORA)

Op 24 september 2020 heeft de Europese Commissie een concept verordening gepubliceerd betreffende de beheersing van ICT-risico’s bij alle typen financiële instellingen. Het doel van de DORA is om de uiteenlopende regels met betrekking tot digitale weerbaarheid te harmoniseren en de bijbehorende risico’s te kunnen beperken. De DORA bevat bepalingen die zien op de governance van het bestuur, vereisten inzake ICT-risicobeheer, belang van ICT-gerelateerde incidentrapportages, belang van tests op digitale operationele veerkracht, het in kaart brengen van ICT-risico’s bij derde aanbieders en het mogelijk maken van informatie uitwisselen tussen entiteiten.

Op 10 mei 2022 hebben het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad van de Europese Unie een voorlopig akkoord bereikt in het kader van DORA. Op 23 juni 2022 is de compromistekst van het Europees Parlement en de Raad gepubliceerd waarin een aantal wijzigingen worden voorgesteld. Met de beoogde wijzigingen wordt DORA niet van toepassing op een aantal partijen, een proportionaliteitsbeginsel wordt toegevoegd en de verordening wordt twee jaar in plaats van één jaar na publicatie van toepassing. Enkele onderdelen treden pas later in werking.

Nieuwe aanbevelingen van EDPB over transfer van persoonsgegevens naar derde landen

In juli 2020 werd het duidelijk dat het EU-VS Privacy Shield volgens het Europese Hof van Justitie niet voldoet aan het gegevensbeschermingsniveau binnen de Europese Unie. Het gevolg was dat persoonsgegevens niet langer zomaar doorgegeven konden worden aan de VS. De EDPB heeft als gevolg nieuwe concept-aanbevelingen opgesteld voor het doorgeven van persoonsgegevens naar derde landen.

Er worden modelcontracten gegeven die gebruikt kunnen worden voor doorgifte van gegevens. Er zullen wel aanvullende maatregelen, zoals encryptie en pseudonimisering, nodig zijn. Welke maatregelen geschikt zijn, hangt af van het geval.

De concept-aanbevelingen zullen op de website van de EDPB worden geplaatst ter consultatie, daarna worden de aanbevelingen definitief vastgesteld.

Verzamelwet gegevensbescherming

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het voornemen om te komen met de Verzamelwet gegevensbescherming. De wet zal voornamelijk tot gevolg hebben dat er in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) een aantal technische aanpassingen worden doorgevoerd in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. Naast wijzigingen in de UAVG voert de verzamelwet ook een wijziging door in de Wet op het financieel toezicht, namelijk dat financiële ondernemingen in het kader van het uitvoeren van transactiemonitoring ook geautomatiseerde transacties kunnen blokkeren of opschorten.

Consultatie van de verzamelwet vond plaats tussen 20 mei en 14 juli 2020. Anno 2021 is er nog geen formeel wetsvoorstel ingediend. Op 3 december 2021 is de Ministerraad akkoord gegaan met de verzamelwet. Op 14 december 2021 is een adviesaanvraag aan de Raad van State gezonden. Het advies van de Raad van State is op 19 mei 2022 openbaar gemaakt naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid.

EDPB-guidelines inzagerecht

Op grond van artikel 15 AVG hebben betrokkenen recht op inzage in de persoonsgegevens die organisaties van hen verwerken. De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe guidelines vastgesteld over dit recht op inzage. Deze moeten organisaties helpen om goed om te gaan met de inzageverzoeken die zij ontvangen.

Alvorens in werking te treden zijn de guidelines ter publieke consultatie voorgelegd. Zienswijzen indienen kon tot en met 11 maart 2022.

EDPB fining-guidelines

De European Data Protection Board (EDPB) komt met nieuwe regels voor de berekening van boetes voor bedrijven, zodat alle boetes binnen de Europese Unie op dezelfde manier worden berekend. De nieuwe regelgeving geldt alleen voor bedrijven en niet voor overheden. Tot 27 juni 2022 kunnen belanghebbende partijen commentaar leveren en suggesties doen. Vervolgens komt de EDPB met een definitieve versie.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.