Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige aangekondigde wet- en regelgeving

Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige aangekondigde wet- en regelgeving

29/6/20

Wetsvoorstellen (in Parlementaire behandeling)

Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 (35287)

Het wetsvoorstel regelt dat bij scheidingen vanaf 2021 conversie als standaard geldt. Met conversie krijgen ex-partners automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander.

Status:

Wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

De vaste Kamercommissie voor SZW heeft op 6 december 2019 na consultatie van het ontwerpbesluit het verslag vastgesteld. Minister Koolmees heeft op 13 februari 2020 de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 21 februari 2020 heeft de vaste Kamercommissie overleg gevoerd over de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van wijziging. Op 9 maart 2020 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer de nota over het voorstel Regels verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 aangeboden. Dit onderwerp stond op de agenda van het plenair debat van de Tweede Kamer in week 15 (6 t/m 12 april), maar is uitgesteld naar week 20 (11 t/m 17 mei). In een Kamerbrief van 27 maart 2020 heeft het kabinet aangegeven dat het wenselijk is dat dit wetsvoorstel nog voor de zomer van 2020 is behandeld. Inmiddels heeft de Tweede kamer besloten om dit wetsvoorstel pas na de zomer te behandelen. Om die reden heeft het kabinet besloten de nieuwe regels pas vanaf 2022 in te laten gaan.

Datum inwerkingtreding:

1 januari 2022.

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (34491)

Dit voorstel maakt het mogelijk bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan elke rechtspersoon een monistisch bestuurssysteem kiezen. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:

 • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen.
 • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang.
 • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
 • Ook verduidelijkt het voorstel de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter.

Status:

Wetsvoorstel is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 8 november 2018 en 15 februari 2019 is een Nota van wijziging ingediend.

Het wetsvoorstel inclusief drie amendementen en een motie zijn op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft het voorbereidend onderzoek afgerond. Deze commissie heeft op 31 maart 2020 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Beoogde datum inwerkingtreding:

Nog nader te bepalen.

Wetsvoorstel Digitale Overheid (34972)

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur.

Status:

Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 18 februari 2020 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.

Het (gewijzigde) wetsvoorstel is op 25 februari 2020 voor behandeling in de Eerste Kamer ingediend. Voor de Eerste Kamercommissie voor BiZa/AZ is op 26 mei 2020 door het ministerie van BZK een digitale technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.

De commissie heeft op 30 juni 2020 een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel gehouden. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) vindt plaats op 22 september 2020. De Eerste Kamercommissie heeft bij brief van 10 juli 2020 een aantal prealabele vragen aan de staatssecretaris van BZK voorgelegd.

Beoogde datum inwerkingtreding:

Nog nader te bepalen.

Initiatiefwetsvoorstel adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan organen bij pensioenfondsen (35101)

Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:

 • Een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds.
 • Een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Status:

Ingediend op 3 december 2018 door D66 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamercommissie SZW neemt dit wetsvoorstel in behandeling na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Voorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

De vierde EU anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechtspersoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het UBO-register.

In het Implementatiebesluit worden de volgende zaken geregeld:

 • Welke documenten gelden als onderbouwing van het economisch belang van een UBO.
 • Wie de bevoegde autoriteiten zijn.
 • Een afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden.

Het Implementatiebesluit UBO-register is op 20 mei 2019 voor internetconsultatie aangeboden. De consultatie is op 1 juli 2019 gesloten. De Pensioenfederatie geeft in haar reactie op de consultatie aan dat het niet wenselijk is dat pensioenfondsen onder de registratieverplichting van het UBO-register vallen.

Status:

Ingediend op 4 april 2019 bij de Tweede Kamer.

Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 zijn gerealiseerd. Dit is niet gehaald.

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2020 na stemming aangenomen.Bij koninklijk besluit van 3 juli 2020 is het wetsvoorstel per dat tijdstip inwerking getreden. Enkele deelartikelen treden daarbij pas in werking op 27 september 2020.

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Dit wetsvoorstel biedt meer ruimte voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel:

 • Bij pensionering is het mogelijk eenmalig een beperkt deel van het pensioen ineens op te nemen.
 • Aanpassing van de fiscale regels rondom vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof maken eerder stoppen met werken mogelijk.
 • Het aantal wekenbelastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld naar honderd.

Status:

Op 18 november 2019 heeft minister Koolmees de concept lagere regelgeving (Ontwerpbesluit) opengesteld voor internetconsultatie. Er zijn 89 reacties op het ontwerpbesluit binnengekomen De consultatie is op 9 december 2019 gesloten.

In de Kamerbrief van 6 juli 2020 heeft minister Koolmees aangegeven dat het wetsvoorstel naar verwachting voor Prinjesdag wordt ingediend. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2021.

Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35520)

Dit wetsvoorstel regelt dat de stijging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd niet meer 1-op-1 wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Met ingang van 2025 wordt deze koppeling voor 2/3 deel doorgevoerd. Dit wetsvoorstel is onderdeel van de afspraken die in het pensioenakkoord zijn gemaakt.

Status:

Op 8 juli 2020 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de aangepaste AOW-leeftijd is 2025. Op 8 september 2020 vindt een procedurevergadering over dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaats.

Overige pensioenonderwerpen / aangekondigde wet- en regelgeving

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

De uitkomsten van de evaluatie zijn op 31 januari 2020 verzonden aan de Tweede Kamer.  Deze leiden tot het volgende. Koolmees wil de informatie voor deelnemers passender maken. De eisen aan de inhoud blijven gelijk. Wel krijgen uitvoerders meer vrijheid om informatie toe te spitsen op hun deelnemers. Koolmees stelt voor de verplichte modellen voor het UPO en Pensioen 1-2-3 te schrappen.

Koolmees roept ook op om het Pensioenregister door te ontwikkelen. De minister wil de beleidsvoornemens zo snel mogelijk bespreken en uitwerken met alle betrokkenen in de pensioensector.

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling (Wvp)

De uitkomsten van de evaluatie zijn op 11 november 2019 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Volgens minister Koolmees heeft de Wvp een belangrijke verbetering gebracht ten opzichte van het oude wettelijke kader voor premieregelingen. Verder heeft de minister een nadere evaluatie aangekondigd als meer duidelijk is over de resultaten van de verbeteringen (variabele uitkering pensioen).

Evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De uitkomsten werden verwacht in het derde kwartaal van 2019. Dit is niet haalbaar gebleken. De uitkomsten worden in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Nieuwe Leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)

DNB heeft de Leidraad aangepast in december 2019. De nadruk is gelegd op die punten waarop de wet niet volledig leek aan te sluiten bij de derde witwasrichtlijn, of waar verbetering van het stelsel eenvoudig en zonder onredelijke toename van de nalevingskosten viel te realiseren. Begin 2020 volgt een nieuwe aanpassing van de Wwft. Dit betekent een nieuwe herziening van de Leidraad in de eerste helft van 2020 om de relevante wijzigingen te verwerken. Pensioenfondsen vallen niet onder de Wwft. Wel is op pensioenfondsen de Sw van toepassing.

Europese Shareholders directive (Richtlijn 2017/828/EU)

Deze EU-richtlijn leidt tot implementatie in verschillende wetten. Een deel daarvan is op 1 december 2019 in werking getreden. Vanaf 3 september 2020 geldt een volledige inwerkingtreding.

De Shareholders directive brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen. Zo moeten alle institutionele beleggers een betrokkenheidsbeleid opstellen, dit beleid via de website openbaar maken en hierover ten minste jaarlijks rapporteren. Vastgelegd in een betrokkenheidsbeleid is onder meer hoe men toeziet op ondernemingen waarin wordt belegd, hoe de dialoog met ondernemingen wordt gevoerd en hoe stemrechten worden uitgeoefend. Als een pensioenfonds ervoor kiest geen beleid op te stellen, dan dient dit gemotiveerd te worden.

Beleidsdoorlichting artikel 9 SZW (Nabestaanden)

CBS doet momenteel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzoek naar de ontwikkelingen van het partnerpensioen. Men kijkt onder meer naar welke rol het nabestaandenpensioen in de tweede pijler in de praktijk van werknemers vervult. Bij de beleidsdoorlichting worden, in het kader van periodiek evaluatieonderzoek, de veronderstellingen bij het bestaansrecht van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) getoetst. In antwoord op Kamervragen heeft minister Koolmees op 21 april 2020 hierbij een toelichting gegeven. De uitkomsten van de beleidsdoorlichting worden begin 2021 verwacht.

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact