Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige aangekondigde wet- en regelgeving

Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige aangekondigde wet- en regelgeving

20/10/20

Wetsvoorstellen (in Parlementaire behandeling)

Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 (35287)

Het wetsvoorstel regelt dat bij scheidingen vanaf 2021 conversie als standaard geldt. Met conversie krijgen ex-partners automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander.

Status:

Wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

De vaste Kamercommissie voor SZW heeft op 6 december 2019 na consultatie van het ontwerpbesluit het verslag vastgesteld. Minister Koolmees heeft op 13 februari 2020 de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 21 februari 2020 heeft de vaste Kamercommissie overleg gevoerd over de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van wijziging. Op 9 maart 2020 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer de nota over het voorstel Regels verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 aangeboden. Dit onderwerp stond op de agenda van het plenair debat van de Tweede Kamer in week 15 (6 t/m 12 april), maar is uitgesteld naar week 20 (11 t/m 17 mei). In een Kamerbrief van 27 maart 2020 heeft het kabinet aangegeven dat het wenselijk is dat dit wetsvoorstel nog voor de zomer van 2020 is behandeld. Inmiddels heeft de Tweede kamer besloten om dit wetsvoorstel pas na de zomer te behandelen. Om die reden heeft het kabinet besloten de nieuwe regels pas vanaf 2022 in te laten gaan.

Het onderwerp is op 25 september op de agendageplaatst van de procedurevergadering voortouwcommissie SZW op 29 september.

Datum inwerkingtreding:

1 januari 2022.

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (34491)

Dit voorstel maakt het mogelijk bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan elke rechtspersoon een monistisch bestuurssysteem (one/tierboard) kiezen. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:

 • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen.
 • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang.
 • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
 • De regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter.

Status:

Wetsvoorstel is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 8 november 2018 en 15 februari 2019 is een Nota van wijziging ingediend.

Het wetsvoorstel inclusief drie amendementen en een motie zijn op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft het voorbereidend onderzoek afgerond. Deze commissie heeft op 31 maart 2020 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Beoogde datum inwerkingtreding:

Nog nader te bepalen.

Wetsvoorstel Digitale Overheid (34972)

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur.

Status:

Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 18 februari 2020 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.

Het (gewijzigde) wetsvoorstel is op 25 februari 2020 voor behandeling in de Eerste Kamer ingediend. Voor de Eerste Kamercommissie voor BiZa/AZ is op 26 mei 2020 door het ministerie van BZK een digitale technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.

De commissie heeft op 30 juni 2020 een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel gehouden.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 29 september 2020 het voorlopig verslag (EK, J) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Beoogde datum inwerkingtreding:

Nog nader te bepalen.

Initiatiefwetsvoorstel adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan organen bij pensioenfondsen (35101)

Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:

 • Een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds.
 • Een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Status:

Ingediend op 3 december 2018 door D66 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamercommissie SZW neemt dit wetsvoorstel in behandeling na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Voorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

De vierde EU anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechtspersoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het UBO-register.

Het Implementatiebesluit regelt de volgende zaken:

 • welke documenten gelden als onderbouwing van het economisch belang van een UBO;
 • wie de bevoegde autoriteiten zijn;
 • een afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden.

Het Implementatiebesluit UBO-register is op 20 mei 2019 voor internetconsultatie aangeboden. De consultatie is op 1 juli 2019 gesloten. De Pensioenfederatie geeft in haar reactie op de consultatie aan dat het niet wenselijk is dat pensioenfondsen onder de registratieverplichting van het UBO-register vallen.

Status:

Ingediend op 4 april 2019 bij de Tweede Kamer.

Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 zijn gerealiseerd. Dit is niet gehaald.

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2020 na stemming aangenomen. Bij koninklijk besluit van 3 juli 2020 is het wetsvoorstel per dat tijdstip in werking getreden. Enkele deelartikelen treden daarbij pas in werking op 27 september 2020.

Naar aanleiding van Kamervragen van de ChristenUnie van 31 augustus 2020 over het UBO-register heeft de minister van Financiën nogmaals aangegeven dat in geval er geen natuurlijke personen op grond van eigendom of zeggenschap kwalificeren als UBO’s alle statutair bestuurders ingeschreven moeten worden.

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Dit wetsvoorstel biedt meer ruimte voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel:

 • Bij pensionering is het mogelijk eenmalig een beperkt deel van het pensioen ineens op te nemen.
 • Aanpassing van de fiscale regels rondom vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof maken eerder stoppen met werken mogelijk.
 • Het aantal weken belastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld naar honderd.

Status:

Het wetsvoorstel is op 3 september naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 8 oktober is de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. In een concept AMvB bij het wetsvoorstel is onder meer bepaald dat pensioenuitvoerders, voor deelnemers die gebruik willen maken van opname van een bedrag ineens (maximaal 10% van het pensioenvermogen), er op moeten wijzen dat dit mogelijk nadelige fiscale gevolgen heeft of voor inkomensafhankelijke toeslagen. Voorts moet de pensioenuitvoerder de deelnemer er op wijzen op welke wijze nadere informatie hierover kan worden ingewonnen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2021.

Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35520)

Dit wetsvoorstel regelt dat de stijging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd niet meer 1-op-1 wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Met ingang van 2025 wordt deze koppeling voor 2/3 deel doorgevoerd. Dit wetsvoorstel is onderdeel van de afspraken die in het pensioenakkoord zijn gemaakt.

Status:

Op 8 juli 2020 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de aangepaste AOW-leeftijd is 1 januari 2026. Op 8 september 2020 heeft een procedurevergadering over dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Op 22 september 2020 staat de stemming over het wetsvoorstel op de agenda.

Op 8 juli 2020 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de aangepaste AOW-leeftijd is 1 januari 2026. Op 8 september 2020 heeft een procedurevergadering over dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Op 23 september 2020 is een verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebracht. De commissie concludeert dat, onder het voorbehoud dat de in het verslag gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, zij de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid acht.

De nota naar aanleiding van het verslag is op 6 oktober 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de aanbiedingsbrief dringt de minister van SZW aan op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel in verband met de beoogde inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2021.

Overige pensioenonderwerpen / aangekondigde wet- en regelgeving

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

De uitkomsten van de evaluatie zijn op 31 januari 2020 verzonden aan de Tweede Kamer.  Deze leiden tot het volgende. Koolmees wil de informatie voor deelnemers passender maken. De eisen aan de inhoud blijven gelijk. Wel krijgen uitvoerders meer vrijheid om informatie toe te spitsen op hun deelnemers. Koolmees stelt voor de verplichte modellen voor het UPO en Pensioen 1-2-3 te schrappen.

Koolmees roept ook op om het Pensioenregister door te ontwikkelen. De minister wil de beleidsvoornemens zo snel mogelijk bespreken en uitwerken met alle betrokkenen in de pensioensector.

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling (Wvp)

De uitkomsten van de evaluatie zijn op 11 november 2019 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Volgens minister Koolmees heeft de Wvp een belangrijke verbetering gebracht ten opzichte van het oude wettelijke kader voor premieregelingen. Verder heeft de minister een nadere evaluatie aangekondigd als meer duidelijk is over de resultaten van de verbeteringen (variabele uitkering pensioen).

Evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De uitkomsten werden verwacht in het derde kwartaal van 2019. Dit is niet haalbaar gebleken. De uitkomsten worden in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Nieuwe Leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)

DNB heeft de Leidraad aangepast in december 2019. De nadruk is gelegd op die punten waarop de wet niet volledig leek aan te sluiten bij de derde witwasrichtlijn, of waar verbetering van het stelsel eenvoudig en zonder onredelijke toename van de nalevingskosten viel te realiseren. Begin 2020 volgt een nieuwe aanpassing van de Wwft. Deze aanpassing is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. Dit betekent een nieuwe herziening van de Leidraad in de eerste helft van 2020 om de relevante wijzigingen te verwerken. Pensioenfondsen vallen niet onder de Wwft. Wel is op pensioenfondsen de Sw van toepassing.

Europese Shareholders directive (Richtlijn 2017/828/EU)

Deze EU-richtlijn leidt tot implementatie in verschillende wetten. Een deel daarvan is op 1 december 2019 in werking getreden. Vanaf 3 september 2020 geldt een volledige inwerkingtreding.

De Shareholders directive brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen. Zo moeten alle institutionele beleggers een betrokkenheidsbeleid opstellen, dit beleid via de website openbaar maken en hierover ten minste jaarlijks rapporteren. Vastgelegd in een betrokkenheidsbeleid is onder meer hoe men toeziet op ondernemingen waarin wordt belegd, hoe de dialoog met ondernemingen wordt gevoerd en hoe stemrechten worden uitgeoefend. Als een pensioenfonds ervoor kiest geen beleid op te stellen, dan dient dit gemotiveerd te worden.

Beleidsdoorlichting artikel 9 SZW (Nabestaanden)

CBS doet momenteel in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek naar de ontwikkelingen van het partnerpensioen. Men kijkt onder meer naar welke rol het nabestaandenpensioen in de tweede pijler in de praktijk van werknemers vervult. Bij de beleidsdoorlichting worden, in het kader van periodiek evaluatieonderzoek, de veronderstellingen bij het bestaansrecht van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) getoetst. In antwoord op Kamervragen heeft minister Koolmees op 21 april 2020 hierbij een nadere toelichting gegeven bij de beleidsdoorlichting. De uitkomsten van de beleidsdoorlichting worden begin 2021 verwacht.

Witte vlekken STAR

In juni 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (Star) een onderzoek gedaan en aanvalsplan gepubliceerd ter bestrijding van de witte vlekken. Het kabinet heeft aangegeven in het najaar 2020 met een reactie te komen.  

Witte vlekken STAR

In juni 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (Star) een onderzoek gedaan en aanvalsplan gepubliceerd ter bestrijding van de witte vlekken. Het kabinet heeft aangegeven in het najaar 2020 met een reactie te komen.

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact