Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige aangekondigde wet- en regelgeving

February 25, 2020

Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige aangekondigde wet- en regelgeving

Wetsvoorstellen (in Parlementaire behandeling)

Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding 2021 (35287)

Het wetsvoorstel regelt dat bij scheidingen vanaf 2021 conversie als standaard geldt. Met conversie krijgen ex-partners automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander.

Status:

Wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

De vaste Kamercommissie voor SZW heeft op 6 december 2019 na consultatie van het ontwerpbesluit het verslag vastgesteld. Minister Koolmees heeft op 13 februari 2020 de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 21 februari 2020 heeft de vaste Kamercommissie overleg gevoerd over de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van wijziging. Het verslag/de besluitenlijst van dit overleg is op dit moment niet beschikbaar.

Datum inwerkingtreding:

1 januari 2021.

Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (34491)

Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:

 • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen.
 • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang.
 • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
 • Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

Status:

Wetsvoorstel is op 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 8 november 2018 en 15 februari 2019 is een Nota van wijziging ingediend.

Het wetsvoorstel inclusief  drie amendementen en een motie zijn op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamer-commissie voor Justitie en Veiligheid vindt plaats op 3 maart 2020.

Beoogde datum inwerkingtreding: nog nader te bepalen.

Wetsvoorstel Digitale Overheid (34972)

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur.

Status:

Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel incl. diverse amendementen en moties op 18 februari 2020 aangenomen.

De datum inwerkingtreding is nog niet bekend.

Initiatiefwetsvoorstel adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan organen bij pensioenfondsen (35101)

Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:

 • Een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en
 • een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Status:

Ingediend op 3 december 2018 door D66 bij de Tweede Kamer.

De Tweede Kamercommissie SZW neemt dit wetsvoorstel in behandeling na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

Op dit moment is hierover geen nader bericht te melden.

Voorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

De vierde EU anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechtspersoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van het UBO-register.

In het Implementatiebesluit worden de volgende zaken geregeld:

 • Welke documenten gelden als onderbouwing van het economisch belang van een UBO.
 • Wie de bevoegde autoriteiten zijn.
 • Een afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden.

Het Implementatiebesluit UBO-register is op 20 mei 2019 voor internetconsultatie aangeboden. De consultatie is op 1 juli 2019 gesloten. De Pensioenfederatie geeft in haar reactie op de consultatie aan dat het niet wenselijk is dat pensioenfondsen onder de registratieverplichting van het UBO-register vallen.

Status:

Ingediend op 4 april 2019 bij de Tweede Kamer.

Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 zijn gerealiseerd. Dit is niet gehaald.

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 4 februari 2020 het voorlopig verslag uitgebracht. Op 17 februari 2020 heeft minister Hoekstra de Memorie van antwoord ingediend.

Zie de berichtgeving in dit actualiteitenoverzicht.

Inwerkingtreding vindt plaats op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Dit wetsvoorstel biedt meer ruimte voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel:

 • Bij pensionering is het mogelijk eenmalig een beperkt deel van het pensioen ineens op te nemen.
 • Het wordt mogelijk eerder te kunnen stoppen met werken doordat fiscale regels rondom regelingen voor vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof worden aangepast.
 • Het aantal wekenbelastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld naar honderd.

Status:

Op 18 november 2019 heeft minister Koolmees de concept lagere regelgeving (Ontwerpbesluit) opengesteld voor internetconsultatie. Er zijn 89 reacties op het ontwerpbesluit binnengekomen De consultatie is op 9 december 2019 gesloten.

Het wetsvoorstel staat geagendeerd voor het derde kwartaal van 2020.

Overige pensioenonderwerpen / aangekondigde wet- en regelgeving

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

De uitkomsten van de evaluatie zijn op 31 januari 2020 verzonden aan de Tweede Kamer.  Deze leiden tot het volgende. Koolmees wil de informatie voor deelnemers passender maken. De eisen aan de inhoud blijven gelijk. Wel krijgen uitvoerders meer vrijheid om informatie toe te spitsen op hun deelnemers. Koolmees stelt voor de verplichte modellen voor het UPO en Pensioen 1-2-3 te schrappen.

Koolmees roept ook op om het Pensioenregister door te ontwikkelen. De minister wil de beleidsvoornemens zo snel mogelijk bespreken en uitwerken met alle betrokkenen in de pensioensector.

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling (Wvp)

De uitkomsten van de evaluatie zijn op 11 november 2019 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Volgens minister Koolmees heeft de Wvp een belangrijke verbetering gebracht ten opzichte van het oude wettelijke kader voor premieregelingen. Verder heeft de minister een nadere evaluatie aangekondigd als meer duidelijk is over de resultaten van de verbeteringen (variabele uitkering pensioen).

Evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De uitkomsten werden verwacht in het derde kwartaal van 2019. Dit is niet haalbaar gebleken. De uitkomsten worden in het tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Aanpassing Beleidsregel Geschiktheid 2012

Per 15 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel in werking gestreden. De wijziging van de Beleidsregel betreft geen volledige herziening en verandert niet het bestaande toetsingsbeleid van DNB en AFM. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Verduidelijking van wat wordt verstaan onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen.
 • Verduidelijking van wanneer beleidsbepalers getoetst (kunnen) worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meeweegt.
 • Schrappen van de huidige 7 deskundigheidsgebieden voor pensioenfondsen. Deze gebieden komen terug in een nieuwe indeling van geschiktheidsonderwerpen. Dit betreft geen inhoudelijke wijziging. Het is op dit moment nog niet bekend op welke wijze DNB de huidige indeling in deskundigheidsgebieden laat terugkomen in een aangepaste geschiktheidsmatrix.

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht.

Nieuwe Leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)

DNB heeft de Leidraad aangepast in december 2019. De nadruk is gelegd op die punten waarop de wet niet volledig leek aan te sluiten bij de derde witwasrichtlijn, of waar verbetering van het stelsel eenvoudig en zonder onredelijke toename van de nalevingskosten viel te realiseren. Begin 2020 volgt een nieuwe aanpassing van de Wwft. Dit betekent een nieuwe herziening van de Leidraad in de eerste helft van 2020 om de relevante wijzigingen te verwerken. Pensioenfondsen vallen niet onder de Wwft. Wel is op pensioenfondsen de Sw van toepassing.

Europese Shareholders directive (Richtlijn 2017/828/EU)

Deze EU-richtlijn leidt tot implementatie in verschillende wetten. Een deel daarvan is op 1 december 2019 in werking getreden. Vanaf 3 september 2020 geldt een volledige inwerkingtreding.

De Shareholders directive brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen. Zo moeten alle institutionele beleggers een betrokkenheidsbeleid opstellen, dit beleid via de website openbaar maken en hierover ten minste jaarlijks rapporteren. Vastgelegd in een betrokkenheidsbeleid is onder meer hoe men toeziet op ondernemingen waarin wordt belegd, hoe de dialoog met ondernemingen wordt gevoerd en hoe stemrechten worden uitgeoefend. Als een pensioenfonds ervoor kiest geen beleid op te stellen, dan dient dit gemotiveerd te worden.

Terug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact