Netspar publiceert analyse monitoring WTP

Netspar heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een analyse monitoring Wet toekomst pensioenen (Wtp) opgesteld. In de analyse worden suggesties en opties aangedragen voor de wijze waarop het behalen van de doelstellingen en randvoorwaarden van de Wtp gemonitord zou kunnen worden. Het betreft de drie hoofddoelstellingen van de WTP van de Wtp zoals vastgelegd in de hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord (eerder perspectief op koopkrachtig pensioen, pensioen wordt transparanter en persoonlijker en betere aansluiting bij ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt) en negen randvoorwaarden voor implementatie van de Wtp zoals opgenomen in de motie Palland/Ceder. Per hoofddoelstelling en randvoorwaarde worden adviezen/opties voor monitoring aangedragen.

In vervolg op het rapport van Netspar wordt een onderzoeksbureau gevraagd om de monitoring verder te concretiseren en hier vervolgens ook uitvoering aan te geven. De verwachting is dat het onderzoeksbureau rond de zomer van 2024 wordt geselecteerd.

Bron: Tweede Kamer, 28 maart 2024.