Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) en overige pensioenonderwerpen/ aangekondigde wet- en regelgeving

Wet toekomst pensioenen (36067)  

Deze wet moet leiden tot een transparanter en meer persoonlijk (aanvullend) pensioenstelsel dat beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige arbeidsmarkt.

Status:  

Het wetsvoorstel is op 29 maart 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. Op 6 oktober 2022 werd bekend dat de inwerkingtreding van de wet wordt uitgesteld naar 1 juli 2023. De Tweede Kamer heeft op 22 december 2022 het wetsvoorstel aangenomen. Op 30 mei 2023 is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is, met uitzondering van een aantal onderdelen, op 1 juli 2023 in werking getreden.

Datum inwerkingtreding:

De wet is, met uitzondering van een aantal onderdelen, in werking getreden op 1 juli 2023. De wijziging van de toetredingsleeftijd naar 18 jaar is in werking getreden op 1 januari 2024.

Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding 2022 (35287)   

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat bij scheidingen (vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel) conversie als standaard geldt. Met conversie krijgen ex-partners automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ander.    

Status:   

Het wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. De minister heeft de Tweede Kamer verzocht om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel pas in te plannen nadat de nota van wijziging – met overbruggingsmaatregelen en enkele noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de WTP – aan de Tweede Kamer is toegezonden. De Nota van wijziging wordt naar verwachting rond de zomer van 2024 ter internetconsultatie aangeboden.

Datum inwerkingtreding:  

De einddatum van de transitieperiode, naar huidige inzichten 1 januari 2028. Bij nota van wijziging bij de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding worden naar verwachting enkele overbruggingsmaatregelen geïntroduceerd.

Wet eigen strategie pensioenfonds (35101)   

Dit wetsvoorstel regelt dat het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen:   

  • Een adviesrecht krijgen op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds.  
  • Het beleggingsbeleid eens in de vijf jaar en bij ingrijpende wijzigingen geëvalueerd en geactualiseerd dient te worden door het pensioenfonds.  
  • Deelnemers van verantwoordingsorganen te allen tijde worden gekozen door de deelnemers van de pensioenregeling.
  • Indien wordt afgeweken van het advies van het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan moet dit worden gemotiveerd in het bestuursverslag.  

Status:   

Het aangepaste wetsvoorstel is op 5 april 2022 ingediend. Op 20 juni 2022 zijn de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging verschenen. Vervolgens is op 30 juni 2022 de tweede nota van wijziging verschenen. Het eerste deel van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023. De plenaire behandeling wordt op een later moment voortgezet. Op 23 oktober 2023 is de derde nota van wijziging verschenen, over verkiezingen voor leden van verantwoordingsorganen.

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen (35555) en Wet herziening bedrag ineens (36154)   

Dit wetsvoorstel biedt meer ruimte voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel:   

  • Bij pensionering is het mogelijk eenmalig een beperkt deel van het pensioen ineens op te nemen.  
  • Aanpassing van de fiscale regels rondom vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof maken eerder stoppen met werken mogelijk.   
  • Het aantal weken belastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld naar honderd.

Status:   

Het wetsvoorstel is op 2 september 2020 ingediend. De (tijdelijke) vrijstelling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Het hiermee samenhangende wetsvoorstel Herziening bedrag ineens is op 30 juni 2022 ingediend. Op 18 januari 2023 is de nota n.a.v. het verslag aan de Tweede Kamer toegezonden tezamen met een nota van wijziging. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is herhaaldelijk uitgesteld. De plenaire behandeling staat thans gepland voor week 25 van 2024 (week van 17 juni 2024). 

Beoogde datum inwerkingtreding:   

De (tijdelijke) vrijstelling van de RVU-heffing en verruiming van het verlofsparen zijn in werking getreden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. De beoogde inwerkingtreding van het onderdeel ‘bedrag ineens’ is thans uitgesteld tot ten minste 1 januari 2025.

Wet bescherming klokkenluiders (35851)  

Naar aanleiding van de Europese Richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders (Richtlijn 2019/1937) is in juni 2021 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer ter implementatie van de Richtlijn. De richtlijn roept nieuwe, eenduidige regels in het leven om klokkenluiders te beschermen.   

In Nederland wordt de richtlijn verwerkt in de Wet Huis van de Klokkenluiders, waarvan de naam wordt gewijzigd in de Wet bescherming Klokkenluiders. Het wetsvoorstel breidt de bescherming van klokkenluiders die een vermoeden van een misstand melden uit. Daarnaast wordt de kring van beschermde personen uitgebreid naar o.a. vrijwilligers, stagiairs en aandeelhouders. Tot slot komen er strengere eisen aan de interne meldprocedures van werkgevers. De Pensioenfederatie verwacht dat de impact voor de pensioensector gering zal zijn.    

Status:   

Het wetsvoorstel is op 1 juni 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 15 december 2021 is een nota van wijziging ingediend, op 30 juni 2022 een tweede nota van wijziging en op 1 november 2022 een derde nota van wijziging. Op 20 december 2022 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is op 24 januari 2023 als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. De Pensioenfederatie heeft onlangs een geactualiseerd document rondom de Klokkenluidersregeling uitgebracht. Ondanks de gedeeltelijke inwerkingtreding van deze wet, dienen pensioenfondsen zo snel mogelijk aan de wetgeving te voldoen

Beoogde datum inwerkingtreding:   

De wet is gedeeltelijk in werking getreden per 18 februari 2023. Een aantal onderdelen van de wet treden op een later, nog nader te bepalen moment, in werking.

Overige pensioenonderwerpen/ aangekondigde wet- en regelgeving   

e-Privacy Verordening  

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepubliceerd. Het betreft een voorstel tot herziening van de huidige e-Privacy Richtlijn en zal de richtlijn (2002/58/EC) vervangen.   

De voorgestelde herziene richtlijn breidt de regels over vertrouwelijkheid en cookies uit naar alle aanbieders van onlinecommunicatie, waaronder financiële ondernemingen die online diensten/producten aanbieden en online communiceren met consumenten. Verder gaat de richtlijn onder meer in op de bescherming van de inhoud en metadata van de onlinecommunicatie.   

In februari 2023 is de concepttekst vastgesteld door de Europese Raad. Op dit moment onderhandelt de Europese Raad met het Europees Parlement en de Europese Commissie over de definitieve tekst. Het is gebruikelijk dat de lidstaten een termijn van twee jaar krijgen, voordat de verordening van toepassing wordt. Dit betekent dat de e-Privacy verordening op zijn vroegst ergens in 2026 van kracht wordt.

Verordening voor het beheersen van ICT-risico’s (DORA)  

Op 24 september 2020 heeft de Europese Commissie een concept verordening gepubliceerd betreffende de beheersing van ICT-risico’s bij alle typen financiële instellingen. Het doel van de DORA is om de uiteenlopende regels met betrekking tot digitale weerbaarheid te harmoniseren en de bijbehorende risico’s te kunnen beperken. De DORA bevat bepalingen die zien op de governance van het bestuur, vereisten inzake ICT-risicobeheer, belang van ICT-gerelateerde incidentrapportages, belang van tests op digitale operationele veerkracht, het in kaart brengen van ICT-risico’s bij derde aanbieders en het mogelijk maken van informatie uitwisselen tussen entiteiten.   

Op 10 mei 2022 hebben het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad van de Europese Unie een voorlopig akkoord bereikt in het kader van DORA. Op 23 juni 2022 is de compromistekst van het Europees Parlement en de Raad gepubliceerd waarin een aantal wijzigingen worden voorgesteld. Met de beoogde wijzigingen wordt DORA niet van toepassing op een aantal partijen, een proportionaliteitsbeginsel wordt toegevoegd en de verordening wordt twee jaar in plaats van één jaar na publicatie van toepassing. Enkele onderdelen treden pas later in werking. Op 28 november 2022 nam de Europese Raad DORA aan. De Verordening wordt twee jaar na publicatie van toepassing.

Op 27 december 2022 is de regelgeving in de vorm van verordening 2022/2554 en richtlijnen 2022/2555, 2022/2556 en 2022/2557 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. De gezamenlijke Europese toezichthouders zijn een consultatie rondom DORA gestart. De consultatie betreft de tweede reeks beleidsopdrachten onder DORA De consultatie loopt tot 4 maart 2024. Op 17 januari 2024 zijn de concept Regulatory Technical Standards inzake de classificatie van incidenten en bedreigingen, ondersteunende ICT-diensten voor kritieke of belangrijke functies en ICT Risk Management Frameworks gepubliceerd.

De regelingen treden op 17 januari 2025 in werking. Richtlijn 2022/2555 treedt op 18 oktober 2024 in werking. De Nederlandse implementatie moet nog volgen voor de richtlijnen.

Verzamelwet gegevensbescherming   

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het voornemen om te komen met de Verzamelwet gegevensbescherming. De wet zal voornamelijk tot gevolg hebben dat er in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) een aantal technische aanpassingen worden doorgevoerd in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. Naast wijzigingen in de UAVG voert de verzamelwet ook een wijziging door in de Wet op het financieel toezicht, namelijk dat financiële ondernemingen in het kader van het uitvoeren van transactiemonitoring ook geautomatiseerde transacties kunnen blokkeren of opschorten.   

Consultatie van de verzamelwet vond plaats tussen 20 mei en 14 juli 2020. Op 3 december 2021 is de Ministerraad akkoord gegaan met de verzamelwet. Op 14 december 2021 is een adviesaanvraag aan de Raad van State gezonden. Het advies van de Raad van State is op 19 mei 2022 openbaar gemaakt naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid. Op 2 december 2022 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Op 23 maart 2023 heeft de inbreng voor het verslag met Kamervragen plaatsgevonden. Op dit moment is de Tweede Kamer in afwachting van de Nota naar aanleiding van het verslag. Er heeft op 13 maart 2024 een procedurevergadering plaatsgevonden. Daarin is besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel. De behandeling van het wetsvoorstel wordt aangehouden tot het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden. Voor 26 juni 2024 staat een commissiedebat geagendeerd.

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Dit wetsvoorstel strekt tot beperking van de toegang tot geregistreerde informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten. Slechts specifiek aangewezen partijen krijgen toegang tot de UBO-registers. Deze wijzigingswet is noodzakelijk omdat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 november 2022 heeft geoordeeld dat de publieke toegang tot informatie over UBO’s een inbreuk maakt op het grondrecht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven en het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Tussen 30 mei 2023 en 28 juni 2023 heeft de internetconsultatie van het voorstel plaatsgevonden. Op 17 januari 2023 is de Minsterraad akkoord gegaan. Het voorstel is toegezonden aan de Raad van State, die op 11 maart 2024 zijn advies heeft gepubliceerd.

Wetsvoorstel verlenging transitietermijn toekomst pensioenen.
Dit wetsvoorstel beoogt de overdracht van de diverse transitiedata die momenteel in de Wet toekomst pensioenen zijn vastgelegd naar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit zorgt ervoor dat deze data sneller kunnen worden veranderdaangepast, waarmee sneller kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Op 16 september 2023 is het wetsvoorstel in consultatie gegaan. De Raad van State heeft op 14 december 2023 een advies uitgebracht. De verwachting is dat het wetsvoorstel in de zomer van 2024 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

This site is registered on wpml.org as a development site.