Privacyverklaring | Montae & Partners

Montae & Partners (bestaande uit Montae & Partners B.V./Montae & Partners Assurantiën B.V.) verwerkt vertrouwelijke informatie. Hieronder vallen ook persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring staat hoe Montae & Partners omgaat met persoonsgegevens die wij als verwerkersverantwoordelijke verwerken.

Privacy

Montae & Partners verwerkt persoonsgegevens. Bijvoorbeeld geboortedata en email-adressen. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij op de volgende wijze:

• Uw werkgever heeft gegevens aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening- of adviesopdracht;

• U heeft gegevens verstrekt in het kader van de dienstverlening;

• U bezoekt onze website en laat uw gegevens achter;

• U registreert dat u interesse heeft voor bepaalde diensten die Montae & Partners aanbiedt.

Het beschermen van uw privacy is één van onze kernwaarden. Vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, worden vertrouwelijk en zorgvuldig door ons behandeld. Montae & Partners verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverleningovereenkomst dan wel adviesopdracht of voor onze bedrijfsvoering. Als vorenstaande niet van toepassing is, kunnen wij alleen gegevens met derden delen na uw toestemming.

In deze privacyverklaring leest u terug:

1. waarvoor wij uw gegevens verwerken;

2. van wie wij gegevens verwerken;

3. wat de grondslag is voor de verwerking van uw gegevens;

4. welke gegevens wij van u verwerken;

5. met wie wij uw gegevens delen;

6. hoe lang uw gegevens worden bewaard;

7. hoe wij uw persoonsgegevens beschermen;

8. hoe wij omgaan met persoonsgegevens in relatie tot social media;

9. welke rechten u heeft;

10. wie toezicht houdt op het verwerken van uw persoonsgegevens;

11. waar u terecht kunt voor vragen;

12. hoe en waar u een klacht kunt indienen.  

In aanvulling hierop beschikken wij over een cookie beleid voor bezoekers van onze website. Dit beleid vindt u hier.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor (één of meerdere van) de volgende doeleinden:

• uitvoeren van dienstverleningovereenkomsten dan wel adviesopdrachten

• informeren over onze educatiesessies en andere events

• informeren over onze producten en diensten

• toezending nieuwsbrieven

• marketing

• relatiebeheer

• voor een goede bedrijfsvoering

• voldoen aan de wet- en regelgeving

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken gegevens van de volgende personen:

• werknemers van werkgevers die met ons een dienstverleningovereenkomst dan wel adviesopdracht zijn aangegegaan

• contactpersonen van onze opdrachtgevers

• degenen die onze website bezoeken en een online contactformulier op onze website hebben ingevuld

• degenen met wie wij telefonisch of per e-mail contact hebben

• degenen die zich hebben aangemeld voor onze nieuws- en informatiebrieven

• degenen die zich hebben geregistreerd voor (informatie over) bepaalde diensten die Montae & Partners aanbiedt

• degenen die via social media contact met ons hebben

• leden bestuur of fondsorganen van een pensioenfonds

• werknemers in dienst van, dan wel werkzame personen verbonden aan Montae & Partners

Wat is de grondslag van uw gegevensverwerking?

Wij moeten persoonsgegevens verwerken om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren. De grondslag hiervoor is:

a. de overeenkomst (tot dienstverlening)

b. voldoen aan wettelijke verplichtingen

c. toestemming

d. gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld in verband met een goede bedrijfsvoering)

Welke gegevens van u verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren of te voldoen aan wet- en regelgeving of de geldende overeenkomst te kunnen nakomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende gegevens, afhankelijk van de dienst die wij leveren:

• naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;

• bankrekeningnummer;

• geboortedatum;

• geslacht.

Wanneer u onze website bezoekt, worden ook gegevens zoals IP-adres en surfgedrag vastgelegd. Montae & Partners maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

Om websitebezoekers meer keus te bieden over hoe hun data wordt verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat informatie over het websitebezoek niet naar Google Analytics dient te worden verzonden. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie naar de website zelf of naar andere webanalysediensten verzonden wordt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van onze dienstverlening of bedrijfsvoering. Of indien u ons hiervoor opdracht geeft.

Als wij uw persoonsgegevens verstrekken dan beperken wij ons tot de gegevens die nodig zijn om aan onze verplichtingen of het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet aan een derde land (land buiten de EER) doorgegeven om verwerkt te worden, tenzij dat gebeurt in een land met een door de Europese Commissie vastgesteld passend beschermingsniveau of op basis van een door de Europese Commissie goedgekeurde ‘model clause’.

NB: Op 16 juli 2020 heeft het Europese HvJ uitspraak gedaan over de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten (arrest Schrems II) op basis van het Privacy shield EU-US. Het Hof heeft geoordeeld dat dit Privacy Shield niet geldig is. Doorgifte van persoonsgegevens op basis hiervan kan daarom niet meer plaatsvinden.

Op dit moment onderzoeken wij welke impact deze uitspraak heeft op de gegevensverwerking in onze dienstverlening en bedrijfsvoering, en welke passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, actualiseren wij onze privacyverklaring. Op deze wijze wordt u continue geinformeerd. Heeft u vragen over doorgifte van persoonsgegevens of andere vragen over de gegevensverwerking? U kunt dan contact opnemen met ons Privacy Team. De contactgegevens zijn hieronder vermeld.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in ons archiefbeleid. Dit beleid voldoet aan wet- en regelgeving.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij beschikken over een informatiebeveiligings- en privacybeleid dat voldoet aan de AVG en eventuele richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zijn wij sinds mei 2019 in het bezit van de ISO-27001 (informatiebeveiliging) certificering, waarop wij jaarlijks worden getoetst door een externe partij.

Sommige personen werkzaam bij Montae & Partners hebben vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht. Alle bij Montae & Partners werkzame personen ondertekenen onze gedragscode waarin is vastgelegd dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de (persoons)gegevens die zij verwerken. Behalve wanneer de wet hen verplicht de gegevens te verstrekken. Tevens ondertekenen zij periodiek een verklaring tot naleving van deze gedragscode.

Binnen Montae & Partners hebben wij een Privacy Team aangesteld dat erop toeziet dat uw privacy belangen beschermd blijven.

Uw persoonsgegevens in relatie tot social media

Montae & Partners kan gebruik maken van social media kanalen als Facebook, Twitter en YouTube. Wij maken hierbij alleen na expliciete toestemming gebruik van persoonsgegevens. Montae & Partners is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de wijze waarop bezoekers op deze social mediakanalen omgaan met persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het social media kanaal waar u gebruik van maakt.

Welke rechten heeft u?

Belangrijk om te weten: u kunt in alle gevallen een beroep doen op onderstaande rechten. Daarbij honoreren wij uw verzoek, tenzij wij daarmee niet meer in staat zijn om te voldoen aan onze verplichtingen op basis van de overeenkomst tot dienstverlening of de wet- en regelgeving. Onze verplichtingen zijn dan leidend.  

Uw verzoek kunt u richten aan het Privacy Team:

Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK Rijswijk
070 - 30 42 900
Privacy@montaepartners.nl

U heeft de volgende rechten:

1. recht op inzage en correctie;

2. recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens;

3. recht op vergetelheid;

4. recht op dataportabiliteit;

5. recht op beperking van verwerking persoonsgegevens;

6. recht op bezwaar.

Recht op inzage en correctie

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken en of deze juist zijn? Dan kunt u bij ons een verzoek om inzage indienen. Wij verstrekken u een overzicht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Bevat dit overzicht onjuistheden? Of wilt u onjuiste persoonsgegevens laten verwijderen? Dan kunt u schriftelijk een correctie doorgeven aan ons Privacy Team.

Recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens

U kunt op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden in sommige gevallen in verzet gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een schriftelijk gemotiveerd verzoek hiertoe dient u in bij ons Privacy Team. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een beslissing.

Recht op vergetelheid

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten wissen. Een schriftelijk gemotiveerd verzoek hiertoe dient u schriftelijk in bij ons Privacy Team. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een bevestiging of en zo ja, welke persoonsgegevens op uw verzoek zijn verwijderd.

Recht op dataportabiliteit

Wilt u uw persoonsgegevens verstrekken aan een andere organisatie? U kunt bij ons een verzoek indienen om uw gegevens in een vast format te ontvangen. Wij verstrekken dit bestand rechtstreeks aan u. Hierbij zijn wij niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij de organisatie aan wie u deze gegevens overhandigt en/of de opslag van de gegevens in uw privé domein.

Recht op beperking van verwerking persoonsgegevens

U heeft in sommige gevallen het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken. Een gemotiveerd verzoek hiertoe dient u schriftelijk in bij ons Privacy Team. U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een beslissing.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. Een gemotiveerd verzoek hiertoe dient u schriftelijk in bij ons Privacy Team. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een beslissing.

De hierboven genoemde reactietermijn van een maand kunnen wij maximaal twee keer verlengen met dezelfde termijn, indien de behandeling van uw verzoek daartoe aanleiding geeft. In dat geval zullen wij u in ieder geval hierover informeren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Klacht over afhandeling verzoek

Bent u het niet eens over de wijze waarop uw verzoek is afgehandeld door het Privacy Team of kunt u zich niet vinden in de beslissing op uw verzoek? Dan kunt u een klacht indienen bij de managing partner van Montae & Partners:

Luciënne van Paassen
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK Rijswijk
06 – 133 29 381
lucienne.van.paassen@montaepartners.nl

Wie houdt toezicht op het verwerken van uw persoonsgegevens?

Het toezicht is op twee manieren ingeregeld:

1. De Autoriteit Persoonsgegevens is de wettelijk toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. Zij houdt toezicht en heeft verschillende mogelijkheden om maatregelen te treffen, waaronder het opleggen van een boete.

2. Binnen Montae & Partners hebben wij een onafhankelijk Privacy Team aangesteld dat zich bezighoudt met alle privacyvraagstukken. Dit team bewaakt tevens de privacybelangen van degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Adresgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens: Privacy Team:

Postbus 93374 Verrijn Stuartlaan 1F

2509 AJ DEN HAAG 2288 EK Rijswijk

0900 - 2001 201        070 - 30 42 900

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl Privacy@montaepartners.nl

Waar u terecht kunt voor vragen?

Heeft u andere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een reactie naar het Privacy Team.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u na de reactie van de managing partner nog steeds niet eens over de wijze waarop uw verzoek is afgehandeld of met de beslissing op uw verzoek?  

Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen in wet- en regelgeving of rechtspraak. U wordt dan ook aangeraden om deze verklaring met regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact