Privacyverklaring | Montae & Partners

Introductie

Montae (bestaande uit Montae Bestuurscentrum B.V./ Montae Advies B.V. / Montae Beheer B.V.) verwerkt vertrouwelijke informatie. Hieronder vallen ook persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe Montae omgaat met persoonsgegevens die wij als verwerkersverantwoordelijke verwerken.

Privacy

Montae verwerkt persoonsgegevens. Bijvoorbeeld geboortedata en email-adressen. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij op de volgende wijze:

 • U heeft gegevens verstrekt in het kader van de dienstverlening;
 • U bezoekt onze website en laat uw gegevens achter;
 • U registreert dat u interesse heeft voor bepaalde diensten die Montae aanbiedt.

Het beschermen van uw privacy is één van onze kernwaarden. Vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, worden vertrouwelijk en zorgvuldig door ons behandeld. Montae verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor onze dienstverlening of voor onze bedrijfsvoering.

In deze privacyverklaring leest u terug:

 1. waarvoor wij uw gegevens verwerken;
 2. van wie wij gegevens verwerken;
 3. wat de grondslag is voor de verwerking van uw gegevens;
 4. welke gegevens wij van u verwerken;
 5. met wie wij uw gegevens delen;
 6. hoe lang uw gegevens worden bewaard;
 7. hoe wij uw persoonsgegevens beschermen;
 8. hoe wij omgaan met persoonsgegevens in relatie tot social media;
 9. welke rechten u heeft;
 10. wie toezicht houdt op het verwerken van uw persoonsgegevens;
 11. waar u terecht kunt voor vragen;
 12. hoe en waar u een klacht kunt indienen.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor (één of meerdere van) de volgende doeleinden:

 • informeren over onze educatiesessies en andere events
 • informeren over onze producten en diensten
 • toezending nieuwsbrieven
 • marketing
 • relatiebeheer
 • voor een goede bedrijfsvoering
 • voldoen aan de wet- en regelgeving

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken gegevens van de volgende personen:

 • contactpersonen van onze opdrachtgevers
 • degenen die onze website bezoeken en een online contactformulier op onze website hebben ingevuld
 • degenen met wie wij telefonisch of per e-mail contact hebben
 • degenen die zich hebben aangemeld voor onze nieuws- en informatiebrieven
 • degenen die zich hebben geregistreerd voor bepaalde diensten die Montae aanbiedt
 • degenen die via social media contact met ons hebben
 • leden bestuur of fondsorganen van een pensioenfonds

Wat is de grondslag van uw gegevensverwerking?

Wij moeten persoonsgegevens verwerken om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren.

De grondslag hiervoor is:

a. de overeenkomst tot dienstverlening

b. voldoen aan wettelijke verplichtingen

c. toestemming

d. gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld in verband met een goede bedrijfsvoering)

Welke gegevens van u verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren of te voldoen aan wet- en regelgeving of de geldende overeenkomst te kunnen nakomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende gegevens, afhankelijk van de dienst die wij leveren:

 • naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht.-

Wanneer u onze website bezoekt, worden ook gegevens zoals IP-adres en surfgedrag vastgelegd. Montae maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

Om websitebezoekers meer keus te bieden over hoe hun data wordt verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze addon communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat informatie

over het websitebezoek niet naar Google Analytics dient te worden verzonden. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie naar de website zelf of naar andere webanalysediensten verzonden wordt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van onze dienstverlening of bedrijfsvoering. Of indien u ons hiervoor opdracht geeft. Als wij uw persoonsgegevens verstrekken dan beperken wij ons tot de gegevens die nodig zijn

om aan onze verplichtingen of het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in ons archiefbeleid. Dit beleid voldoet aan wet- en regelgeving.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben samen met onze uitbestedingspartijen de nodige en adequate technische - en organisatorische voorzieningen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging. En ook om verloren of beschadigde persoonsgegevens te vervangen of te

herstellen.

Sommige personen werkzaam bij Montae hebben vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht. Alle bij Montae werkzame personen ondertekenen onze gedragscode waarin is vastgelegd dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de

(persoons)gegevens die zij verwerken. Behalve wanneer de wet hen verplicht de gegevens te verstrekken.

Binnen Montae hebben wij een Privacy Team aangesteld dat erop toeziet dat de privacy belangen van onze klanten beschermd blijven.

Uw persoonsgegevens in relatie tot social media

Montae kan gebruik maken van social media kanalen als Facebook, Twitter en YouTube. Wij maken hierbij alleen na expliciete toestemming gebruik van persoonsgegevens. Montae is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de wijze waarop bezoekers op deze social mediakanalen omgaan met persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het social media kanaal waar u gebruik van maakt.

Welke rechten heeft u?

Belangrijk om te weten: u kunt in alle gevallen een beroep doen op onderstaande rechten. Daarbij honoreren wij uw verzoek, tenzij wij daarmee niet meer in staat zijn om te voldoen aan onze verplichtingen op basis van de overeenkomst tot dienstverlening of de wet- en regelgeving. Onze verplichtingen zijn dan leidend.

U heeft de volgende rechten:

 1. recht op inzage en correctie;
 2. recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens;
 3. recht op vergetelheid;
 4. recht op dataportabiliteit;
 5. recht op beperking van verwerking persoonsgegevens;
 6. recht op bezwaar.

1. Recht op inzage en correctie

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken en of deze juist zijn? Dan kunt u bij ons een verzoek om inzage indienen. Wij verstrekken u een overzicht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Bevat dit overzicht onjuistheden? Of wilt u onjuiste persoonsgegevens laten verwijderen? Dan kunt u schriftelijk een correctie doorgeven aan ons Privacy Team. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring vermeld.

2. Recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens

U kunt op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden in sommige gevallen in verzet gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een schriftelijk gemotiveerd verzoek hiertoe dient u in bij ons Privacy Team. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring vermeld. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een beslissing. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u gebruik maken van onze klachten- en geschillenregeling.

3. Recht op vergetelheid

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten wissen. Een schriftelijk gemotiveerd verzoek hiertoe dient u schriftelijk in bij ons Privacy Team. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring vermeld. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen

een maand na ontvangst van uw verzoek een bevestiging of en zo ja, welke persoonsgegevens op uw verzoek zijn verwijderd.

4. Recht op dataportabiliteit

Wilt u uw persoonsgegevens verstrekken aan een andere organisatie? U kunt bij ons een verzoek indienen om uw gegevens in een vast format te ontvangen. Wij verstrekken dit bestand rechtstreeks aan u. Hierbij zijn wij niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij de organisatie aan wie u deze gegevens overhandigt en/of de opslag van de gegevens in uw privé domein.

5. Recht op beperking van verwerking persoonsgegevens

U heeft in sommige gevallen het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken. Een gemotiveerd verzoek hiertoe dient u schriftelijk in bij ons Privacy Team. De contactgegevens staan in deze privacy verklaring vermeld. U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een beslissing. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u gebruik maken van onze klachten- en geschillenregeling.

6. Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. Een gemotiveerd verzoek hiertoe dient u schriftelijk in bij ons Privacy Team. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring vermeld. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een beslissing. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u gebruik maken van onze klachten- en geschillenregeling.

De hierboven genoemde reactietermijn van een maand kunnen wij maximaal twee keer verlengen met dezelfde termijn, indien de behandeling van uw verzoek daartoe aanleiding geeft. In dat geval zullen wij u in ieder geval hierover informeren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Wie houdt toezicht op het verwerken van uw persoonsgegevens?

Het toezicht is op twee manieren ingeregeld:

 1. De Autoriteit Persoonsgegevens is de wettelijk toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. Zij houdt toezicht en heeft verschillende mogelijkheden om maatregelen te treffen, waaronder het opleggen van een boete.
 2. Binnen Montae hebben wij een onafhankelijk Privacy Team aangesteld dat zich bezighoudt met alle privacyvraagstukken. Dit team bewaakt tevens de privacybelangen van degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Adresgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens:

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

0900 - 2001 201

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacy Team:

Verrijn Stuartlaan 1F

2288 EK Rijswijk

070 - 30 42 900

Privacy@montaepartners.nl

Waar u terecht kunt voor vragen?

Heeft u andere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een reactie naar de managing partner van Montae & Partners:

Luciënne van Paassen

Verrijn Stuartlaan 1F

2288 EK Rijswijk

06 – 133 29 381

lucienne.van.paassen@montaepartners.nl

Hoe en waar kunt u een klacht indienen?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen in wet- en regelgeving of rechtspraak. U wordt dan ook aangeraden om deze verklaring met regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact