Evenwichtigheid en de Wet toekomst pensioenen

In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen komt het woord (on)evenwichtig 14 keer voor. In de Memorie van Toelichting (MvT) komt evenwichtig terug in 280 woorden. Ook in de nota naar aanleiding van het (nader) verslag wordt de term keer op keer gebezigd. Aanleiding voor het veelvuldige gebruik van het woord evenwichtig is het pensioenakkoord, dat ten grondslag ligt aan het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Hierin hebben kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties de afspraak gemaakt dat de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel op evenwichtige wijze plaatsvindt en dat nadelige effecten op het te bereiken pensioen worden gecompenseerd. Nu er zoveel waarde aan wordt toegekend, is het van belang om vast te stellen wat precies onder een evenwichtige transitie moet worden verstaan. Hoofdstuk 5 van de MvT besteedt hier aandacht aan. Het begrip evenwichtig komt
echter in de huidige PW ook al voor. In dit artikel bezien we hoe zich dat tot elkaar verhoudt, wat de gevolgen van het hanteren van de open norm van evenwichtigheid zijn voor de rechten van deelnemers bij de transitie en welke risico’s kunnen ontstaan voor de betrokken partijen.

Lees hier het hele artikel.