A-G Hoge Raad: geen strijdigheid Nederlandse buffereisen met IORP II 

Advocaat-Generaal Drijber heeft op 16 november 2023 conclusie genomen ten aanzien van de vraag of de buffervereisten die Nederland stelt aan pensioenfondsen in strijd zijn met de IORP II-richtlijn. A-G Drijber concludeert in navolging van rechtbank Den Haag en Hof Den Haag dat dit niet het geval is.  

In de IORP II-richtlijn wordt voorgeschreven dat voor het verzekeren van biometrische risico’s een bepaald niveau aan eigen vermogen moet worden aangehouden. Volgens Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant geldt deze eis niet voor Nederlandse pensioenfondsen, omdat deze geen biometrische risico’s verzekeren en de deelnemers en gepensioneerden uiteindelijk zelf alle biometrische risico’s dragen. A-G Drijber gaat hier niet in mee en sluit zich aan bij de uitleg die het Hof hier eerder over heeft gegeven. Verder concludeert A-G Drijber in lijn met de Hof-uitspraak dat IORP II voorziet in minimumharmonisatie en dat de Staat de vrijheid heeft om aanvullende voorschriften op te leggen die uit prudentieel oogpunt gerechtvaardigd zijn. Dit blijkt uit zowel de toelichting op de richtlijn als uitspraken van het Europees Hof van Justitie. 

Bron: Rechtspraak.nl, 13 oktober 2023.