Beantwoording Kamervragen uitlatingen AFM over onrealistische verwachtingen nieuwe pensioenstelsel

Demissionair minister Schouten heeft in antwoord op Kamervragen van lid Joseph (Nieuw Sociaal Contract) aangegeven dat zij de oproep van de AFM onderschrijft dat pensioenfondsen moeten waken voor het scheppen van onrealistische verwachtingen over het nieuwe pensioenstelsel. In haar beantwoording geeft Schouten aan dat de AFM overleg voert met diverse partijen in de pensioensector om te kijken naar concrete maatregelen om dit te borgen.   

Schouten bevestigt in haar beantwoording dat pensioeninformatie moet bijdragen aan realistische verwachtingen en erkent dat in het optimistische scenario sprake kan zijn van (zeer) hoge verwachte pensioenbedragen. Zij geeft daarbij aan dat dit nu ook al van toepassing is op de thans bestaande premieregelingen en dat de scenariobedragen tot doel hebben deelnemers ervan bewust te maken dat hun toekomstige pensioenuitkeringen kunnen mee- of tegenvallen. Schouten maakt tevens een koppeling met het beoogde ambitieniveau van de pensioenregeling en wijst voor situaties waarin het optimistische scenario praktijk lijkt te worden op de mogelijkheid voor sociale partners om dan desgewenst de premie of het beleggingsbeleid aan te passen.

Schouten gaat niet mee in de veronderstelling dat pensioenfondsen de berekeningen in het kader van deelnemerscommunicatie zullen aanpassen vanwege mogelijk onrealistisch hoge verwachte pensioenbedragen en wijst op de rekenmethodiek die ter zake is voorgeschreven in de Pensioenwet. Zij benadrukt ook dat de meer generieke informatie in het transitieplan en de specifieke individuele deelnemerscommunicatie niet één-op-één hetzelfde hoeven te zijn. Schouten maakt zich dan ook geen zorgen over de rechtsgeldigheid van door sociale partners genomen besluiten die mede gebaseerd zijn op de (soms zeer hoge) verwachte pensioenbedragen, mits het besluitvormingsproces zorgvuldig en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving is verlopen.      

Bron: Rijksoverheid, 21 februari 2024.