Collega Remco Reinders in PensioenPro over pensioen van politieke ambtsdragers en de Wtp

Momenteel worden de pensioenuitkeringen van politieke ambtsdragers gefinancierd uit de begroting van de betreffende overheidsinstanties. Dit is niet alleen inefficiënt maar ook risicovol, omdat de overheidsinstanties zelf de verantwoordelijkheid dragen om voldoende geld voor deze pensioenen te reserveren. Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer is een motie aangenomen die de regering oproept om de pensioenen van politieke ambtsdragers vorm te gaan geven volgens de Wtp. Dit zou betekenen dat voor het pensioen van politieke ambtsdragers wordt overgestapt van begrotingsfinanciering naar fondsfinanciering op kapitaalbasis. Onze collega Remco Reinders signaleert in een artikel van PensioenPro een aantal uitdagingen bij een dergelijke overstap.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken verschijnt op korte termijn een Kamerbrief over het pensioen van politieke ambtsdragers. Vooralsnog is onduidelijk of bij eventuele fondsfinanciering via het ABP de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten moeten worden overgedragen aan het ABP of dat de eventuele aanpassingen alleen zien op de toekomstige pensioenopbouw.

Onze collega Remco Reinders helpt gemeenten ten aanzien van het pensioen van hun politieke ambtsdragers. Remco heeft vorig jaar reeds een blog geschreven over het pensioen van politieke ambtsdragers in relatie tot de Wtp. In een recent artikel in PensioenPro signaleert Remco dat het bij een eventuele overgang van begrotingsfinanciering naar fondsfinanciering de vraag is of overheidsinstanties beschikken over volledig juiste data ten aanzien van het pensioen van politieke ambtsdragers en of de aangehouden voorzieningen hiervoor juist zijn. Ook schuilt een potentieel issue in de kapitaalplannen, soms met rendementsgaranties, die een groot aantal gemeenten hebben afgesloten bij Loyalis (tegenwoordig in handen van a.s.r.). Het is de vraag of a.s.r. wil meewerken aan het beëindigen van deze kapitaalplannen.

Bron: PensioenPro 12 april 2024.