De verplichte AOV! Een goed idee?

Langzamerhand begint u als ondernemer de gevolgen van het Pensioenakkoord te merken. Wellicht bent u al begonnen met een analyse van de impact op de pensioenregeling voor uw personeel. Een onderbelicht onderdeel van het Pensioenakkoord is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer. Wellicht komt dat omdat de ingangsdatum daarvan op zijn vroegst 2024 wordt. Dat geeft u nog wat extra tijd maar uiteraard is het belangrijk om zelf zaken goed te regelen voor het geval als u als ondernemen uitvalt. Wij helpen u graag om tot een goede keuze te komen als het gaat om verzekeringen rondom arbeidsongeschiktheid.

Welke uitgangspunten kent de verplicht gestelde AOV

De verplichtstelling gaat gelden: voor Zelfstandigen zonder personeel, directeur-grootaandeelhouders (DGA-ers) zonder personeel, resultaatgenieters en meewerkende echtgenoten. Voor gemoedsbezwaarden, zelfstandigen en DGA-ers die personeel in dienst hebben wordt een uitzondering gemaakt. Er wordt nog nagedacht of ook de agrarische sector, alsook mensen die genoeg eigen vermogen bezitten om ziekte zelf op te kunnen vangen onder de uitzonderingen vallen.

Het bedrag dat verzekerd gaat worden hangt af van het laatste verdiende inkomen. Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van bruto circa € 30.000 per jaar. De uitkering is daarmee maximaal € 1.650 bruto per maand, dat is gelijk aan 100% Wettelijk Minimum Loon WML).

De Hoogte hoogte van de premie komt op ca. 8% van het inkomen te liggen. Deze premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er vindt geen premiedifferentiatie plaats naar beroepsklasse.

De Eigen risicoperiode is standaard één jaar. Ondernemers kunnen ook kiezen voor een kortere (6 maanden) of langere periode (24 maanden).

Als u als ondernemer ziek wordt, wordt u beoordeeld op basis van gangbare arbeid. Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van de arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die u nog uit zou kunnen voeren.

Om aan de verplicht gestelde verzekering deel te nemen hoeft u geen medische waarborgen aan te leveren.

Wat zijn de keuzemogelijkheden bij een vrijwillig verzekerde AOV

Voor de hoogte van het verzekerd bedrag wordt er gekeken naar het inkomen over de afgelopen 3 jaar. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het afgesproken salaris, maar ook naar de niet uitgekeerde winst. Standaard mag u daar niet meer dan 80% van verzekeren. Dit verzekerd bedrag kan gedurende de looptijd aangepast worden door indexatie of door gebruik te maken van het optierecht.

De hoogte van de premie is afhankelijk van leeftijd en beroepsklasse. Naar mate een verzekerde ouder is bij aanvang, wordt de premie hoger. Dat geldt ook voor de zwaarte van het beroep. Er kan gekozen worden voor een gelijkblijvende premie voor de gehele looptijd.

De eigen risicoperiode kan variëren van één maand tot 2 jaar. Hoe langer de periode hoe lager de premie.

Bij aanvang van de verzekering kiest u op welke wijze u beoordeeld wilt worden als u uitvalt. U kunt daarbij zelf kiezen voor Beroepsarbeidsongeschiktheid: Er wordt alleen beoordeeld of u uw beroep nog kunt uitvoeren. Het kan zo zijn dat u binnen uw eigen onderneming wel andere werkzaamheden (passend werk) moet aanvaarden.

Om aan de vrijwillige verzekering deel te mogen nemen vraagt de verzekeraar medische waarborgen. Dit kan variëren van een vragenlijst tot een medische keuring. Na ontvangst van deze waarborgen beoordeelt de verzekeraar of en onder welke voorwaarden ze u willen verzekeren.

De premieverschillen tussen de verplicht en vrijwillige AOV kunnen aanzienlijk zijn!

Omdat bij de vrijwillig verzekering de premie afhankelijk is van leeftijd en beroep is het goed om eens naast elkaar te zetten wat de premie zijn voor een vrijwillige en voor de verplichte AOV.

• Verzekerd salaris: € 30.000

• Eigen risicoperiode:  1 jaar

• Beroepsarbeidsongeschiktheid bij de vrijwillige variant, passende arbeidsongeschiktheid bij de verplichte verzekering

• Premie is gelijkblijvend over de gehele looptijd

Alleen voor de zwaarste beroepsklasse is de jaarpremie voor de vrijwillige AOV hoger

Met name voor de zwaarste beroepsklasse zit er een behoorlijk premieverschil. Door aanpassing van beroepsarbeidsongeschiktheid naar passende arbeid valt hierop 10%-15% te besparen. Voor alle overige varianten is de premie bij een verzekeraar lager tegen betere voorwaarden.

Verzekeren is belangrijk: de kans op arbeidsongeschiktheid is groter dan men denkt

Als ondernemer is de kans dat u arbeidsongeschikt raakt 8%. De helft is binnen 3 maanden hersteld. Na 1 jaar is ongeveer 15% nog steeds arbeidsongeschikt. Na 5 jaar is zelfs nog 7% niet hersteld. 80% van alle gevallen worden veroorzaakt door ziekte.

Als u dit omrekent, bij een bruto maanduitkering van € 2.500, moet u een buffer hebben van ongeveer € 12.600 voor een half jaar, € 25.200 voor een jaar en zelfs € 126.000 om die 5 jaar te overbruggen. Dat is een heel bedrag om zelf te verzorgen.

Heeft u geen niet buffer? Of wilt u weten of een vrijwillige dekking niet veel beter bij u past? Neem dan contact op met Harold Pijfers Bensing van Montae & Partners. Hij kan met u samen kijken wat het beste bij uw persoonlijke situatie past.