Kabinetsreactie op rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft op 29 februari 2024 advies uitgebracht over het vereenvoudigen en toekomstbestendig maken van het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had OCTAS ingesteld om een advies te geven over een arbeidsongeschiktheidsstelsel dat uitlegbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is voor alle betrokken partijen, met een goede balans tussen het stimuleren van re-integratie waar mogelijk en het beschermen van inkomen waar nodig. OCTAS schetst in het eindrapport drie varianten voor een toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel:

  • ‘Huidig stelsel is beter’: het huidige stelsel minder complex, menselijker en begrijpelijker maken;
  • ‘Werk staat voorop’: een werkwijze gericht op re-integratie;
  • ‘Basis voor werkenden’: één gelijke regeling voor alle werkenden.

In aanloop naar het commissiedebat Arbeidsongeschiktheid van 20 maart 2024 heeft het kabinet op 15 maart 2024 een eerste reactie gegeven op het eindrapport van OCTAS en inzicht gegeven in het vervolgproces. De kabinetsreactie bevat onder meer een reflectie op de drie varianten voor een toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel, zonder dat het kabinet een oordeel geeft over de drie varianten. Uit het eindrapport van OCTAS blijkt dat geen van de drie varianten alle knelpunten in het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel oplost. Het kabinet constateert dat iedere aanpassing of hervorming van het arbeidsongeschiktheidsstelsel dilemma’s en compromissen met zich mee zal brengen.

In de komende periode worden de drie varianten ambtelijk verder uitgewerkt, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de samenhang en wisselwerking met de Participatiewet. De nadere uitwerking moet in het najaar van 2024 gereed zijn, zodat een volgend kabinet gefundeerd knopen kan doorhakken. In de tussentijd wordt ook (door)gewerkt aan wetsvoorstellen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over re-integratie verplichtingen in het tweede ziektejaar.  

Bron: Tweede Kamer, 15 maart 2024.