Beantwoording Kamervragen met betrekking tot de WTP

Demissionair minister Schouten heeft een groot aantal Kamervragen met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen (WTP) beantwoord.

Monitoring doelen transitie WTP

In de beantwoording wordt onder meer een feitelijke weergave getoond van inhoud van de publiekelijk beschikbare (concept)transitieplannen en/of (concept) arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Zo wordt een overzicht gegeven van de huidige pensioenpremie en huidige pensioendoelstelling vóór de transitie en de voorgenomen pensioenpremie en voorgenomen pensioendoelstelling na de transitie bij 14 pensioenfondsen. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe hoog de afgesproken dekking van het risicogedekte partnerpensioen bij deze 14 pensioenfondsen is.

Juridische adviezen invaren pensioenen

Demissionair minister Schouten geeft in antwoord op de vraag hoe Kamerleden een open debat kunnen aangaan met de minister als de adviezen over invaren alleen vertrouwelijk ingezien kunnen worden aan dat adviezen die zien op de procespositie van de Staat zich niet lenen voor openbaarmaking. Dat geldt volgens de demissionair minister ook voor een open debat over de adviezen zelf. De demissionair minister maakt de communicatie met de advocatenkantoren die de adviezen hebben verstrekt niet openbaar, omdat dit onder de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt valt. De demissionaire minister is wel bereid een inventarisatie te laten maken van alle interne correspondentie over het advies van de landsadvocaat over invaren uit 2020 om te beoordelen of deze zich leent voor openbaarmaking. Hierover wordt de Tweede Kamer naar verwachting eind maart 2024 geïnformeerd.

Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersonen rond invaren

Demissionair minister Schouten bevestigt dat het invaren uitgebreid is getoetst aan de criteria die volgen uit jurisprudentie van het Europees Hof van de Rechten van de Mens om vast te stellen of sprake is van een toegestane inmenging in het eigendomsrecht. Zij verwijst naar de Memorie van Toelichting bij de WTP en de behandeling van de WTP in beide Kamers. Ook gaat de demissionair minister in op de ingroeivariant, waarbij langzaam wordt toebewogen naar een stelsel op basis van persoonlijke pensioenvermogens. Zij geeft aan dat de ingroeivariant niet in de Hoofdlijnennotitie uitwerking Pensioenakkoord is opgenomen, omdat het niet of in onvoldoende mate bijdraagt aan het halen van de gestelde doelen die ten grondslag liggen aan het Pensioenakkoord. Zo maakt de ingroeivariant volgens de demissionair minister de uitvoering voor langere periode complexer en wordt de solidariteit tussen deelnemers substantieel beperkt. De demissionair minister geeft desgevraagd aan niet bereid te zijn de toeslagregels en fiscale maxima op toeslagen voor rechten die niet worden ingevaren alsnog te versoepelen.

Advies landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioenstelsel

Demissionair minister Schouten geeft in haar beantwoording aan dat de regering van mening is en blijft dat het invaren in algemene zin juridisch houdbaar is en verwijst daarbij naar de uitgebreide analyse in de Memorie van Toelichting bij de WTP en de bevestiging van deze analyse door de Raad van State. Zij geeft daarbij aan dat het wettelijke kader beoogt om individuele uitschieters bij invaren zoveel mogelijk te voorkomen en dat een individu altijd de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij het pensioenfonds, zich te wenden tot de Geschillen Instantie Pensioenfondsen of de rechter indien hij van mening is dat invaren leidt tot een voor hem onevenredig zware last.

Bronnen:

Monitoring doelen transitie WTP: Rijksoverheid, 12 januari 2024;

Juridische adviezen invaren pensioenen: Rijksoverheid, 12 januari 2024;

Openbaarmaking interne adviezen rond invaren: Rijksoverheid, 12 januari 2024;

Advies landsadvocaat over invaren in nieuwe pensioenstelsel: Tweede Kamer, 12 januari 2024.