Rechtbank: korting groot leeftijdsverschil niet altijd ontoelaatbaar

De kantonrechter van Rechtbank Arnhem heeft op 20 december 2023 uitspraak gedaan in een zaak tussen een groot bedrijfstakpensioenfonds en een weduwe van een deelnemer over de toepassing van een korting groot leeftijdsverschil. Het sinds 2001 ingegane weduwepensioen van de weduwe werd gekort met 2,5% voor elk volledig jaar dat zij meer dan 10 jaar jonger is dan haar verzekerde man. Vanwege het leeftijdsverschil tussen de betreffende deelnemer en weduwe van 19 jaar, bedroeg de korting in casu 22,5%.

De weduwe meende dat de toegepaste korting groot leeftijdsverschil in strijd is met de wettelijke gelijke behandelingsvoorschriften en dat die voorschriften ook op onderhavige casus van toepassing zijn. Het bedrijfstakpensioenfonds is van mening dat de toegepaste korting niet leidt tot verboden onderscheid op grond van geslacht of anderszins, omdat de regelgeving ter zake van gelijke behandeling in casu niet van toepassing is.

De kantonrechter oordeelt dat de weduwe in deze zaak geen rechten kan ontlenen aan de wettelijke gelijke behandelingsvoorschriften, omdat de opbouw van het weduwepensioen heeft plaatsgevonden vóór 17 mei 1990 (namelijk tussen 1957 en 1984). Het feit dat het weduwepensioen is ingegaan in 2001, derhalve ruim na 1990, doet hier niet aan af. De datum van 17 mei 1990 is de datum waarop het zogenoemde Barber-arrest is gewezen door het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin duidelijk werd dat de behandeling van mannen en vrouwen bij aanvullend pensioen gelijk moet zijn. Het Barber-arrest is geïmplementeerd in de Wet gelijke behandeling.  

Bron: Rechtspraak.nl, 20 december 2023.