OCTAS presenteert drie varianten voor vereenvoudiging arbeidsongeschiktheidsstelsel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft op 29 februari 2024 advies uitgebracht over het vereenvoudigen en toekomstbestendig maken van het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had OCTAS ingesteld om een advies te geven over een arbeidsongeschiktheidsstelsel dat uitlegbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is voor alle betrokken partijen, met een goede balans tussen het stimuleren van re-integratie waar mogelijk en het beschermen van inkomen waar nodig.

OCTAS schetst in het eindrapport drie varianten voor een toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel:

  1. ‘Huidig stelsel is beter’: OCTAS schetst een groot aantal maatregelen om het huidige stelsel minder complex, menselijker en begrijpelijker te maken. Een van de voorgestelde maatregelen is het reduceren van de WIA-regelingen van drie naar één. Een andere maatregel is het verlagen van de arbeidsongeschiktheidsdrempel voor de WIA van 35% naar 25% verlies aan verdiencapaciteit.
  2. ‘Werk staat voorop’: OCTAS schetst een werkwijze gericht op re-integratie, waarbij de nadruk ligt op wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Daarbij is het voorstel om gedurende een periode van drie tot vijf jaar een re-integratieuitkering toe te kennen alvorens de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling plaatsvindt en eventueel een arbeidsongeschiktheids-einduitkering wordt toegekend. 
  3. ‘Basis voor werkenden’: OCTAS schetst één gelijke regeling voor alle werkenden. Werknemers en zelfstandigen worden in deze variant op dezelfde manier beoordeeld, ondersteund en begeleid naar eventuele re-integratie en voor alle werkenden is sprake van een verplichte aanvullende verzekering.

Daarnaast heeft OCTAS voorstellen gedaan voor minimaal noodzakelijke maatregelen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden te verminderen.

Het kabinet zal voor het commissiedebat Arbeidsongeschiktheid van 20 maart 2024 een eerste reflectie geven op het eindrapport van OCTAS en inzicht geven in het vervolgproces.

Bron: Rijksoverheid.nl, 29 februari 2024.