DNB heeft zes overbruggingsplannen 2023 beoordeeld en goedgekeurd

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van het transitie-FTK moeten uiterlijk 1 juli 2024 een overbruggingsplan 2024 indienen. DNB publiceert in december 2023 de uitvraag en bijbehorende aanwijzingen voor het overbruggingsplan 2024. DNB heeft zes overbruggingsplannen 2023 ontvangen, beoordeeld en goedgekeurd (vijf bedrijfstakpensioenfondsen, één beroepspensioenfonds). In die beoordeling kwamen vier belangrijke aspecten aan bod die ook in de beoordeling van de overbruggingsplannen 2024 weer nadrukkelijk aandacht krijgen van DNB:

  1. De invaardekkingsgraad: als sociale partners nog geen definitieve afspraken hebben gemaakt over invaren en compensatie, heeft DNB daar in de beoordeling van de onderbouwing van de invaardekkingsgraad rekening mee gehouden. Bij de overbruggingsplannen 2024 worden pensioenfondsen geacht aanzienlijk verder te zijn in het transitieproces en het maken van afspraken. DNB zal dan extra aandacht besteden aan de onderbouwing van de invaardekkingsgraad.
  2. Governance: DNB constateert dat alle zes pensioenfondsen het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid hebben gesteld om advies uit te brengen over de vaststelling van het overbruggingsplan. Sleutelfunctiehouders blijken hun rol op verschillende manieren in te vullen, variërend van het doen van specifieke voorstellen tot het geven van opinies over de voorgenomen beleidswijzigingen.
  3. Generatie-effecten: DNB vergt dat pensioenfondsen onderbouwen hoe rekening is gehouden met de generatie-effecten (netto profijt) die ontstaan door de voorgenomen beleidswijzigingen in het transitie-Ftk. DNB vraagt fondsen ook toe te lichten welke oorzaken aan de generatie-effecten ten grondslag liggen.
  4. Modelaannames: Het is van belang dat pensioenfondsen zich bewust zijn van de impact van vereenvoudigingen in de modellering op de generatie-effecten. DNB heeft in dit kader de pensioenfondsen specifiek bevraagd op de manier waarop het verlenen van incidentele toeslagverlening (inhaaltoeslag) wordt gemodelleerd.

Bron: DNB, 29 november 2023.