Planningsbrief WTP, pensioenverdeling bij scheiding en overgangsrecht PVI bij verzekeraar

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer heeft demissionair minister Schouten een brief aan de beide Kamers gestuurd met de stand van zaken betreffende de Wet toekomst pensioenen (WTP), het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding en de premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar.

Stand van zaken WTP

De planningsbrief bevat een overzicht waarin per motie en toezegging in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is aangegeven wat de actuele planning is. De opvolging van een aantal moties loopt mee in de monitoring van de WTP, waarover de Tweede Kamer twee keer per jaar via een voortgangsrapportage wordt geïnformeerd. De eerste voortgangsrapportage wordt voor het zomerreces verwacht. In april 2024 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar het overgangsrecht partnerpensioen. De uniformering van het wezenbegrip en de vrijwillige voortzetting van de wezendekking wordt meegenomen in een eerstvolgend passend wetsvoorstel. Het kabinet beraadt zich momenteel op het advies van de Raad van State ten aanzien van wetsvoorstel verlenging transitieperiode toekomst pensioenen.     

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

De regering is voornemens de inwerkingtredingsdatum van deze wet op te schuiven naar het einde van de transitieperiode. Door het opschuiven van de einddatum van de transitie met één jaar naar 1 januari 2028, is de geplande inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding nu derhalve ook 1 januari 2028. Bij nota van wijziging worden overbruggingsmaatregelen geïntroduceerd om de verdeling van pensioen bij echtscheiding al eerder in de geest van de nieuwe wet te laten plaatsvinden. De intentie is om de nota van wijziging rond de zomer van 2024 te publiceren voor een internetconsultatie. In de nota van wijziging worden ook noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de WTP meegenomen.

Premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar

Demissionair minister Schouten heeft eerder aangekondigd zich ervoor in te spannen om het wettelijke overgangsrecht te verruimen. Zij doet momenteel onderzoek naar wat mogelijk passende maatregelen zijn.

Bron: Tweede Kamer, 15 januari 2024