Rechtbank Amsterdam beperkt overlap tussen verplichtstellingen door restrictieve uitleg werkingssfeer

In de loop der jaren heeft G-Star, een kledingbedrijf, een evolutie doorgemaakt in haar activiteiten, verschuivend van louter kledingontwerp en -productie naar een focus op de verkoop aan consumenten. Hierdoor vond een overgang plaats van het bedrijfstakpensioenfonds voor de textielindustrie (MITT) naar het bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel. De kantonrechter heeft deze overstap als gerechtvaardigd beschouwd, waardoor G-Star niet langer verplicht is aangesloten bij bpf MITT.

De rechter beperkte de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit van MITT, benadrukkend dat dubbele deelname aan meerdere pensioenfondsen onwenselijk is en niet in lijn is met de intentie van de wetgever. De kernactiviteit van G-Star, gericht op de verkoop van kleding aan consumenten, bepaalt haar verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel.

Hoewel G-Star zich ook bezighoudt met het ontwerpen en vervaardigen van kleding, oordeelde de rechter dat de verplichte aansluiting bij MITT niet moet voortduren wanneer er overlap is met een ander verplichtstellingsbesluit. Dit om een uniforme pensioenvoorziening binnen de bedrijfstak Detailhandel te behouden en de ‘witte vlek’ van ongedekte werkgevers aan te pakken. De beperkte uitleg van de werkingssfeer zorgt ervoor dat G-Star niet verplicht is aangesloten bij meer dan één pensioenfonds, waardoor de vorderingen van MITT in conventie worden afgewezen, terwijl die van Detailhandel wel worden toegekend.


Bron: rechtspraak.nl, 24 november 2023.