Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen: diverse moties ingediend

Op 11 oktober 2023 heeft een tweeminutendebat Pensioenonderwerpen plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Tijdens het tweeminutendebat zijn diverse moties ingediend. Zo is de regering verzocht restitutie binnen het nabestaandenpensioen als een keuze (door sociale partners) mogelijk te maken en wordt met een andere motie verzocht te verduidelijken dat restitutie bij pensioenregelingen die worden uitgevoerd door PPI’s niet mogelijk is. Ook is de regering verzocht te onderzoeken welke belemmeringen jongeren ervaren om toe te kunnen treden tot pensioenfondsbesturen. En om pensioenfondsen te verplichten de financiële gevolgen van activistische beleggingskeuzes op de beleggingsresultaten inzichtelijk te maken. Tot slot is de demissionaire regering met een motie opgeroepen om geen onomkeerbare stappen te zetten bij de invoering van de WTP tot het moment dat er een nieuwe regering is. De meeste moties zijn door de minister ontraden.

Tijdens het tweeminutendebat is tevens aandacht gevraagd voor onder andere de verlaging van de toetredingsleeftijd per 1 januari 2024 naar 18 jaar en de (fiscale) gevolgen die dit heeft voor Pensioenfonds Kappers. De minister geeft hierop kort gezegd aan dat geen wettelijke grondslag voor handen is om een uitzondering te maken voor Pensioenfonds Kappers en dat het nu aan sociale partners – in overleg met het pensioenfonds – is om tot een pensioenregeling te komen die aan de fiscale wet- en regelgeving voldoet. Ook is aandacht gevraagd voor signalen dat het hoorrecht voor gepensioneerden tot op heden nog weinig proactief wordt ingevuld. Het formele antwoord van de minister is dat het hoorrecht pas kan plaatsvinden als het concept transitieplan gereed is. Tegelijkertijd geeft de minister aan dat het geen kwaad kan om als sociale partners al vroegtijdig contact te leggen met de vereniging van gepensioneerden over het hoorrecht.  

Bron: Tweede Kamer, 11 oktober 2023.