Vaste Kamercommissie SZW adresseert zorgpunten ten aanzien van Wtp

Op donderdag 4 april 2023 heeft de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een debat gevoerd met demissionair minister Schouten. Hierbij kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. In de Commissie werden zorgen geuit ten aanzien van de Wtp, onder meer of wel voldoende tijd bestaat voor zorgvuldige besluitvorming en of in alle gevallen adequaat wordt gecompenseerd. Schouten heeft aangegeven dat deze aandachtspunten worden meegenomen in de monitoring door de Regeringscommissaris, waarvan de eerste voortgangsrapportage vóór het zomerreces wordt verwacht. Op de vrees van de Commissie dat het hoorrecht wordt gemarginaliseerd tot een fluisterrecht, heeft Schouten aangegeven dat zij aandacht zal vragen voor de invulling van het hoorrecht. Naar aanleiding van de vraag of voor ZZP’ers wel voldoende mogelijkheden bestaan om een goed pensioen op te bouwen, heeft Schouten laten weten dat vóór het zomerreces een Kamerbrief verschijnt over de mogelijkheden van pensioenopbouw voor ZZP’ers.

Tijdens het debat werd ook stilgestaan bij de invulling van de collectieve uitkeringsfase bij solidaire premieregelingen. De afgelopen maanden is gebleken dat de wet onvoldoende is uitgewerkt om hier uitvoering aan te kunnen geven. Daarom is een uitvoeringskader uitgewerkt, waarvan via een Kamerbrief de hoofdlijnen reeds zijn gedeeld. Het volledige uitvoeringskader wordt vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. De conceptversie hiervan wordt op korte termijn ter consultatie verwacht. De beoogde inwerkingtredingsdatum is medio 2024. DNB heeft inmiddels ook Guidance gegeven over hoe hier in de tussentijd mee moet worden omgegaan door pensioenfondsen die op of vóór 1 juli 2025 willen invaren.

Bron: Tweede Kamer (Debat Direct), 4 april 2024.