Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024 gepubliceerd

Ter voorbereiding op het Commissiedebat pensioenonderwerpen van 4 april 2024 heeft demissionair minister Schouten de Tweede Kamer met een Verzamelbrief geïnformeerd over de status van een aantal pensioenonderwerpen. De Verzamelbrief gaat in op moties en toezeggingen rondom de Geschillen Instantie Pensioenfondsen, de voortgang van de monitoring van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), de transitie-informatie bij overstap van verzekeraar, pensioenverwachtingen van deelnemers op basis van scenariobedragen, diversiteit in pensioenfondsbesturen, nadere cijfers over werknemers zonder pensioen en de stand van zaken ten aanzien van wetsvoorstellen gerelateerd aan de Wtp.

De demissionair minister licht onder meer toe dat de voortgang van de Wtp-transitie wordt gemonitord aan de hand van de transitiemonitor (twee keer per jaar), deelnemerservaringen en de doelstellingenmonitor. De eerste voortgangsrapportage Wtp wordt in de zomer van 2024 toegestuurd aan de Tweede Kamer en de eerste rapportage over deelnemerservaringen in de zomer van 2025. Daarnaast brengt de regeringscommissaris transitie pensioenen periodiek advies uit, die op de weegmomenten zomer 2024 en begin 2025 zal adviseren over de haalbaarheid van de uiterste transitiedatum.

Uit de Verzamelbrief blijkt dat het wetsvoorstel verlenging transitietermijn toekomst pensioenen naar verwachting in de zomer van 2024 aan de Tweede Kamer wordt toegezonden. De demissionair minister benadrukt daarbij dat het, conform de eerdere toezegging aan de Eerste Kamer, nog steeds de bedoeling is om de uiterste transitiedatum met een jaar op te schuiven naar 1 januari 2028. 

Tevens is in de Verzamelbrief opgenomen dat het wetsvoorstel over onderwerpen met betrekking tot het nabestaandenpensioen (uniformering kindbegrip, vrijwillige voortzetting wezenpensioen), verruiming van het overgangsrecht bij premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid en een aantal technische aanpassingen in het voorjaar van 2024 ter internetconsultatie gaat en naar verwachting vóór de zomer van 2025 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.  

Bron: Tweede Kamer, 28 maart 2024.