Beantwoording Kamervragen over samenstelling en rol verantwoordingsorganen 

Demissionair minister Schouten heeft recent Kamervragen van het lid Synhaeve (D66) naar aanleiding van het onderzoek van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen beantwoord. De vragen hebben betrekking op de samenstelling van verantwoordingsorganen en de wijze waarop die tot stand komt alsmede op de rol die het verantwoordingsorgaan kan vervullen ten aanzien van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.  

In haar beantwoording erkent de demissionair minister onder meer de uitdagingen rondom diversiteit in de pensioensector. Dit vraagt om aanvullende inspanningen. Daarom wordt in het voorjaar van 2024 een Taskforce Diversiteit & Inclusie ingesteld om de dialoog over deze onderwerpen aan te gaan en te ondersteunen bij concrete stappen om diversiteit en inclusie binnen de sector te vergroten.  

Met betrekking tot de rol van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het beleggingsbeleid geeft de demissionair minister aan dat verantwoordingsorganen weliswaar geen adviesrecht hebben op het beleggingsbeleid maar wel de bevoegdheid om te oordelen over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst. Die bevoegdheid ziet mede op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. De demissionair minister wijst tevens op het aanhangige wetsvoorstel Wet Eigen Strategie Pensioenfonds dat voorziet in een adviesrecht voor verantwoordingsorganen en belanghebbendenorgaan op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds.  
 

Bron: Tweede Kamer, 14 februari 2024.