De opdrachtbevestiging: instrument voor transparantie en vertrouwen

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen is een extra stap toegevoegd aan het proces van opdrachtaanvaarding: de opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging moet borgen dat pensioenfonds en sociale partners dan wel werkgever hetzelfde beeld hebben van de verstrekte opdracht en de gevolgen van de arbeidsvoorwaardelijke keuzes voor de deelnemers. Ook moeten in de opdrachtbevestiging de keuzes die het pensioenfonds maakt bij de invulling van onderdelen van de pensioenregeling, worden onderbouwd.

De opdrachtbevestiging is een open norm. Pensioenfondsen hebben dus een zekere ruimte om zelf vorm te geven aan deze nieuwe verplichting. Onze collega Frank Janse gaat in een artikel in Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2023/48 – december 2023) in op het wettelijke kader voor de opdrachtbevestiging en geeft handvatten en aandachtspunten voor de praktijk.

Lees meer