Minister Koolmees stuurt Tweede Kamer brief met 10-puntenplan vernieuwing pensioenstelsel (12-02-2019)

Minister Koolmees stuurt Tweede Kamer brief met 10-puntenplan vernieuwing pensioenstelsel (12-02-2019)

12/2/19

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 1 februari jl. een kabinetsbrief gestuurd over de vernieuwing van het pensioenstelsel. In de brief geeft hij tien stappen aan die het kabinet de komende maanden gaat zetten. Doel is een vernieuwing van het stelsel voor tweede pijler pensioenen. Het kabinet vindt de noodzaak tot hervorming van het pensioenstelsel nog steeds groot, het proces tot vernieuwing moet daarom doorgaan.

Koolmees staat open om de geschetste stappen in- en aan te vullen met sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders. Ook houdt hij graag rekening met de inbreng van onder andere jongeren- en ouderenorganisaties.

Bij de geschetste stappen heeft Koolmees gebruik gemaakt van eerdere rapporten van de SER en de uitkomsten van de gesprekken met sociale partners in het najaar van 2018. Hieronder geven wij een korte samenvatting van het 10-puntenplan van Koolmees waarin we per punt een korte beschrijving geven van het kabinetsstandpunt.

Uitwerking wetgeving voor de afschaffing van de doorsneesystematiek:
Afschaffing leidt tot overgangseffecten. Hiervoor komen wettelijke maatregelen. Het kabinet maakt een transitiekader. Belangrijk vraagstuk bij afschaffing zal compensatie zijn. Ook hiervoor volgt waar nodig wetgeving. Het kabinet laat doorrekeningen van de effecten maken, ook arbeidsmarkteffecten. Aanpassing van het fiscaal kader is nodig, omdat door afschaffing alle pensioenovereenkomsten premieovereenkomsten worden. Fiscale begrenzing op de premie vraagt om verdere uitwerking.

Wet verbeterde premieregeling toegankelijker en aantrekkelijker maken:
Voorgenomen afschaffing van de doorsneesystematiek maakt dit soort regelingen ook voor bedrijfstakpensioenfondsen beter uitvoerbaar. Het kabinet onderzoekt mogelijkheden voor bredere collectieve risicodeling. Belangrijk is dat de verplichtstelling van BPF’en overeind blijft staan.

Meer maatwerk in het beleggingsbeleid pensioenfondsen:
Een beleggingsbeleid op basis van het “Life-cycle principe” is volgens het kabinet een logischer uitgangspunt. Beperking van volatiliteit in de uitkering moet mogelijk zijn door keuze voor een vaste uitkering in de uitkeringsfase. Het beleggingsbeleid moet in lijn zijn met de leeftijden en risicohouding van de deelnemers. Er kan sprake zijn van meerdere collectieve beleggingsmixen.

Faciliteren omzetting bestaande aanspraken naar een pensioencontract met persoonlijke pensioenvermogens:
Het kabinet bevordert de samenvoeging van bestaande en nieuwe aanspraken en rechten door het opstellen van een waarderingskader in overleg met de sector en met DNB. Splitsing van toekomstige opbouw en opgebouwde aanspraken en rechten bij verschillende pensioenuitvoerders is ook mogelijk. De minister ziet dit als optie indien partijen invaren van pensioenen te risicovol vinden. Onderzoek volgt naar een andere route, waarbij nieuw opgebouwde aanspraken voor de pensioendatum terugvloeien naar de rechten bij de pensioenuitvoerder van de ‘oude’ pensioenregeling.

Opname pensioenbedrag ineens mogelijk maken:
Er komt een mogelijkheid voor opname van een bedrag ineens op de pensioeningangsdatum. Dit bedrag is begrensd tot 10% van de pensioenaanspraak. Hierbij past uitgebreide voorlichting door de pensioenuitvoerder. Het kabinet onderzoekt andere keuzemogelijkheden zoals hypotheekaflossing of investering in een ‘groener’/duurzamer belegd pensioen.

Verbeteren en uniformeren communicatie over persoonlijke pensioenvermogens:
Het kabinet gaat bekijken hoe voor alle soorten pensioenregelingen deelnemers dezelfde persoonlijke informatie kunnen ontvangen. Dit betreft informatie over de ingelegde premie, het behaalde rendement, het persoonlijke gereserveerde pensioenvermogen en de verwachte pensioenuitkering. Uitgangspunt voor de verwachte uitkering is een drietal toekomstscenario’s (scenariopijlen).

Verbreden reikwijdte van het pensioenstelsel (voorkomen witte vlekken):
Het kabinet onderzoekt maatregelen om de witte vlek te verkleinen. Deze zitten met name in de uitzendsector. Deze sector nuanceert de uitkomsten en heeft het voornemen zelf een verdiepingsonderzoek uit te voeren. Ook pensioenopbouw door en voor zelfstandigen (ZZP’ers) is een aandachtspunt. Het kabinet kijkt hierbij naar mogelijkheden om pensioenopbouw makkelijker en aantrekkelijker te maken, maar niet verplicht. Het kabinet doet hierbij ook een oproep aan sociale partners en vertegenwoordigers van zelfstandigen om dit te onderzoeken. Draagvlak bij ZZP’ers voor de geschetste mogelijkheden is essentieel.

Verbetering voor nabestaanden:
Het kabinet ziet een actuele behoefte aan adequate nabestaandenvoorzieningen. De Stichting van de Arbeid (StAr) komt met een advies inclusief de verdeling tussen publieke en private nabestaandenvoorzieningen. De minister gaat verder in overleg met de StAr, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over het voorstel voor uniformering van de definitie van ‘partner’ in pensioenregelingen (zie ons eerdere actualiteitenoverzicht).

Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd:
De minister geeft het Centraal Planbureau en het RIVM de opdracht te onderzoeken welke koppeling tussen levensverwachting en AOW- en pensioenrichtleeftijd mogelijk is. Dit ziet toe op meerdere varianten, waarbij de hieraan gekoppelde kosten ook onderwerp van onderzoek zijn.

Benoeming leden commissie Parameters:
Deze commissie is recentelijk door de minister benoemd. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden. Taak is te komen met een advies over de Parameters voor het huidig financieel toetsingskader.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact