Greenpeace valt onder de verplichtstellingsbesluiten van het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij.

Greenpeace valt onder de verplichtstellingsbesluiten van het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij.

13/10/2021

In een hoger beroepszaak voor het GerechtshofAmsterdam is bepaald dat Greenpeace onder de verplichtstellingsbesluiten vanhet Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij valt. De vaartuigen van Greenpeacevallen volgens het Hof niet onder de uitleg van de uitzondering voor“pleziervaartuigen” in het verplichtstellingsbesluit van 2015.

Het Hof heeft voor de uitleg van de in deverplichtstelling opgenomen werkingssfeerbepaling gebruik gemaakt van de cao-norm.Bij uitleg van bepalingen op grond van de cao-norm zijn de bewoordingen van debepalingen, gelezen in het licht van de hele tekst, in beginsel vandoorslaggevende betekenis. Er wordt daarbij niet gekeken wat de oorspronkelijkebedoeling van partijen is geweest bij het opstellen van de tekst.

Bron: rechtspraak.nl, 7 oktober 2021