Mogelijke oplossingen voor betalingsproblemen bij verzekerde pensioenregelingen

Mogelijke oplossingen voor betalingsproblemen bij verzekerde pensioenregelingen

1/4/20

Mogelijke oplossingen voor betalingsproblemen bij verzekerde pensioenregelingen
Door de coronacrisis is het mogelijk dat u als werkgever momenteel in financieel zwaar weer zit of wellicht nog gaat belanden. Hierdoor kunt u misschien de pensioenpremies (even) niet meer volledig betalen. Indien u de premies voor een periode van enkele maanden niet kunt voldoen, maar daarna weer kunt inlopen, dan is er geen directe noodzaak om maatregelen te nemen. Echter, indien het vooruitzicht is dat u de premies op de wat langere termijn niet kunt betalen, dan is het goed om wel tot maatregelen over te gaan. In dit artikel zetten wij uiteen welke maatregelen u als werkgever kunt nemen om de pensioenpremies ook in de toekomst te kunnen blijven betalen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)
De uitwerking van de door de overheid aangekondigde Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is inmiddels bekend. Werkgevers die hun omzet als gevolg van de coronacrisis zien dalen, kunnen zich bij het UWV inschrijven voor de NOW. Is de omzetdaling bijvoorbeeld 100 procent, dan wordt 90 procent van de loonkosten door de overheid betaald. Daalt de omzet met de helft, dan wordt 45 procent van de loonkosten vergoed. Een van de voorwaarden is wel dat ondernemers voor de komende drie maanden minimaal 20 procent omzetdaling verwachten en het reguliere salaris blijven doorbetalen. De regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 maart. Er is daarnaast een opslag van 30 procent op de vergoeding van toepassing voor de werkgeverslasten zoals het vakantiegeld en de pensioenpremies.

De vergoeding uit de NOW zal tijdelijk zijn, namelijk drie maanden met de mogelijkheid tot nog drie maanden verlenging. Deze noodmaatregel zal daarmee een stuk financiële verlichting op de korte termijn kunnen geven. Indien de financiële gevolgen van de coronacrisis ook op de langere termijn nog een grote financiële impact zullen hebben op uw onderneming dan zijn het treffen van verdere maatregelen alsnog nodig.

Betalingsregeling met pensioenuitvoerder treffen
Het is mogelijk dat de vergoeding vanuit de NOW niet de benodigde financiële verlichting voor uw onderneming geeft. Als u de premies voor de pensioenregeling over een periode van meerdere maanden niet langer kunt betalen, dan is het noodzakelijk dat u een betalingsregeling met de pensioenuitvoerder treft. Onlangs hebben het Verbond van Verzekeraars, de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie met elkaar afgesproken dat de pensioenuitvoerders de werkgevers zoveel mogelijk tegemoet zullen komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies als gevolg van de coronacrisis. De pensioenuitvoerders zullen, binnen de wettelijke mogelijkheden, coulant gaan optreden bij het hanteren van de betalingstermijnen en het invorderingsbeleid. Wat zijn dan de huidige wettelijke mogelijkheden waarover we hier spreken? Dit vraagt om een nadere toelichting.

Regels in de Pensioenwet
In de Pensioenwet zijn regels opgenomen waarbinnen verzekeraars en PPI’s dienen te handelen als het gaat om het opmaken van de premienota en het vervolgens innen van de pensioenpremies. Er zijn ook regels voor het ergste geval: het premievrij maken van de pensioenpolissen van de werknemers als premiebetaling uitblijft. Deze regels zijn opgesteld ter bescherming van de pensioenopbouw van de werknemers. In een kort overzicht ziet dit er als volgt uit;

1. De verzekeraar of PPI heeft een inspanningsverplichting tot het innen van de pensioenpremies bij de werkgever. Er dient periodiek (in de praktijk meestal maandelijks) een rappel tot betaling aan de werkgever te worden verzonden.

2. Indien na diverse aanmaningen de betaling uitblijft, kan de verzekeraar of PPI op zijn vroegst na drie maanden betalingsachterstand de werknemers informeren over de ontstane betalingsachterstand.

3. Blijft de betaling nog steeds uit, dan heeft de verzekeraar of PPI het recht om de polissen van de werknemers met een terugwerkende kracht van vijf maanden voorafgaand aan het moment van informeren van de werknemers premievrij te maken.

4. De risicodekking tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid zal nog wel drie maanden in stand blijven nadat de werknemers zijn geïnformeerd over de achterstand.

Zoals gezegd, zullen de pensioenuitvoerders momenteel coulant optreden bij ontstane betalingsachterstanden. De uitvoerders zullen zich echter vaak nog steeds aan bovengenoemde termijnen houden om de mogelijkheid van het met terugwerkende kracht premievrij maken van de polissen te kunnen realiseren. Er vindt momenteel overleg plaats tussen het Verbond, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of deze termijnen ook tijdens deze coronacrisis nog overeind moeten blijven.

Gevolgen van niet nakomen van betalingsverplichting
Daarnaast is het voor u als werkgever belangrijk om te weten welke gevolgen het niet nakomen van de betalingsverplichting heeft voor de pensioenopbouw van uw werknemers. Dit kan per uitvoerder verschillen. Zo wordt er binnen een beschikbare premieregeling waarbij de premiebetaling via een rekening courant loopt per de eerste dag van de maand, ongeacht of er een betalingsachterstand is of niet, ook daadwerkelijk belegd (zoals bij Allianz, Nationale Nederlanden en Zwitserleven). Daarnaast zijn er uitvoerders (bijvoorbeeld Aegon Cappital en Brand New Day) die de premies pas beleggen na daadwerkelijke betaling.  

Inroepen wijzigingsbeding pensioenregeling
Tijdens de coronacrisis worden veel draconische maatregelen genomen. Het inroepen van het wijzigingsbeding binnen een pensioenregeling is ook een draconische maatregel. Dit beding kan in principe alleen worden ingeroepen als aantoonbaar alle andere, minder vergaande opties zijn uitgeput.

Binnen de verzekerde pensioenregelingen heeft de werkgever veelal de mogelijkheid om een beroep te doen op het zogeheten wijzigingsbeding. Wat houdt dit in? Als er bij een werkgever sprake is van ‘zwaarwegende belangen’, dan bestaat de mogelijkheid om een pensioenregeling eenzijdig (tijdelijk) aan te passen. Een zwaarwegend belang kan onder andere zijn dat de continuïteit van de onderneming in het gedrang is als de pensioenregeling ongewijzigd zou worden voortgezet. Hiermee is niet gezegd dat aanpassing zonder meer mogelijk is; elke ‘case’ wordt altijd apart beoordeeld. Zo wordt vaak een accountantsverklaring vereist als onderbouwing van de zwaarwegende belangen van de werkgever. De accountant moet dan de continuïteit check uitvoeren en zijn conclusies opnemen in een accountantsverklaring.

Instemmingsrecht van de OR
Daarnaast is er in de praktijk discussie of de genoemde ‘eenzijdige’ aanpassing daadwerkelijk helemaal eenzijdig door de werkgever zou mogen worden doorgevoerd. Voor werkgevers zonder CAO maar met een ondernemingsraad (OR), kan het instemmingsrecht van de OR van toepassing blijven. Dus ook na het inroepen van het wijzigingsbeding is het aan te bevelen om voor de wijziging van de pensioenregeling ook instemming van de OR te verkrijgen. Als sprake is van zwaarwegende belangen, mag van de OR worden verwacht dat zij snel handelt. Als de OR niet akkoord gaat, dan kan er vervangende instemming van de rechter worden gevraagd. Als dat niet is gedaan, of als er helemaal geen instemming is gevraagd, en de werkgever voert de wijziging toch door, dan moet de OR binnen een maand na het besluit de nietigheid van een besluit inroepen richting de werkgever. Het instemmingsrecht van de OR komt niet in plaats van het individueel instemmingsrecht van werknemers. Werknemers kunnen zelf ook nog bezwaar aantekenen tegen de eenzijdige wijziging.

Advies van PVT of PV
Voor bedrijven zonder CAO en OR is het verplicht de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Personeelsvergadering (PV) om advies te vragen. De PVT en de PV hebben de mogelijkheid om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit om onder andere wijzigingen in de pensioenovereenkomst aan te brengen. Voorwaarde hiervoor is dat die wijzigingen minimaal 25 procent van de werknemers raken. De werkgever mag van het advies van de Personeelsvergadering of Personeelsvertegenwoordiging afwijken mits dat met onderbouwing van het besluit gebeurt. Bedrijfseconomische redenen kunnen daarbij worden aangevoerd en zullen ingeval van een geschil met de PV/PVT zwaar meewegen in de overwegingen van de Kantonrechter of Bedrijfscommissie.

Samenvattend
In het geval er problemen bij het betalen van de pensioenpremies (te verwachten) zijn, dan is het noodzakelijk maatregelen te nemen. Daarbij hoeven de hier beschreven maatregelen elkaar niet uit te sluiten. Wellicht kan het treffen van een betalingsregeling op de korte termijn voldoende zijn, maar zal een tijdelijke aanpassing van de pensioenregeling op de wat langere termijn toch noodzakelijk kunnen blijken. Daarnaast blijft het nog de vraag of een eventuele vergoeding vanuit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud voldoende zal zijn. Op dat moment kan pas goed worden beoordeeld in hoeverre deze maatregel financiële verlichting voor u als werkgever gaat bieden en bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de pensioenpremies te kunnen blijven betalen.

Vroegtijdig signaleren
De consultants van Montae & Partners hebben dagelijks contact met de pensioenuitvoerders over de mogelijk te nemen maatregelen voor werkgevers binnen de diverse pensioenregelingen. Onze ervaring met de uitvoerders is dat zij momenteel zeer meedenkend zijn in het oplossen van betalingsproblematiek. Het is hierin wel van belang om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren zodat het nemen van gepaste maatregelen ook goed uitvoerbaar is. Dit is in het belang van werkgevers en werknemers.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Maarten Reesink (maarten.reesink@montaepartners.nl).

Bron: Montae & Partners

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact