Past uw fiduciair manager nog bij uw toekomstplannen?

Past uw fiduciair manager nog bij uw toekomstplannen?

28/9/2021

Periodieke evaluatie fiduciair vraagt meer dan jaarlijks uurtje met de directie

Aangescherpte bestuurlijke beelden over governance van het vermogensbeheer. Ontbundeling van dienstverlening. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Overnames en consolidaties bij fiduciaire partijen. Zomaar een greep uit de ontwikkelingen in de pensioensector die de vraag opwerpen of uw huidige fiduciair manager nog steeds de partij is die u het beste kan helpen uw ambities voor de toekomst waar te maken. Wordt het niet tijd voor een toekomstgerichte evaluatie van uw fiduciair?

De periodieke evaluatie van uitbestedingspartijen is een vast onderdeel van de beleidscyclus van pensioenfondsen. Toch is het nog maar de vraag of die evaluatie altijd wel de aandacht krijgt die het verdient. Wanneer er zich geen grote problemen in de dienstverlening hebben voorgedaan, liggen er vaak legio andere onderwerpen op de bestuurstafel die voorrang krijgen. De periodieke evaluatie beperkt zich dan in de regel vaak tot een jaarlijks voortgangsgesprek met de accountmanager en directie van de uitbestedingspartij. Maar de vraag of de betreffende uitbestedingspartij ook goed past bij de toekomstplannen die het fonds heeft, die wordt niet gesteld. En dat is een gemiste kans.

Juist in de huidige, snel veranderende omgeving is het van groot belang dat een pensioenfonds door de best passende uitbestedingspartijen wordt ondersteund. Dit geldt voor de pensioenuitvoerder, de vermogensbeheerders, de custodian, maar zeker ook voor de fiduciair manager van het pensioenfonds. Er zijn diverse strategische vragen die een herbezinning op de best passende fiduciair manager tot een niet te onderschatten bestuursonderwerp maken.

Wie administreert ons vermogen in het nieuwe stelsel?

In de huidige DB-omgeving wordt het vermogen van een pensioenfonds in één collectieve pot beheerd. De (fiduciair) vermogensbeheerder boekt op gezette tijden een x bedrag over naar de administrateur om de pensioenen uit te kunnen keren. Maar met de overgang naar het nieuwe stelsel moet een uitgebreidere administratie worden bijgehouden om het totale vermogen toe te bedelen aan de verschillende cohorten of zelfs aan individuele vermogens. Deze administratie moet het pensioenfonds inrichten bij een uitbestedingspartij. De vraag is welke partij daar het best voor gekwalificeerd is.

De fiduciair manager is daar, als coördinerende partij in het gehele vermogensbeheerproces, mogelijk geschikt voor. Maar dan moet hij daar wel voldoende voor geëquipeerd zijn. Actuele kennis van de specifieke Nederlandse situatie is hierbij essentieel. Dit geldt zowel voor de varianten binnen het toekomstige stelsel, als voor de transitieproblematiek. Maar ook op het vlak van administratiesystemen vergt dit de nodige flexibiliteit en kwaliteit van de fiduciair manager.

Is één fiduciair manager in staat het gehele beleggingsproces te coördineren?

Er is veel veranderd in de rol van de fiduciair manager. Tien jaar geleden had de fiduciair manager meestal een leidende rol in vrijwel alle onderdelen van de beleggingscyclus.

Het kwam bijvoorbeeld vaak voor dat de beleggingsportefeuille grotendeels uit beleggingsoplossingen uit de vermogensbeheerstal van de fiduciair bestond. Tegenwoordig is de scheiding tussen coördinatie over en uitvoering van het beheer van de beleggingsportefeuille bij veel pensioenfondsen al ver doorgevoerd. En die trend om taken te scheiden wordt nog steeds verder doorgetrokken.

Advisering over strategisch beleggingsbeleid ligt vaak weer bij een andere partij dan die waar de coördinatie over het beheer is ondergebracht. Maar ook de selectie van vermogensbeheerders wordt met enige regelmaat losgekoppeld van de overige fiduciaire taken. Zeker wanneer een pensioenfonds waarde hecht aan actief beheerde portefeuilles is dit onderdeel van de dienstverlening belangrijk. Het is in dit geval het overwegen waard om te kiezen voor een partij die de uitgestrekte markt van gespecialiseerde actieve vermogensbeheerders goed overziet.

Ook zie je in de markt dat de leidende vermogensbeheeradministratie, inclusief performance-meting, vanuit onafhankelijkheid met regelmaat niet langer bij de fiduciair manager, maar bij de custodian wordt belegd.

Aandachtspunt is wel dat deze meer modulaire uitbesteding van fiduciaire taken kan leiden tot hogere kosten. Ook vraagt een groter aantal uitbestedingspartijen om meer bestuurlijke aandacht, want al deze partijen moeten zorgvuldig worden gemonitord. Het is daarom belangrijk dat het fonds beschikt over voldoende omvang en een efficiënte bestuurlijke inrichting om deze scheiding van taken mogelijk te maken.

Krijgen we nog de gewenste aandacht nu onze fiduciair in andere handen is gekomen?

Het fiduciaire landschap is de laatste jaren volop in beweging. Een aantal buitenlandse partijen, zoals SEI, Allianz, Lombard Odier en recent ook AXA, heeft zijn fiduciaire activiteiten in Nederland gestaakt.

Verschillende partijen die veel dieper in de Nederlandse markt geworteld waren, zijn overgenomen door buitenlandse vermogensbeheerders. Enkele jaren geleden gebeurde dat met Robeco, maar recent speelde dit ook bij BMO GAM en NN IP. Hoewel de overnemende partij in voorkomende gevallen benadrukt dat dit de dienstverlening aan de klant ten goede komt, kan dit in de praktijk anders uitpakken. Na verloop van tijd worden alle onderdelen van het overgenomen dienstenpakket kritisch tegen het licht gehouden en niet zelden verdwijnen hieruit dan toch – ondanks alle beloften – belangrijke onderdelen.

Een goed beeld van de strategische plannen van de organisatie waarbinnen uw fiduciair opereert is daarom meer dan wenselijk.