Pensioenakkoord: Minister beantwoordt vragen uit Eerste Kamer

Pensioenakkoord: Minister beantwoordt vragen uit Eerste Kamer

29/4/21

Op 20 april heeft demissionair minister Wouter Koolmees schriftelijk vragen beantwoord van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) over de toekomst van het pensioenstelsel. OSF vroeg de minister op 20 maart onder andere hoe de Eerste Kamer wordt geïnformeerd over de inbreng van de Pensioenfederatie tijdens de internetconsultatie van het wetsontwerp toekomst pensioenen. De minister antwoordt daarop dat de regering in een aparte paragraaf in de memorie van toelichting zal ingaan op de relevante onderdelen van de ontvangen commentaren en op de verwerking daarvan in het wetsvoorstel.

Een andere vraag van OSF had betrekking op het bezwaarrecht bij omzetting van bestaande pensioenaanspraken en -rechten naar een nieuwe pensioenovereenkomst. De minister merkt daarover op dat omzetten van bestaande pensioenaanspraken naar pensioenen in het nieuwe stelsel in veel gevallen te prefereren zal zijn, bijvoorbeeld doordat de pensioenen hierdoor eerder kunnen worden verhoogd of doordat het achterblijven van bestaande pensioenen in het oude pensioenstelsel voor deelnemers en pensioengerechtigden financieel ongunstig is. Verder wijst de minister op de verplichting van het pensioenfonds om de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden en de werkgever evenwichtig af te wegen. Hierbij spelen ook de medezeggenschapsorganen van de pensioenfondsen een belangrijke rol. Het vervallen van het individueel bezwaarrecht laat volgens de minister onverlet dat individuen altijd naar de rechter kunnen gaan.

Naast beantwoording van vragen over herbezinning van het proces van overgang naar een nieuw stelsel en compensatie van koopkrachtverlies van pensioengerechtigden, gaat de minister tot slot nog in op de vraag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid of hij – net als de OSF-fractie – van mening is dat dit dossier controversieel moet worden verklaard. De commissie wijst daarbij op de vele vragen die er nog liggen. De minister antwoordt daarop dat het niet aan hem is om te bepalen of de Eerste Kamer dit dossier, de toekomst van het pensioenstelsel, controversieel moet verklaren. Dat besluit is aan de Eerste Kamer zelf. De minister besluit zijn brief met de opmerking dat de Tweede Kamer op 26 januari jl. heeft besloten om de brief van de minister in reactie op het verzoek over alle relevante stukken die ten grondslag aan de uitwerking van het pensioenakkoord, niet controversieel te verklaren.

Bron: Rijksoverheid, 20 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact