Pensioenorde ziet belemmeringen in huidige akkoord

Pensioenorde ziet belemmeringen in huidige akkoord

30/6/20

De orde van pensioendeskundigen en -adviseurs vindt dat er weeffouten in het nieuwe Pensioenakkoord zitten.

Het Pensioenakkoord lost onder meer problemen op rondom het gebruik van doorsneepremiesystematiek, waarin jonge werknemers relatief veel premie betalen ten opzichte van oude werknemers. Deze systematiek sluit niet meer aan bij de huidige tijd, waarin werknemers vaker van baan wisselen. Daarnaast kunnen de opgebouwde nominale aanspraken door de lage rente niet meer worden gegarandeerd.

De orde wijst erop dat deze problematiek niet van toepassing is op moderne premieregelingen, die toekomstbestendig zijn en waar er oplossingen zijn voor de renteschommelingen. Toch heeft het Pensioenakkoord gevolgen voor deze premieregelingen, die vaak worden uitgevoerd door pensioenverzekeraars of premiepensioeninstellingen.

Het bevreemdt de orde dat de vakbonden hun achterban laten stemmen over het akkoord, waardoor sociale partners onder meer beslissingen gaan nemen over verzekerde premieregelingen. Dergelijke pensioenregelingen zijn van toepassing voor circa 1,3 miljoen werknemers.

Daarnaast wijst de orde van pensioendeskundigen en -adviseurs erop dat de huidige premieregelingen bij verzekeraars ongewijzigd voortgezet mogen worden voor bestaande werknemers. De huidige regelingen kennen een oplopende premie, volgens een actuariële staffel. Voor nieuwe werknemers vanaf een bepaalde datum geldt dat zij een vlakke premie gaan betalen. Dit heeft tot gevolg dat werkgevers meerdere pensioenregelingen hebben, wat leidt tot kostenverhoging en foutgevoeligheid. Daarnaast verwachten zij dat het voortzetten van de huidige premieregelingen de transitie van werknemers naar andere werkgevers gaat belemmeren. Wisseling van baan betekent immers dat een werknemer dan ook overgaat van een stijgende staffel naar een lagere, gelijkblijvende staffel.

De Pensioenorde pleit voor twee fiscale regiems: één voor pensioenfondsen en één voor verzekerde regelingen met de mogelijkheid van stijgende staffels.

Zij verwachten op basis van de kostenverhogingen als gevolg van de huidige inhoud van het Pensioenakkoord dat werkgevers in de toekomst andere keuzes gaan maken, waarbij zij wellicht stoppen met het aanbieden van een pensioenregeling. Dit lijkt de Pensioenorde een ongewenste ontwikkeling. Zij voelen veel voor een algemene verplichtstelling om pensioen op te bouwen, waarbij er wel keuzevrijheid is in de pensioenuitvoerder. De orde pleit ervoor dat de partijen terug gaan naar de onderhandelingstafel om het pensioenstelsel echt te moderniseren.

Bron: accountancy van morgen

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact