Regeling NOW 2.0 gepubliceerd

Regeling NOW 2.0 gepubliceerd

30/6/20

Op grond van de NOW-regeling kunnen bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies.

Op 25 juni heeft het Kabinet de nieuwe NOW-regeling (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) gepubliceerd. Hierin zijn de voorwaarden voor het ontvangen van subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september) opgenomen. De NOW 2.0 is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden en wordt de forfaitaire opslag op de loonsom verhoogd van dertig naar veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden.

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van 100.000 euro of meer ontvangen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

De werkgever heeft bij een subsidieaanvraag op grond van de NOW 2.0 ook een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Op die manier kunnen werknemers zich aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, heeft het kabinet 50 miljoen euro toegezegd.

Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als er geen akkoord kan worden bereikt, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en er wordt toch voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag. De in de NOW 1.0 opgenomen extra korting van vijftig procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in Now 2.0.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO.

Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen.

Bron: Rijksoverheid

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact